Ota startti kasvuun ja menes­tyk­seen!

Meiltä avaimet kasvun polulle.
Tutustu kasvuohjelmiimme

Ota startti kasvuun ja menes­tyk­seen!

Meiltä avaimet kasvun polulle.

Tunnis­tatko yrityksesi kasvun haasteet?

Menestystä ja kehitystä

Menes­tystä ja kehi­tystä

Kasvupolut keskittyy kasvua tavoit­te­le­vien yritysten liike­toi­minnan ja myynnin kehittämiseen. Tarjoamme yritys­koh­taisia myynnin valmen­nus­oh­jelmia, myynnin akti­voin­ti­päiviä ja -tapah­tumia, julkisia ja yritys­koh­taisia teema­kou­lu­tuksia ja semi­naa­reja.

Tulevaisuuden Kasvupolut Oy
auttaa havait­se­maan yrityksesi kasvun esteet ja
löytä­mään kasvun mahdol­li­suudet.

Viime vuonna yli 80% valmen­ta­mis­tamme yrityk­sistä nosti
kannat­ta­vuut­taan ja paransi liike­vaih­toaan.

 

Palvelut

Me olemme halu­tuin pk-yritysten kehi­tyksen ja kasvun kump­pani Suomessa. Katso palve­lumme ja liity menes­ty­jiin!

 

Kasvupaja

Kasvupaja

Kasvupaja on tarkoitettu yrityk­sille, jotka haluavat selvittää yrityksen ongel­ma­kohdat ja kehi­tys­koh­teet.

lue lisää

Kehitysohjelmat

Kehi­tys­oh­jelmat

Yritys­koh­taisten kasvuoh­jel­mien ja konsul­toinnin avulla pois­te­taan kasvun esteitä ja hanki­taan yritykseesi osaajat, joita liike­toi­min­tasi kehit­ty­minen vaatii.

lue lisää

Myyntikoulutukset

Myynti­koulutukset

Viimeisen kolmen vuoden aikana jo 4000 asia­kasta on osal­lis­tunut koulu­tuk­siimme, ja yli yhdeksän kymme­nestä osal­lis­tu­jasta on antanut koulu­tuk­sesta täyden arvo­sanan.

lue lisää

Rekrytointipalvelut

Rekry­toin­ti­pal­velut

Kasvupolkujen rekry­toin­ti­pal­velu auttaa  löytä­mään yritykseesi ammat­ti­tai­toisia, osaavia ja sitou­tu­neita työn­te­ki­jöitä.

lue lisää

Lataa pikaop­paat

Kärsitkö kroo­ni­sesta myyjä­pu­lasta?
Tunnis­tatko yrityksesi kasvun haasteet?
Lataa maksut­tomat pikaop­paat heti.

Ajan­koh­taista

Uutiset

Etsitkö uusia haasteita — tule yritysten kasvu­valmentajaksi!

ETSITKÖ UUSIA HAASTEITATULE YRITYSTEN KASVUVALMENTAJAKSI! Haemme nyt erityi­sesti Etelä-Suomen alueelle uusia KASVUVALMENTAJIA asia­kas­yri­tys­temme liike­toi­min­tojen kehit­tä­misen asian­tun­ti­joiksi. Terve­tuloa Kasvupolkujen ener­gi­seen tiimiin! 🔷 Onko sinulla…

lue lisää

Ajan­koh­taista

Tulevia koulu­tuksia

Kasvupolut blogi

Liiketoiminta­lähtöisyys — kannattavan liike­toi­minnan luonnin ydin

Tulevaisuuden Kasvupolut Oy on tehnyt työtä kehit­ty­vien ja kasva­vien pk-yritysten kanssa vuodesta 2012 alkaen. Heti ensim­mäisten asia­kas­yri­tysten kanssa varmis­timme asia­kas­läh­töi­syyden ja myyn­ti­työn vahvan aseman.

Kasvupolut Facebookissa

3 päivää sitten

Kasvupolut

TULE LVI-EDUSTAJAKSI
Etelä-Suomeen, Pohjan­maalle tai Pohjois-Suomeen!

Kotisi LVI Oy on valta­kun­nal­linen LVI-toimija, joka on keskit­tynyt koti­ta­louk­sien käyt­tö­vesi- ja lämpö­verkko- remont­teihin. Visiona meillä on tuottaa asiak­kail­lemme toimialan asia­kas­ys­tä­väl­lisin putki­re­montti. Työl­lis­tämme tällä hetkellä kymmeniä ammat­ti­laisia ympäri Suomen maan.

Palk­kaamme nyt LVI-edus­tajia kasva­vaan jouk­koomme!

Tarjoamme sinulle:
💠 Kattavan alku­pe­reh­dy­tyksen ja jatkuvan koulu­tuksen. Meillä et jää koskaan yksin
💠 Kannus­tavan työyh­teisön ja esimiehen
💠 Pääsään­töi­sesti valmiit asia­kas­käynnit. Me ajat­te­lemme, että Sinun tulee keskittyä siihen, missä olet paras!
💠 Alan parhaimmat tuot­teet sekä ammat­ti­tai­toiset ja sitou­tu­neet asen­tajat. Voit aina luottaa siihen, mitä myyt!
💠 Kannus­tavan palk­kauksen

Mitä odotamme Sinulta:
💠 Parhailta edus­ta­jil­tamme löydämme 3 ominai­suutta. Ne ovat terve nöyryys, tavoi­te­ha­kui­suus ja maalais­järki.
💠 Halua ja uskal­lusta oppia uutta. Tämän työn oppii helposti ja saat siihen täyden tuen
💠 Ajokorttia ja omaa autoa

Lähetä vapaa­muo­toinen hake­muk­sesi 6.4.2018 mennessä osoit­tee­seen juhani.​saarinen@​kotisilvi.​fi
Voit myös soittaa tai lähettää What­sApp- viestin nume­roon 0400 439866.

Tutustu yrityk­seen ja lähetä sähköinen hakemus www.kotisilvi.fi/rekry/
Näytä lisääNäytä vähemmän

TULE LVI-EDUSTAJAKSI 
Etelä-Suomeen, Pohjanmaalle tai Pohjois-Suomeen!
Kotisi LVI Oy on valtakunnallinen LVI-toimija, joka on keskittynyt kotitalouksien käyttövesi- ja lämpöverkko- remontteihin. Visiona meillä on tuottaa asiakkaillemme toimialan asiakasystävällisin putkiremontti. Työllistämme tällä hetkellä kymmeniä ammattilaisia ympäri Suomen maan.  
Palkkaamme nyt LVI-edustajia kasvavaan joukkoomme!
Tarjoamme sinulle:
💠 Kattavan alkuperehdytyksen ja jatkuvan koulutuksen. Meillä et jää koskaan yksin
💠 Kannustavan työyhteisön ja esimiehen
💠 Pääsääntöisesti valmiit asiakaskäynnit. Me ajattelemme, että Sinun tulee keskittyä siihen, missä olet paras! 
💠 Alan parhaimmat tuotteet sekä ammattitaitoiset ja sitoutuneet asentajat. Voit aina luottaa siihen, mitä myyt!
💠 Kannustavan palkkauksen
Mitä odotamme Sinulta:
💠 Parhailta edustajiltamme löydämme 3 ominaisuutta. Ne ovat terve nöyryys, tavoitehakuisuus ja maalaisjärki.
💠 Halua ja uskallusta oppia uutta. Tämän työn oppii helposti ja saat siihen täyden tuen
💠 Ajokorttia ja omaa autoa
Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi 6.4.2018 mennessä osoitteeseen juhani.saarinen@kotisilvi.fi 
Voit myös soittaa tai lähettää WhatsApp- viestin numeroon 0400 439866.
Tutustu yritykseen ja lähetä sähköinen hakemus www.kotisilvi.fi/rekry/
Lataa lisää

Koke­muksia

Keitä asiak­kaamme ovat ja miksi sinun tulisi liittyä heihin! Katso uusin video Kasvupolut-asiak­kaiden tunnus­tuksia!

Osal­listu KASVU 2018 -kilpai­luun!

Voita yrityk­sel­lesi noin 7000€ arvoinen

KASVUPAJA-kehittämiskartoitus!

Tulevaisuuden Kasvupolut Oy järjes­tä­mään KASVU 2018 – kilpai­luun voivat osal­listua kaik­kien yritysten omis­tajat, vastuu­hen­kilöt ja henki­lö­kunta. Vastaa­malla muuta­miin yritys­täsi koske­viin kysy­myk­siin, olet mukana 14.12.2018 suori­tet­ta­vassa arvon­nassa, jonka pääpal­kin­tona on kaksi päivää kestävä ja noin 7000 €:n arvoinen Kasvupaja –kartoitus!

Lue lisää ja osal­listu kilpai­luun»