TIEDOTE 24.4.2019

Annukka Lantto Tulevaisuuden Kasvupolkujen halli­tuksen puheen­joh­ta­jaksi

Tulevaisuuden Kasvupolut Oy:n yhtiö­ko­kous on 12.4.2019 päät­tänyt uudis­tuk­sista halli­tuksen kokoon­pa­nossa. Halli­tuksen järjes­täy­ty­mis­ko­kous pidet­tiin eilen 23.4.2019. Uuden halli­tuksen puheen­joh­ta­jaksi on valittu Annukka Lantto. Halli­tuksen jäse­ninä toimivat Kyösti Karjula, Esa Kurkela, Asko Mylly­mäki ja Jyrki Niini­koski. Myös yhtiön toimi­tus­joh­taja Antti Karjula osal­listuu halli­tuksen kokouk­siin.

”Annukka Lanton kokemus halli­tus­työstä pienissä, keski­suu­rissa sekä suurissa yrityk­sissä tuo halli­tuksen työs­ken­te­lyyn uutta vahvaa osaa­mista. Uuden halli­tuksen lähiai­kojen tärkein tehtävä on tukea opera­tii­vista johtoa juuri luodun stra­te­gian toteut­ta­mis­työssä”, väis­tyvä halli­tuksen puheen­joh­taja Jyrki Niini­koski kertoo. ”Kasvupolkujen halli­tuk­sessa on valtava määrä koke­musta ja näke­mystä liike­toi­minnan johta­mi­sesta ja kehit­tä­mi­sestä. On ilo päästä johta­maan tällaista halli­tusta. Minua innostaa Tulevaisuuden Kasvupolut Oy:n käytän­nön­lä­heinen ja tulok­sel­linen tapa luot­sata pk-yrityksiä kannattavan kasvun uralle. Voimme toimin­nal­lamme myös edistää yrit­tä­jyyttä Suomessa, mikä on minulle tärkeä arvo”, Annukka Lantto toteaa. Halli­tus­teh­tä­vien lisäksi Annu­kalla on 30 vuoden kokemus perhey­rit­tä­jyy­destä ja yli 15 vuoden kokemus liike­toi­minnan johta­mi­sesta Antell-konser­nissa.

Tulevaisuuden Kasvupolut Oy:n halli­tuk­sessa pitkään vaikut­tanut Pentti Paju­lampi väistyy tehtä­väs­tään. ”Hallitus kiittää lämpi­mästi Penttiä hänen tärkeästä panok­ses­taan yhtiön kehit­tä­mi­sessä”, Annukka Lantto päättää.

Lisä­tie­toja:

- Toimi­tus­joh­taja Antti Karjula, p. 040 834 0809, antti.​karjula@​kasvupolut.​fi

- Halli­tuksen puheen­joh­taja Annukka Lantto, p. 0400 381616, annukka@​annukkalantto.​fi

www.kasvupolut.fi

Tulevaisuuden Kasvupolut Oy on johtava pk -yritysten koko­nais­val­tainen valmen­nus­yhtiö Suomessa. Kasvupolkujen missio on tunnistaa asia­kas­yri­tysten kehi­ty­ses­teet ja- mahdol­li­suudet sekä luot­sata yhtiöt kannat­ta­vaan kasvuun pitkä­jän­tei­sesti. Tulok­sel­linen yhteistyö asia­kas­yri­tyksen ja Kasvupolkujen kanssa alkaa Kasvupaja- proses­silla, jonka loppu­tuo­tok­sena syntyy yrityk­selle räätä­löity kannat­ta­vaan kasvuun tähtäävä kehit­tä­mis­oh­jelma ja valmen­nus­ko­ko­nai­suus. Kaiken toiminnan perus­tana on Kasvupolkujen tärkein arvo: asiak­kaan onnis­tu­minen. Kasvu­pajan lisäksi palve­luihin kuuluu myös muita yritys­koh­taisia valmen­nus­oh­jelmia, myynnin akti­voin­ti­päiviä ja -tapah­tumia, julkisia ja yritys­koh­taisia teema­kou­lu­tuksia sekä semi­naa­reja.

 

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste