Ota startti kasvuun ja kehi­tyk­seen!

Meiltä avaimet kasvun polulle.
Tutustu kasvuohjelmiimme

Ota startti kasvuun ja kehi­tyk­seen!

Meiltä avaimet kasvun polulle.

Tunnis­tatko yrityksesi kasvun haasteet?

Menestystä ja kehitystä

Kasvua ja kehi­tystä

Kasvupolut keskittyy kasvua tavoit­te­le­vien yritysten liike­toi­minnan koko­nais­val­tai­seen kehittämiseen ja kannattavan kasvun raken­ta­mi­seen. Tarjoamme yritys­koh­taisia valmen­nus­oh­jelmia, myynnin akti­voin­ti­päiviä ja -tapah­tumia, julkisia ja yritys­koh­taisia teema­kou­lu­tuksia ja semi­naa­reja.

Tulevaisuuden Kasvupolut Oy
auttaa havait­se­maan yrityksesi kasvun esteet ja
löytä­mään kasvun mahdol­li­suudet.

Viime vuonna yli 80% valmen­ta­mis­tamme yrityk­sistä nosti
kannat­ta­vuut­taan ja paransi liike­vaih­toaan.

 

Palvelut

Me olemme halu­tuin pk-yritysten kehi­tyksen ja kasvun kump­pani Suomessa. Katso palve­lumme ja liity menes­ty­jiin!

 

Kasvupaja

Kasvupaja

Kasvupaja on tarkoitettu yrityk­sille, jotka haluavat selvittää yrityksen ongel­ma­kohdat ja kehi­tys­koh­teet.

lue lisää

Kehitysohjelmat

Kehi­tys­oh­jelmat

Yritys­koh­taisten kasvuoh­jel­mien ja konsul­toinnin avulla pois­te­taan kasvun esteitä ja hanki­taan yritykseesi osaajat, joita liike­toi­min­tasi kehit­ty­minen vaatii.

lue lisää

Myyntikoulutukset

Semi­naarit

Jo yli 8000 asia­kasta on osal­lis­tunut semi­naa­rei­himme, ja yli yhdeksän kymme­nestä osal­lis­tu­jasta on antanut semi­naa­rista täyden arvo­sanan.

lue lisää

Rekrytointipalvelut

Rekry­toin­ti­pal­velut

Kasvupolkujen rekry­toin­ti­pal­velu auttaa  löytä­mään yritykseesi ammat­ti­tai­toisia, osaavia ja sitou­tu­neita työn­te­ki­jöitä.

lue lisää

Lataa pikaop­paat

Kärsitkö kroo­ni­sesta myyjä­pu­lasta?
Tunnis­tatko yrityksesi kasvun haasteet?
Lataa maksut­tomat pikaop­paat heti.

Ajan­koh­taista

Uutiset

Teräs­mie­heksi Kymppi-Katolle — hae 18.1.2019 mennessä

TERÄSMIEHEKSIKYMPPI-KATOILLE! Kymppi-Katto rekrytoi pääkau­pun­ki­seu­dulle uutta myyn­ti­voimaa Kymppi-Ikku­noiden, Kymppi-Ovien sekä Kymppi-Kattojen kysynnän vahvasti kasvaessa. “Teräs­mies-myyn­ti­kou­lu­tuk­seen” vali­taan asen­teil­taan oikean­laisia nälkäisiä myyjiä, kasvavan…

lue lisää

Lue Kasvupolkujen uusi marras­kuun uutis­kirje!

Marras­kuun uutis­kir­jeen teemana on: Miten johdat yrityksen kannat­ta­vuutta? Lue uutis­kirje ja lataa samalla maksuton opas » Uuden uutis­kir­jeen aiheina mm: — Yrityksen kannat­ta­vuuden johta­minen; uusi opas — Johta­misen semi­naarit — Asia­kas­ko­ke­mukset — Voita 7000 €…

lue lisää

Teräs­mie­heksi Kymppi-Katolle — hae 18.1.2019 mennessä

TERÄSMIEHEKSIKYMPPI-KATOILLE! Kymppi-Katto rekrytoi pääkau­pun­ki­seu­dulle uutta myyn­ti­voimaa Kymppi-Ikku­noiden, Kymppi-Ovien sekä Kymppi-Kattojen kysynnän vahvasti kasvaessa. “Teräs­mies-myyn­ti­kou­lu­tuk­seen” vali­taan asen­teil­taan oikean­laisia nälkäisiä myyjiä, kasvavan…

lue lisää

Ajan­koh­taista

Tulevia koulu­tuksia

Kasvupolut blogi

Miika Soronen, Sorcolor Oy: “Kasvu­val­men­tajan ulko­puo­linen näkemys ratkai­sevan tärkeä yrityksen kasvulle”

Tämä on asiak­kaan kertomus asia­kas­suh­teesta. Todet­ta­koon heti alkuun, että tästä on maksettu minulle, jutun kirjoit­ta­jalle —  palk­kiona on mansik­ka­laa­tikko kotiin­kul­je­tuk­sella. Ensim­mäinen koske­tuk­semme Tulevaisuuden Kasvupolut Oy:n kanssa oli myyn­nin­val­men­taja…

Kannattavan kasvun johta­minen on haas­tava laji

Olemme Tulevaisuuden Kasvu­po­luilla syväl­li­sesti pereh­ty­neet pienten yritysten kehi­tyk­seen ja kannat­ta­vaan kasvuun. Aiheesta olemme teet­tä­neet tutki­muksia ja kerän­neet asiasta muutakin aineistoa. Itsekin haas­toin muutamia kannat­ta­vasti kasva­neiden pk-yritysten…

”Yrit­täjä, joka ei tunne mennei­syyt­tään, ei hallitse nykyi­syyt­tään, eikä ole valmis raken­ta­maan tule­vai­suutta varten”

”Yrit­täjä, joka ei tunne mennei­syyt­tään, ei hallitse nykyi­syyt­tään, eikä ole valmis raken­ta­maan tule­vai­suutta varten” Tunnetun jalka­vä­ki­ken­raali Adolf Ehrn­roothin lausah­dusta vapaasti lainaten voi otsikon ajatuksen todeta toimivan myös yritys­maa­il­massa. Yrit­täjä voi…

Stra­tegia — tarvi­taanko sitä?

Matkal­lani yritysten kasvu­val­men­ta­jana olen kohdannut eri kasvun vaiheissa olevia yrit­täjiä. Kun kuun­telee yrit­tä­jien tari­noita, ei voi välttyä havain­noi­masta, miten harvoin kuulee puhut­tavan stra­te­giasta. Eräs yrit­täjä kertoi yritystä perus­taes­saan hake­neensa lainaa,…

Kasvupolut Facebookissa

1 viikko sitten

Kasvupolut

KASVUTURNAUS VII HAAPAJÄRVELLÄ 19.1.2019

Kasvupolut Oy:n järjes­tämä perin­teinen KASVUTURNAUS (pohjoinen lohko) pela­taan Haapa­järven jäähal­lilla la 19.1.2019 klo 8:00–20:00.

Tänä vuonna pohjoisen lohkon Kasvu­tur­nauk­sessa pelaavat seuraavat jouk­kueet:
1. Steel-Prisma-Metallit
2. Kasvupolut
3. Findoor
4. Invera
5. Demeca
6. Lämpö­partio
7. Rakka — Eilola

Otte­lu­päivän aikana tänne Face­book-sivuille laite­taan otte­lu­tu­loksia, kuvia ja haas­tat­te­luja.

Terve­tuloa pelaa­maan, katso­maan ja jännää­mään!

SAA JAKAA!

PS. Etelän lohkon Kasvu­tur­naus pela­taan 2.2.2019 Mänttä-Vilp­pula aree­nalla.
Näytä lisääNäytä vähemmän

KASVUTURNAUS VII HAAPAJÄRVELLÄ 19.1.2019

Kasvupolut Oy:n järjestämä perinteinen KASVUTURNAUS (pohjoinen lohko) pelataan Haapajärven jäähallilla la 19.1.2019 klo 8:00-20:00.

Tänä vuonna pohjoisen lohkon Kasvuturnauksessa pelaavat seuraavat joukkueet:
1. Steel-Prisma-Metallit
2. Kasvupolut 
3. Findoor
4. Invera
5. Demeca
6. Lämpöpartio
7. Rakka - Eilola

Ottelupäivän aikana  tänne Facebook-sivuille laitetaan ottelutuloksia, kuvia ja haastatteluja.

Tervetuloa pelaamaan, katsomaan ja jännäämään!

SAA JAKAA!

PS. Etelän lohkon Kasvuturnaus pelataan 2.2.2019 Mänttä-Vilppula areenalla.

2 viik­koja sitten

Kasvupolut

Kasvupolkujen ilmai­sista pikaop­paista löydät hyvät vinkit yrityksesi kasvuun ja kehittämiseen.
Lataa ja lue ILMAISEKSI!
www.kasvupolut.fi/pikaoppaat/
Näytä lisääNäytä vähemmän

Kasvupolkujen ilmaisista pikaoppaista löydät hyvät vinkit yrityksesi kasvuun ja kehittämiseen.
Lataa ja lue ILMAISEKSI!
http://www.kasvupolut.fi/pikaoppaat/
Lataa lisää

Koke­muksia

Keitä asiak­kaamme ovat ja miksi sinun tulisi liittyä heihin! Katso uusin video Kasvupolut-asiak­kaiden tunnus­tuksia!

Osal­listu KASVU 2018 — arvon­taan!

Voita yrityk­sel­lesi noin 7000€ arvoinen

KASVUPAJA-kehittämiskartoitus!

Tulevaisuuden Kasvupolut Oy järjes­tä­mään KASVU 2018 – arvon­taan voivat osal­listua kaik­kien yritysten omis­tajat, vastuu­hen­kilöt ja henki­lö­kunta. Vastaa­malla muuta­miin yritys­täsi koske­viin kysy­myk­siin, olet mukana 14.12.2018 suori­tet­ta­vassa arvon­nassa, jonka pääpal­kin­tona on kaksi päivää kestävä ja noin 7000 €:n arvoinen Kasvupaja –kartoitus!

Lue lisää ja osal­listu kilpai­luun»