BLOGI Pekka Karjula: Ei unohdeta asiakasta - Kasvupolut

BLOGI: Ei unoh­deta asia­kasta

Toivo­taan, että tämä esimerkki ei ole sinun yrityk­ses­täsi: Yrityksen mark­ki­noin­tio­sasto tekee hiki­päässä hommia, tuottaa esit­teitä, uudistaa netti­si­vuja ja hankkii kasa­päin liidejä myyjille. Kentällä myyjät ihmet­te­levät, kenelle nämä esit­teet on tarkoitettu, mistä tuot­teista näillä netti­si­vuilla puhu­taan ja miksi juuri kukaan mark­ki­noin­tio­saston ”kuumista liideistä” ei osta mitään.

Edellä kerrottu on liiankin tuttua monessa yrityk­sessä.  Mark­ki­noin­tio­sasto ja myyn­tio­sasto seisovat kuin kuilun eri puolilla toisiaan syytellen – mark­ki­nointia tulok­set­to­masta puuhas­te­lusta ja myyntiä lais­kuu­desta.

Perussyy mark­ki­noinnin ja myynnin välisen kuilun repeä­mi­seen on usein siinä, että mark­ki­nointi ei kuun­tele riit­tä­västi myynnin välit­tämää tietoa ja tarpeita, jolloin mark­ki­noin­ti­vies­tintä ei palvele yrityksen myyntiä. Kuun­te­le­misen sijaan mark­ki­nointi käyttää omia tieto­läh­tei­tään, omia oletuk­siaan ja korkea­len­toista kieltä, jota ei ymmärrä sen koommin asiakas kuin yrityksen omat myyjät­kään. Eikä netti­si­vuil­la­kaan vält­tä­mättä puhuta niistä asioista, joilla on kaupan päätöksen kannalta merki­tystä asiak­kaille.

Mikä tällaisen kuilun partaalla seisot­taessa on unoh­tunut? Eikös vain asiakas?  Se mark­ki­noinnin tärkein tieto­lähde, jonka tarpeet tulee tuntea, jotta onnis­tu­taan tuote­ke­hi­tyk­sessä, mark­ki­noin­nissa ja myyn­nissä. Mark­ki­noin­nilta vaatii nöyryyttä tunnustaa, että merki­tyk­sel­lisen tiedon mark­ki­noin­nille pystyy välit­tä­mään vain MYYNTI, joka on konkreet­ti­sessa yhtey­dessä asiak­kaa­seen

Analysoi nyt rehel­li­sesti, onko myynnin ja mark­ki­noinnin välinen kuilu yrityk­ses­säsi totta vai ei?  Jos ei, ole onnel­linen! Mutta jos tunnistat ongelman, lähde korjaa­maan se heti. Mark­ki­noinnin ja myynnin kuilu tappaa aktii­vi­suuden, luo syyt­telyn ilma­piirin, lisää tehot­to­muutta ja nielee hirvit­tä­västi rahaa.

Jo pelkkä kuilun olemas­saolon totea­minen voi yrityk­ses­säsi käyn­nistää tulok­sel­lisen kehi­tys­pro­sessin, jossa mark­ki­nointi ja myynti löytävät toisensa. Toimijat alkavat arvostaa toisiaan ja tunnus­tavat tois­tensa olemas­saolon vält­tä­mät­tö­myyden. Usein kuilun kuro­minen edel­lyttää kuitenkin ulko­puo­lista apua – asian­tun­tijaa, joka voi nähdä tilan­teen kiih­kot­to­masti, tuo uutta näke­mystä ja antaa selkeät toimin­ta­mallit tilan­teen korjaa­mi­seksi.

Kun kuilu on kurottu umpeen, alkaa yhteinen ponnistus, jossa asian­tun­tijan johdolla kehi­te­tään uuden­laisia keinoja kuun­nella asia­kasta entistä herkemmin eri palau­te­ka­na­vien väli­tyk­sellä. Asia­kas­tar­peiden pohjalta on helppo luoda asia­kasta ja myyntiä palve­levaa mark­ki­noin­ti­vies­tintää, niin print­tiin, nettiin kuin someenkin. Asia­kasta palve­leva sisältö houkut­telee uusia asiakkaita,  helpottaa asiak­kaan päätök­sen­tekoa ja tehostaa yrityksen toimintaa kaikilla tasoilla.

Tarinan onnel­li­seen loppuun kuuluvat tietysti myös alhai­semmat mark­ki­noinnin ja myynnin kustan­nukset sekä yrityksen entistä parempi kannat­ta­vuus. Näiden asioiden puolesta Kasvupolkujen asian­tun­tijat ovat valmiita toimi­maan kaikissa asia­kas­suh­teis­saan. 

Pekka Karjula
kasvu­val­men­taja, HHJ
pekka.karjula (at) kasvupolut.fi

Lataa Kasvupolkujen maksut­tomat pikaop­paat täältä»

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste