Varmista yrityksesi kannattava kasvu, tutustu kasvuohjelmiimme - Kasvupolut Oy

HALUAAKO YRITYKSENNE KASVAA KANNATTAVASTI?

Kasvupolut on erikois­tunut kasvu­ha­kuisten pk-yritysten myynnin, johta­misen ja kilpai­lu­kyvyn kehittämiseen. 

Tee ratkai­seva päätös jo tänään!

Tunnis­tatko yrityksesi kasvun haasteet?

Menestystä ja kehitystä

Kasvua ja kehi­tystä

Tulevaisuuden Kasvupolut Oy keskittyy kasvua tavoit­te­le­vien yritysten liike­toi­minnan koko­nais­val­tai­seen kehittämiseen ja kannattavan kasvun raken­ta­mi­seen.

Tulevaisuuden Kasvupolut Oy
auttaa havait­se­maan yrityksesi kasvun esteet ja
löytä­mään kasvun mahdol­li­suudet.

Viime vuonna yli 80% valmen­ta­mis­tamme yrityk­sistä nosti
kannat­ta­vuut­taan ja paransi liike­vaih­toaan.

 

Palvelut

Tavoit­teemme on olla halu­tuin pk-yritysten kehi­tyksen ja kasvun kump­pani Suomessa. Katso palve­lumme ja liity menes­ty­jiin!

 

Kasvupaja

Kasvupaja

Kasvupaja on tarkoitettu yrityk­sille, jotka haluavat selvittää yrityksen mahdol­liset ongel­ma­kohdat, tarvit­tavat kehi­tys­koh­teet ja kasvu­mah­dol­li­suudet.

lue lisää

Kehitysohjelmat

Kehi­tys­oh­jelmat

Yritys­koh­taisten kasvuoh­jel­mien ja konsul­toinnin avulla pois­te­taan kasvun esteitä ja hanki­taan yritykseesi osaajat, joita liike­toi­min­tasi kehit­ty­minen vaatii.

lue lisää

Myyntikoulutukset

Semi­naarit

Jo yli 8000 asia­kasta on osal­lis­tunut semi­naa­rei­himme, ja yli yhdeksän kymme­nestä osal­lis­tu­jasta on antanut semi­naa­rista täyden arvo­sanan.

lue lisää

Rekrytointipalvelut

Rekry­toin­ti­pal­velut

Kasvupolkujen rekry­toin­ti­pal­velu auttaa  löytä­mään yritykseesi ammat­ti­tai­toisia, osaavia ja sitou­tu­neita työn­te­ki­jöitä.

lue lisää

Lataa pikaop­paat

Kärsitkö kroo­ni­sesta myyjä­pu­lasta?
Tunnis­tatko yrityksesi kasvun haasteet?
Lataa maksut­tomat pikaop­paat heti.

Ajan­koh­taista

Uutiset

RAKKA-ASUNNOT HAKEE MYYNTIJOHTAJAA — haku 14.2.2021 mennessä

RAKKA-ASUNNOT HAKEE MYYNTIJOHTAJAA  Rakka Asunnot Oy on keskit­tynyt laaduk­kaiden rivi­talo- , pari­talo- ja kerros­ta­lo­ko­tien raken­ta­mi­seen pääkau­pun­ki­seu­dulle.  Teemme kaikki kohteemme omana tuotan­tona, hankimme hyvältä raken­nus­pai­kalta tontin, suun­nit­te­lemme siihen…

lue lisää

Kennethin myyn­ti­se­mi­naari siirtyy helmi­kuulle

KENNETHIN MYYNTISEMINAARI SIIRTYY HELMIKUULLE Muut­tu­neen korona-tilan­teen vuoksi olemme päät­tä­neet siirtää Kenneth Öster­bergin myyn­ti­se­mi­naarin (30.10.) pidet­tä­väksi helmi­kuussa eli pe 5.2.2021 klo 8:30–16:00 Kaikki loka­kuun semi­naa­riin ostetut pääsy­liput ovat…

lue lisää

RAKKA-ASUNNOT HAKEE MYYNTIJOHTAJAA — haku 14.2.2021 mennessä

RAKKA-ASUNNOT HAKEE MYYNTIJOHTAJAA  Rakka Asunnot Oy on keskit­tynyt laaduk­kaiden rivi­talo- , pari­talo- ja kerros­ta­lo­ko­tien raken­ta­mi­seen pääkau­pun­ki­seu­dulle.  Teemme kaikki kohteemme omana tuotan­tona, hankimme hyvältä raken­nus­pai­kalta tontin, suun­nit­te­lemme siihen…

lue lisää

Ajan­koh­taista

Tulevia koulu­tuksia

Kennethin myyn­ti­se­mi­naari siirtyy helmi­kuulle

KENNETHIN MYYNTISEMINAARI SIIRTYY HELMIKUULLE Muut­tu­neen korona-tilan­teen vuoksi olemme päät­tä­neet siirtää Kenneth Öster­bergin myyn­ti­se­mi­naarin (30.10.) pidet­tä­väksi helmi­kuussa eli pe 5.2.2021 klo 8:30–16:00 Kaikki loka­kuun semi­naa­riin ostetut pääsy­liput ovat…

lue lisää

Kasvu­­val­­men­­taja-webi­­naari 29.7.2020

KESKIVIIKKONA 29.7.2020 KLO 18–19 KASVUVALMENTAJA-WEBINAARI Kiin­nos­taako sinua uusi työ yritysten kasvu­val­men­ta­jana? Jos haluat tietää tehtä­västä lisää, olet terve­tullut osal­lis­tu­maan rekrywe­bi­naa­riimme keski­viik­kona 29.7.2020 klo 18–19. Webi­naa­rissa kerromme…

lue lisää

Kennethin myyn­ti­se­mi­naari siirtyy helmi­kuulle

KENNETHIN MYYNTISEMINAARI SIIRTYY HELMIKUULLE Muut­tu­neen korona-tilan­teen vuoksi olemme päät­tä­neet siirtää Kenneth Öster­bergin myyn­ti­se­mi­naarin (30.10.) pidet­tä­väksi helmi­kuussa eli pe 5.2.2021 klo 8:30–16:00 Kaikki loka­kuun semi­naa­riin ostetut pääsy­liput ovat…

lue lisää

Kasvupolut blogi

BLOGI Sari Kujala: Nyky­ai­kainen mark­ki­nointi haastaa perus­ky­sy­mysten äärelle

NYKYAIKAINEN MARKKINOINTI HAASTAA PERUSKYSYMYSTEN ÄÄRELLE Mark­ki­noija voi olla pää pyörällä nyky­ai­kaisen mark­ki­noinnin valin­nan­varan äärellä. Joku sulkee silmänsä kehi­tyk­seltä, toinen säntäilee bitti­vii­da­kossa kaik­kiin kana­viin ja ostelee varmuuden vuosi sitä sun tätä…

BLOGI Jyrki Niini­koski: Yritys­tuet maksavat itsensä takaisin

Yritys­tuet maksavat itsensä takaisin Olemme eläneet poik­keus­o­loja jo useita kuukausia. Kevään valtavan shok­ki­vai­heen jälkeen alueemme yritykset pystyivät kuitenkin varsin nopeasti sopeut­ta­maan toimin­tansa uuteen todel­li­suu­teen. Tässä sopeut­ta­mi­sessa yhteis­kunnan…

BLOGI Annukka Lantto: Halli­tus­työn kehit­tä­minen pk-yrityk­­sissä

Halli­tus­työn kehit­tä­minen pk-yrityk­sissä Koti­seu­dul­lani Pohjois-Pohjan­maalla ei juuri ole suury­ri­tysten pääkont­to­reita eikä siten halli­tus­paik­ko­ja­kaan sellai­sissa. Keski­suu­ria­kaan yrityksiä ei ole kovin paljoa. Sen sijaan yrit­tä­jä­ve­toisia, pienempiä ja vähän isompia…

BLOGI Johan Lind­ström: Kasvua vien­nistä – lisää liike­vaihtoa Ruot­sista 

Kasvua vien­nistä – lisää liike­vaihtoa Ruot­sista  Länsi­naa­pu­rissa riittää mark­kinaa, kun Suomessa jo asemansa vakiin­nut­ta­neet yritykset haluavat kasvaa. Ruotsi on suoma­lai­sille tuttu sekä matka­koh­teena että monista tuote­mer­keistä ja Ruotsi on myös usein yritysten…

Kasvupolut Facebookissa

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

4 tuntia sitten

Kasvupolut

KASVUPOLUT — Valmen­namme johta­maan liike­toi­mintaa.

Kun haluat ulko­puo­lista asian­tun­te­musta liike­toi­min­tasi kehittämiseen, niin ole yhtey­dessä Kasvupolkujen valmen­ta­jiin.
Helpoimmin pääset alkuun lataa­malla maksut­tomat pikaop­paamme, joista saat ilmaiset vinkit moniin yritys­toi­minnan kehit­tä­mis­tar­pei­siin.
Lataa oppaat täältä www.kasvupolut.fi/pikaoppaat
Näytä lisääNäytä vähemmän

KASVUPOLUT - Valmennamme johtamaan liiketoimintaa.

Kun haluat ulkopuolista asiantuntemusta liiketoimintasi kehittämiseen, niin ole yhteydessä Kasvupolkujen valmentajiin. 
Helpoimmin pääset alkuun lataamalla maksuttomat pikaoppaamme, joista saat ilmaiset vinkit moniin yritystoiminnan kehittämistarpeisiin.
Lataa oppaat täältä www.kasvupolut.fi/pikaoppaat

4 päivää sitten

Kasvupolut

RAKKA-ASUNNOT HAKEE MYYNTIJOHTAJAA

Rakka Asunnot Oy on keskit­tynyt laaduk­kaiden rivi­talo- , pari­talo- ja kerros­ta­lo­ko­tien raken­ta­mi­seen pääkaupunkiseudulle. Teemme kaikki kohteemme omana tuotan­tona, hankimme hyvältä raken­nus­pai­kalta tontin, suun­nit­te­lemme siihen sopivan asun­to­ko­ko­nai­suuden ja raken­nu­tamme kodit muut­to­val­miiksi. Rakka Asunnot on voimak­kaasti kasvava vaka­va­rainen yritys, jonka liike­vaihto vuonna 2020 oli noin 12 M€. Yrityksen arvot ovat reiluus, kannat­ta­vuus ja perin­poh­jai­suus.

TEHTÄVÄNKUVA:

Pääasiallisena vastuu­nasi on Rakan myynnin ja mark­ki­noinnin kehittäminen sekä brändityön johta­minen, toimit aktii­vi­sena osana johtoryhmää. Olet mukana myös Rakan tule­vien hank­keiden Hanke­ke­hitys- ja tontinhankintatyössä. Myyntiä johdat pääasiassa asuntovälittäjien kump­pa­nuus­ver­koston kautta. Myynnin­johtamisen lisäksi osaat myös itse myydä. Tarkka toimen­ku­vasi määräytyy koke­muk­sesi ja profii­lisi perus­teella. Myy meille itsesi!

KATSOTAAN EDUKSI:

- Selkeät näytöt vastaavan kaltai­sesta työtehtävästä
- Koke­musta projek­ti­lii­ke­toi­minnan ja/tai raken­nus­lii­ke­toi­min­nasta
- Stra­te­ginen osaa­minen
- Pääkaupunkiseudun mark­ki­na­tun­temus
- LKV-tutkinto
- Sijoit­taja ja suhde­ver­kosto
- Edustat Rakka-asun­tojen arvo­maa­ilmaa
- Olet vastuul­linen, itsenäinen ja posi­tii­vinen persoona. Ymmärrät vuoro­vai­ku­tuksen
merki­tyksen työyhteisössä

TARJOAMME SINULLE:

Kokopäivätyön yhdestä toimialan johta­vassa kasvu­yri­tyk­sessä. Tehtävän ja vastuun mukaisen palk­kauksen sekä avainhenkilöpaikan yrityksessämme. Rakalla on tutki­tusti erin­omainen työilmapiiri.

MUUTA:

Vastuullasi:​Myynnin ja mark­ki­noinnin johta­minen.
Palk­kaus: ​Kiinteäpalkka + bonus
Työsuhde: ​Vaki­tuinen ja kokopäiväinen
Aloitus: ​Sopi­muksen mukaan
Toimi­paikka: Helsinki tai vaih­toeh­toinen paik­ka­kunta

HAKEMINEN:
Lähetä sähköpostilla vapaa­muo­toinen hake­muk­sesi ja CV palk­ka­toi­vei­neen, su 14.2.2021 mennessä osoit­tee­seen: rekry@​rakka-​asunnot.​fi ‚kirjoita sähköpostin aihekenttään: Myyntijohtaja/oma nimesi

LISÄTIETOJA TYÖTEHTÄVÄSTÄ JA YRITYKSESTÄ SAAT:
Antti Pöyskö, puhelin: 050 571 9920
Näytä lisääNäytä vähemmän

RAKKA-ASUNNOT HAKEE MYYNTIJOHTAJAA 
 
Rakka Asunnot Oy on keskittynyt laadukkaiden rivitalo- , paritalo- ja kerrostalokotien rakentamiseen pääkaupunkiseudulle.  Teemme kaikki kohteemme omana tuotantona, hankimme hyvältä rakennuspaikalta tontin, suunnittelemme siihen sopivan asuntokokonaisuuden ja rakennutamme kodit muuttovalmiiksi. Rakka Asunnot on voimakkaasti kasvava vakavarainen yritys, jonka liikevaihto vuonna 2020 oli noin 12 M€. Yrityksen arvot ovat reiluus, kannattavuus ja perinpohjaisuus.
 
TEHTÄVÄNKUVA:
 
Pääasiallisena vastuunasi on Rakan myynnin ja markkinoinnin kehittäminen sekä brändityön johtaminen, toimit aktiivisena osana johtoryhmää. Olet mukana myös Rakan tulevien hankkeiden Hankekehitys- ja tontinhankintatyössä. Myyntiä johdat pääasiassa asuntovälittäjien kumppanuusverkoston kautta. Myynninjohtamisen lisäksi osaat myös itse myydä. Tarkka toimenkuvasi määräytyy kokemuksesi ja profiilisi perusteella. Myy meille itsesi!
 
KATSOTAAN EDUKSI:
 
- Selkeät näytöt vastaavan kaltaisesta työtehtävästä
- Kokemusta projektiliiketoiminnan ja/tai rakennusliiketoiminnasta
- Strateginen osaaminen
- Pääkaupunkiseudun markkinatuntemus
- LKV-tutkinto
- Sijoittaja ja suhdeverkosto
- Edustat Rakka-asuntojen arvomaailmaa
- Olet vastuullinen, itsenäinen ja positiivinen persoona. Ymmärrät vuorovaikutuksen
merkityksen työyhteisössä
 
TARJOAMME SINULLE:
 
Kokopäivätyön yhdestä toimialan johtavassa kasvuyrityksessä. Tehtävän ja vastuun mukaisen palkkauksen sekä avainhenkilöpaikan yrityksessämme. Rakalla on tutkitusti erinomainen työilmapiiri.
 
MUUTA:
 
Vastuullasi:​Myynnin ja markkinoinnin johtaminen.
Palkkaus: ​Kiinteäpalkka + bonus
Työsuhde: ​Vakituinen ja kokopäiväinen
Aloitus: ​Sopimuksen mukaan
Toimipaikka: Helsinki tai vaihtoehtoinen paikkakunta
 
HAKEMINEN:
Lähetä sähköpostilla vapaamuotoinen hakemuksesi ja CV palkkatoiveineen, su 14.2.2021 mennessä osoitteeseen: rekry@rakka-asunnot.fi ,kirjoita sähköpostin aihekenttään: Myyntijohtaja/oma nimesi
 
LISÄTIETOJA TYÖTEHTÄVÄSTÄ JA YRITYKSESTÄ SAAT:
Antti Pöyskö, puhelin: 050 571 9920
Lataa lisää

Koke­muksia

Keitä asiak­kaamme ovat ja miksi sinun tulisi liittyä heihin! Katso uusin video Kasvupolut-asiak­kaiden tunnus­tuksia!

Osal­listu KASVUPAJA 2020 — arvon­taan!

Voita yrityk­sel­lesi noin 7000€ arvoinen

KASVUPAJA-kehittämiskartoitus yrityksesi tarpeiden mukaan!

Tulevaisuuden Kasvupolut Oy järjes­tä­mään KASVUPAJA 2020 – arvon­taan voivat osal­listua kaik­kien yritysten omis­tajat, vastuu­hen­kilöt ja henki­lö­kunta. Vastaa­malla muuta­miin yritys­täsi koske­viin kysy­myk­siin, olet mukana 14.12.2020 suori­tet­ta­vassa arvon­nassa, jonka pääpal­kin­tona on kaksi päivää kestävä ja noin 7000 €:n arvoinen Kasvupaja –kartoitus yrityksesi tarpeiden mukai­sesti räätä­löi­tynä.

Lue lisää ja osal­listu kilpai­luun»

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste