Ota startti kasvuun ja menes­tyk­seen!

Meiltä avaimet kasvun polulle.
Tutustu kasvuohjelmiimme

Ota startti kasvuun ja menes­tyk­seen!

Meiltä avaimet kasvun polulle.

Tunnis­tatko yrityksesi kasvun haasteet?

Menestystä ja kehitystä

Menes­tystä ja kehi­tystä

Kasvupolut keskittyy kasvua tavoit­te­le­vien yritysten liike­toi­minnan ja myynnin kehittämiseen. Tarjoamme yritys­koh­taisia myynnin valmen­nus­oh­jelmia, myynnin akti­voin­ti­päiviä ja -tapah­tumia, julkisia ja yritys­koh­taisia teema­kou­lu­tuksia ja semi­naa­reja.

Tulevaisuuden Kasvupolut Oy
auttaa havait­se­maan yrityksesi kasvun esteet ja
löytä­mään kasvun mahdol­li­suudet.

Viime vuonna yli 80% valmen­ta­mis­tamme yrityk­sistä nosti
kannat­ta­vuut­taan ja paransi liike­vaih­toaan.

 

Palvelut

Me olemme halu­tuin pk-yritysten kehi­tyksen ja kasvun kump­pani Suomessa. Katso palve­lumme ja liity menes­ty­jiin!

 

Kasvupaja

Kasvupaja

Kasvupaja on tarkoitettu yrityk­sille, jotka haluavat selvittää yrityksen ongel­ma­kohdat ja kehi­tys­koh­teet.

lue lisää

Kehitysohjelmat

Kehi­tys­oh­jelmat

Yritys­koh­taisten kasvuoh­jel­mien ja konsul­toinnin avulla pois­te­taan kasvun esteitä ja hanki­taan yritykseesi osaajat, joita liike­toi­min­tasi kehit­ty­minen vaatii.

lue lisää

Myyntikoulutukset

Myynti­koulutukset

Viimeisen kolmen vuoden aikana jo 4000 asia­kasta on osal­lis­tunut koulu­tuk­siimme, ja yli yhdeksän kymme­nestä osal­lis­tu­jasta on antanut koulu­tuk­sesta täyden arvo­sanan.

lue lisää

Rekrytointipalvelut

Rekry­toin­ti­pal­velut

Kasvupolkujen rekry­toin­ti­pal­velu auttaa  löytä­mään yritykseesi ammat­ti­tai­toisia, osaavia ja sitou­tu­neita työn­te­ki­jöitä.

lue lisää

Lataa pikaop­paat

Kärsitkö kroo­ni­sesta myyjä­pu­lasta?
Tunnis­tatko yrityksesi kasvun haasteet?
Lataa maksut­tomat pikaop­paat heti.

Ajan­koh­taista

Uutiset

Ajan­koh­taista

Tulevia koulu­tuksia

Kasvupolut blogi

Tulok­sel­linen myynnin johta­minen vaatii sydäntä, asen­netta ja selkä­rankaa!

”Saat 300 euroa, jos myyt tällä viikolla enemmän kuin minä! Jos myyt vähemmän, maksat minulle 50 euroa”, haastoi vasti­kään eräs toimi­tus­joh­taja myyjäänsä koko myyn­ti­tiimin kuullen. Myyjän silmiin syttyi into ja palo. Toimi­tus­joh­taja nykäisi oikeasta narusta ja muuta…

Liiketoiminta­lähtöisyys — kannattavan liike­toi­minnan luonnin ydin

Tulevaisuuden Kasvupolut Oy on tehnyt työtä kehit­ty­vien ja kasva­vien pk-yritysten kanssa vuodesta 2012 alkaen. Heti ensim­mäisten asia­kas­yri­tysten kanssa varmis­timme asia­kas­läh­töi­syyden ja myyn­ti­työn vahvan aseman.

Kasvupolut Facebookissa

5 päivää sitten

Kasvupolut

YRITTÄJÄILTA HAAPAJÄRVELLÄ KE 18.4. klo 18:00

Terve­tuloa “Kasvun eväät” -yrit­tä­jäil­taan Haapa­jär­velle
Aika: ke 18.4.2018 klo 18:00
Paikka: Sinikan Lounas­pal­velu, Ståhlberginkatu1, Haapa­järvi

OHJELMA:
Terve­tuloa, tilai­suuden avaus
Jyrki Niini­koski, Tulevaisuuden Kasvupolut Oy

Yritykset kuntien elin­voiman lähde
Juha Uusi­virta, Haapa­järven kaupun­gin­joh­taja

Yritysten välinen yhteistyö
Tomi Vähä­kangas, Haapa­järven Yrit­täjät ry

Johta­minen ja myynti kasvun keskei­simmät tekijät — Tutki­mus­hanke
Kyösti Karjula, Tulevaisuuden Kasvupolut Oy

Talous­hal­linnon kehit­tä­minen pk-yrityk­sissä
Sirpa Hirvas­niemi, Talous­tulkki Oy

Paikal­lis­pankki yrityksen tukena
Heli Harju, Yritys­ra­hoi­tus­pääl­likkö POP-Pankki Haapa­järvi

Kehit­tä­mis­kes­kus­telu
Mauri Oikari, Tulevaisuuden Kasvupolut Oy
Näytä lisääNäytä vähemmän

YRITTÄJÄILTA HAAPAJÄRVELLÄ KE 18.4. klo 18:00
Tervetuloa Kasvun eväät -yrittäjäiltaan Haapajärvelle
Aika: ke 18.4.2018 klo 18:00
Paikka: Sinikan Lounaspalvelu, Ståhlberginkatu1, Haapajärvi
OHJELMA:
Tervetuloa, tilaisuuden avaus
Jyrki Niinikoski, Tulevaisuuden Kasvupolut Oy
Yritykset kuntien elinvoiman lähde
Juha Uusivirta, Haapajärven kaupunginjohtaja
Yritysten välinen yhteistyö
Tomi Vähäkangas, Haapajärven Yrittäjät ry
Johtaminen ja myynti kasvun keskeisimmät tekijät - Tutkimushanke
Kyösti Karjula, Tulevaisuuden Kasvupolut Oy
Taloushallinnon kehittäminen pk-yrityksissä
Sirpa Hirvasniemi, Taloustulkki Oy
Paikallispankki yrityksen tukena
Heli Harju, Yritysrahoituspäällikkö POP-Pankki Haapajärvi
Kehittämiskeskustelu
Mauri Oikari, Tulevaisuuden Kasvupolut Oy
Lataa lisää

Koke­muksia

Keitä asiak­kaamme ovat ja miksi sinun tulisi liittyä heihin! Katso uusin video Kasvupolut-asiak­kaiden tunnus­tuksia!

Osal­listu KASVU 2018 — arvon­taan!

Voita yrityk­sel­lesi noin 7000€ arvoinen

KASVUPAJA-kehittämiskartoitus!

Tulevaisuuden Kasvupolut Oy järjes­tä­mään KASVU 2018 – arvon­taan voivat osal­listua kaik­kien yritysten omis­tajat, vastuu­hen­kilöt ja henki­lö­kunta. Vastaa­malla muuta­miin yritys­täsi koske­viin kysy­myk­siin, olet mukana 14.12.2018 suori­tet­ta­vassa arvon­nassa, jonka pääpal­kin­tona on kaksi päivää kestävä ja noin 7000 €:n arvoinen Kasvupaja –kartoitus!

Lue lisää ja osal­listu kilpai­luun»

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE