PE 7.6.2019 KLO 8.30–16.00. SOKOS HOTEL FLAMINGO, VANTAA (TASETIE 8)

Ota tulok­sek­kaat johta­misen mene­telmät hyöty­käyt­töön. Tee henki­lös­tös­täsi huip­pu­myyjiä ja tiimis­täsi tuot­tava. Semi­naa­ri­päi­västä saat konkreet­tista hyötyä myynnin johta­mis­työhön. Semi­naa­ri­päivä antaa moni­puo­lisen työka­lu­pakin hyvään johta­mi­seen ja konkreet­tista hyötyä myynnin johta­mis­työhön. Semi­naa­rista saat heti käyt­töösi keinoja sekä varmuutta asia­kas­ra­ja­pinnan hallin­taan, kaupan teke­mi­seen ja myynnin lisää­mi­seen. Nyt on oikea hetki kehittää omaa johta­mis­tasi ja ottaa oma mark­ki­nao­suu­tesi tehok­kaalla myynnin johta­mi­sella!

KENELLE

Semi­naari on tarkoitettu pk-yritysten toimi­tus­joh­ta­jille, myyn­ti­joh­ta­jille, myyn­ti­pääl­li­köille, tiimin­ve­tä­jille sekä alue­pääl­li­köille. Semi­naari sopii hyvin myös tuotanto- ja asen­nus­pääl­li­köille.

OSA 3/3

Kasvupolkujen myyn­ti­kou­lu­tus­ko­ko­nai­suu­teen sisältyy kolme semi­naaria, kolman­nessa semi­naa­rissa todis­tusten jako:

I Aktii­vinen myynti
II Myyn­ti­tek­niikka
III Mana­ge­ment

KOULUTTAJAT

Risto Hari­salo on Kasvupolkujen johta­misen ja esimies­työn arvos­tettu koulut­taja. Hän on Tampe­reen yliopiston hallin­to­tie­teen profes­sori, joka on opetus- ja tutki­mus­työn ohella julkaissut useita orga­ni­saa­tio­teo­rioihin sekä inno­va­tii­vi­siin toimin­ta­ta­poihin liit­tyviä kirjoja.

Antti Paussu on myyn­ti­johdon personal trainer, joka on toiminut useiden yritysten myynti- tai liike­toi­min­ta­joh­ta­jana. Hän on raken­tanut johta­mis­mal­leja ja esimies­työn syste­ma­tiikkaa kymme­nissä eri yrityk­sissä.

HINTA

445 eur/hlö + alv 24 % Sisältää mate­ri­aalin ja tarjoilun.

Ryhmä­alen­nukset: (osal­lis­tujat samasta orga­ni­saa­tiosta) 2 hlöä tai enemmän 395 eur/hlö + alv 24 %. Kysy myös paket­ti­tar­jousta!

Hei, Tulevaisuuden Kasvupolut Oy järjestää nyt ajan­koh­taisen myynnin johta­misen ja esimies­työn valmen­nuksen Vantaalla. Päivän teemana on Myynnin johta­mi­sella lisää kaup­poja, osa III Mana­ge­ment — Myynnin johta­misen portaat parem­piin tulok­siin. Tämä on Kasvupolkujen semi­naari nro 75. Tämä on jatko­val­mennus suosi­tuille 1. ja 2. myyn­ti­val­men­nus­päi­välle, teemana Mana­ge­ment eli käytännön myynnin johta­minen.

Varaa paikka koulu­tuk­seen:

Tutustu Kasvupolut Oy:n tieto­suo­ja­se­los­tee­seen.

Tilai­suuden peruu­tusehdot: Peruutus on ilmoi­tet­tava viimeis­tään 14 päivää ennen koulu­tus­ti­lai­suuden alkua. Myöhemmin tehtä­vistä peruu­tuk­sista veloi­te­taan 50% koulu­tus­ti­lai­suuden hinnasta. Mikäli osal­lis­tu­mista ei peruu­teta lain­kaan, veloi­te­taan koko koulu­tus­ti­lai­suuden hinta. Esteen sattuessa koulu­tus­paikan voi luovuttaa toiselle samassa orga­ni­saa­tiossa työs­ken­te­le­välle henki­lölle.