BLOGI Annukka Lantto: Hallitustyön kehittäminen pk-yrityksissä - Kasvupolut

Halli­tus­työn kehit­tä­minen pk-yrityk­sissä

Koti­seu­dul­lani Pohjois-Pohjan­maalla ei juuri ole suury­ri­tysten pääkont­to­reita eikä siten halli­tus­paik­ko­ja­kaan sellai­sissa. Keski­suu­ria­kaan yrityksiä ei ole kovin paljoa. Sen sijaan yrit­tä­jä­ve­toisia, pienempiä ja vähän isompia firmoja sekä perhey­ri­tyksiä täältä löytyy runsaasti. Pk-yritysten halli­tus­työs­ken­tely on kovin erilaista kuin isom­pien. Halli­tus­työn kehit­tä­minen ja jopa raken­ta­minen on usein halli­tuksen ”ulko­puo­listen” jäsenten tehtävä. Tarve ammat­ti­mai­selle halli­tus­työlle on kuitenkin huutava.

Omis­ta­jien, halli­tuksen ja toimivan johdon tehtä­vän­jako on pohjois­maisen hyvän hallin­to­tavan mukaan erit­täin yksin­ker­tainen. Philip Aminoff tiivisti tämän blogis­saan hienosti siten, että omis­tajat päät­tävät, hallitus ohjaa ja toimiva johto toteuttaa.

Entäpä silloin, kun yrityksen halli­tuk­sessa on reipas omis­ta­jien edustus tai ollaan vasta harkit­se­massa ulko­puo­listen halli­tuksen jäsenten otta­mista mukaan halli­tus­työhön? Tai kun omis­tajat toimivat yrityksen johto­teh­tä­vissä?

Halli­tuksen kokoukset pk-yrityk­sissä voivat jäädä vain muodol­li­siksi

Pahim­mil­laan yrityk­sissä ollaan tilan­teessa, jossa muodol­liset halli­tuksen kokoukset on pidetty vain pape­rilla, jos niin­kään. Todel­liset halli­tuksen kokoukset, eli yritystä koskevat oikeat keskus­telut, on pidetty yrit­tä­jä­per­heen kesken saunan lauteilla. Jos muodol­lisia kokouksia on, istuu halli­tuk­sessa jäse­ninä toimiva johto tai pelkät omis­tajat.

Halli­tuk­siin pitäisi saada yhtiötä moni­puo­li­sesti tukevaa osaa­mista ja erilaisia kasvua tukevia näkö­kulmia. Sellaista tuovia henki­löitä ei kuiten­kaan uskal­leta valita. Miksi? Yrit­täjää tai omis­ta­ja­per­hettä voi pelottaa avata oman yrityk­sensä tilan­netta ulko­puo­li­selle. Omis­ta­jista useammat ovat yleensä töissä yrityk­sessä ja tekevät pitkää päivää. Voi tuntua siltä, ettei halli­tus­työlle ole aikaa ja ainakin sen käyn­nis­tä­minen tuntuu vaikealta.

Tilanne on onneksi usein parempi kuin edellä kuvattu. Monissa yrityk­sissä on hallitus, joka kokoontuu sään­nöl­li­sesti. Koke­muk­seni on, että halli­tuk­sissa ollaan kuitenkin joko liian usein saman mielisiä ja keskus­telu on aivan liian harmo­nista tai toisessa ääri­päässä riidel­lään omis­ta­jien kesken. Vanhaan ja olemassa olevaan juut­tu­minen on melkeinpä haas­ta­vampi juttu kuin eripura.

Johdolle ja omis­ta­jille täytyy tarvit­taessa opettaa, miten halli­tustyö toimii

Ajat­telen, että halli­tus­työn laatu lähtee siitä, että halli­tuksen jäsenet ymmär­tävät ”asia­kasta” eli yrityksen omis­tajia, ja sitä minkä­lai­sella kehi­tyksen portaalla yrityksen halli­tustyö on. On osat­tava sopeutua olosuh­tei­siin ja ymmär­ret­tävä, että isom­missa yrityk­sissä opitut työs­ken­te­ly­tavat ja mallit eivät vält­tä­mättä nyt auta. Ulko­puo­lisen halli­tuksen jäsenen tehtä­vänä on opettaa yrityk­sille ja omis­ta­jille sitä, mikä on halli­tuksen tehtävä ja miten halli­tustyö toimii. Halli­tuksen on oltava niin johdon kuin omis­ta­jien tukena yrityksen kasvun eri vaiheissa.

Joskus voi olla tarpeen myös tehdä näky­väksi se, että yrit­täjän ja yrityksen intressit eivät kohtaa. Käytännön esimerkki tällai­sesta voisi olla yrityk­seen inves­tointi verrat­tuna rahan jaka­mi­seen osin­kona, tai omis­tajan kiin­tymys tiet­tyyn kannat­ta­mat­to­maan liike­toi­min­taan. Joskus taas yrityksen ongelmat johtuvat siitä, että omis­ta­jalla, joka toimii yrityksen johdossa, ei ole kaikkia tarvit­tavia kykyjä koko­nai­suuden luot­saa­mi­seen. Halli­tuksen haas­tava tehtävä on tällöin löytää keinot, joilla täyden­ne­tään kyvyk­kyyksiä ja yrit­tä­jä­ve­toista toimintaa. Sormella osoit­ta­minen ei auta.

Luot­ta­muksen, kunnioi­tuksen ja avoi­muuden yllä­pi­tä­minen

Kaikki lähtee liik­keelle luot­ta­muk­sesta. Keski­näi­sestä kunnioi­tuk­sesta, jossa tunnis­te­taan niin vahvuudet ja heik­koudet eri posi­tioissa toimi­mi­sessa.

Korona-aika on haas­tanut halli­tus­työn aivan uudella tavalla. Samaan aikaan kun yritys­toi­minnan haasteet ovat lisään­ty­neet, on kokouksia pidetty etänä. Vaikeiden asioiden käsit­tely etäyh­teyden kautta on huomat­ta­vasti haas­ta­vampaa kuin silloin kun ollaan fyysi­sesti läsnä.

Yrityk­sissä, joissa on ennen korona-aikaa pystytty luomaan luot­ta­muk­sel­liset ja avoimet suhteet on tästäkin ajasta selvitty. Kun halli­tus­työssä on pulmia, etätyö on tuonut siihen lisää kulma­ker­rointa. Halli­tusam­mat­ti­laisen tehtä­vänä on kyetä sanoit­ta­maan halli­tuksen omis­ta­ja­jä­se­nille myös vaikeita asioita. Kun kissa on nostettu pöydälle, on asioihin helpompi tarttua.

Annukka Lantto
Kasvupolut Oy:n halli­tuksen puheen­joh­taja

Kirjoit­taja on toiminut lukuisten suoma­laisten yritysten, säätiöiden ja järjes­töjen halli­tuk­sissa vuodesta 2002 lähtien.

Blogi­teksti on julkaistu 24.8.2020 halli­tusam­mat­ti­laisten yhdis­tyksen DIF – Direc­tors’ Insti­tute Finlandin sivus­tolla www.dif.fi
Linkki alku­pe­räi­seen blogi­teks­tiin: https://dif.fi/blogit/hallitustyon-kehittaminen-pk-yrityksissa/

 

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste