BLOGI Jyrki Niinikoski: Yritystuet maksavat itsensä takaisin - Kasvupolut

Yritys­tuet maksavat itsensä takaisin

Olemme eläneet poik­keus­o­loja jo useita kuukausia. Kevään valtavan shok­ki­vai­heen jälkeen alueemme yritykset pystyivät kuitenkin varsin nopeasti sopeut­ta­maan toimin­tansa uuteen todel­li­suu­teen. Tässä sopeut­ta­mi­sessa yhteis­kunnan tarjoa­milla yritys­tuilla on ollut erit­täin suuri rooli, jonka merkitys ei ole vält­tä­mättä avau­tunut kaikille.

Korona-keväänä mediassa olivat esillä yritys­tuet. Keskus­telu on jatkunut kiivaana syksyllä, kun monet isot teol­li­suus­yri­tykset ovat kerto­neet tuotannon supis­tuk­sista ja yt-neuvot­te­luista. Jos talouden toimintaa ei tunne tai ajat­tele tarkemmin, voisi yhtäkkiä kuvi­tella, että yrityksiä on jo liikaakin tuettu veron­mak­sa­jien rahoilla.

Yhteis­kunnan yrityk­seen sijoit­tama euro tulee kuitenkin lähes aina monin­ker­tai­sesti takaisin. Jos tuki vahvistaa yritystä, voi yritys inves­toida ja työl­listää. Näin valtio saa rahan takaisin monin­ker­tai­sesti sekä yrityksen maksa­mina veroina että työn­te­ki­jöiden veron­maksun kautta. Yhtei­sö­vero on vain pieni osa yritysten maksa­mista veroista, mutta siitä puhu­taan julki­suu­dessa ehkä eniten. Lisäksi valtion kassaa kartut­tavat välil­linen verojen maksu kulu­tuksen kautta sekä yritysten maksamat hait­ta­verot (esimer­kiksi polt­toai­ne­vero ja muovi­vero vain muutamia maini­tak­seni), kiin­teis­tö­vero ja osin­goista pidä­tetyt verot sekä muita pienempiä veroja.

Pysäh­dy­tään hetkeksi miet­ti­mään tarkemmin, miten yhteis­kunnan rattaat pyörivät. Vahva ja kannat­tava yritys­toi­minta on kuin hyvä kivi­jalka toimi­valle yhteis­kun­nalle. Alueet ja yhteis­kunnat, joissa on vahva ja kannat­tava yritys­toi­minta, voivat muutoinkin paremmin. Valtiolla on varaa huolehtia heikom­pio­sai­sista ja tuottaa palve­luita kuten perhe­pal­ve­luita, koulu­tusta ja terveys­pal­ve­luita.

Korkea työl­li­syy­saste on tärkeä osa yhteis­kun­nalle. Usein unoh­de­taan, miten paljon yhteis­kuntaa hyödyttää uusien työpaik­kojen synty­minen, ja niiden seurauk­sena syntynyt vero­tet­tava tulo työn­te­ki­jöiltä valtiolle. Työs­sä­käynti synnyttää mahdol­li­suuden kulut­ta­mi­seen. Osto­voiman paran­tu­mi­nenkin lisää vero­ker­tymää arvon­li­sä­veron muodossa. Hyvä työl­li­syys vähentää syrjäy­ty­mistä sekä luo henkistä vireyttä. Henkinen vireys pienentää tervey­den­huollon kustan­nuksia. Asiat ovat tiiviissä vuoro­vai­ku­tus­suh­teessa keske­nään ja kaiken keski­pis­teenä ovat yritykset ja työ.

Yrityksen perus­ta­minen on ennen kaikkea sosi­aa­linen ja henkinen riski. Toki myös talou­del­linen riski, mutta sitä koros­te­taan liikaakin.

Avoin keskus­telu vähentää epätie­toi­suutta ja parantaa yrit­tä­jyy­sil­mastoa. Toivot­ta­vasti yhä useampi nuori ja koulu­tettu näkisi arvok­kaana asiana yrit­tä­jyyden ja rohke­nisi aloittaa yrit­tä­misen. Yrit­täjiä aina tarvi­taan. Yrit­tä­jä­draivi vie yhteis­kuntaa vahvasti eteen­päin myös vaikeina aikoina.

Vastak­kai­na­set­telun vält­tä­minen on hyvä tiedostaa ja siihen ei ole tarvetta, koska yritys­toi­min­taan panos­ta­minen ei ole pois muilta hallinnon aloilta. Hyvä ja kannus­tava elin­kei­no­po­li­tiikka luo edel­ly­tyksiä hyvälle ja toimi­valle yhteis­kun­nalle.

- Jyrki Niini­koski

Tulevaisuuden Kasvupolut Oy, halli­tuksen jäsen
Elega Oy, halli­tuksen puheen­joh­taja
Oulun kaup­pa­ka­marin Kala­jo­ki­laakson kaup­pa­ka­ma­rio­saston halli­tuksen jäsen

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste