FINNHARVEST OY HAKEE TALOUSJOHTAJAA Kuopioon - Kasvupolut

FINNHARVEST OY hakee TALOUSJOHTAJAA Kuopioon

Yhdessä teke­misen tahdolla ja suurella sydä­mellä operoiva kahdeksan Piirosen veljeksen Finn­Har­vest Oy on kasvanut yhdeksi Suomen merkit­tä­vim­mistä metsä­ko­ney­ri­tyk­sistä. Yrityksen juuret ovat syvällä Savossa, Heinä­ve­dellä Palokin kylällä, jossa Piirosten suku on harjoit­tanut paja­toi­mintaa jo 1890-luvulta lähtien. Finn­Har­vest Oy:llä on nykyään noin 65 työn­te­kijää ja useita kump­pa­nuus­yrit­täjää. Vuotuinen korjuu­määrää on noin 780 000 kuutiota ja liike­vaihto 8,5milj €. Tavoit­teena on edel­leen kasvattaa toimintaa.

TALOUSJOHTAJAN VASTUUSI JA TEHTÄVÄSI
Pääset vastaa­maan yhtiön talous­hal­linnon kehit­tä­mi­sestä ja liike­toi­minnan kasvun tuke­mi­sesta. Työn pääpaino on sisäisen laskennan ja rapor­toinnin kehit­tä­mi­sessä. Yhtiön talouden ja ulkoisen laskennan ohjaus sekä järjes­tel­mä­ke­hitys ovat keskeinen osa työtäsi. Vastaat myös yhtiön rahoi­tuk­sesta. Lisäksi tehtä­viisi kuuluu vien­ti­maiden kont­rol­lointi sekä ulko­maan liike­toi­minnan talous­hal­linnon ohjaus. Osal­listut yhtiön vien­ti­toi­min­tojen talou­del­listen tavoit­teiden aset­ta­mi­seen ja niiden toteu­tu­misen seuran­taan. Toimit osana johto­ryhmää dynaa­mi­sessa ja nuorek­kaassa joukossa.

TALOUSJOHTAJALTA ODOTAMME
— tehtä­vään sovel­tuvaa korkea­kou­lu­tut­kintoa
— koke­musta talous­joh­tajan tai muista vaati­vista talouden tehtä­vistä
— näke­mystä järjes­tel­mien kehit­tä­mi­sestä
— rahoi­tus­osaa­mista
— koke­musta hank­keiden ja uusien liike­toi­min­tojen kustan­nus­las­ken­nasta
— syste­maat­tista ja analyyt­tista toimin­ta­tapaa
— pystyt itse­näi­seen työs­ken­te­lyyn ja sinulla on rohkeutta kehittää sekä esittää ideoi­tasi
— kykyä kasvaa yhtiön mukana
— eduksi katsomme toimia­lao­saa­misen tai muun metsä­alan osaa­misen

MEILLÄ ONNISTUT JA MENESTYT
— kun olet ns. hands on -tekijä, jolta sujuu työs­ken­tely myös paineen alla
— olet posi­tii­vinen ja vuoro­vai­kut­tava tiimi­pe­laaja

YHTEENVETO:
Tehtävä: Talous­joh­taja
Paikka: Kuopio
Työsuhde: Vaki­tuinen ja koko­päi­väinen
Palkka: Kuukausi­palkka
Aloitus: Sopi­muksen mukaan

HAKEMINEN
Lähetä hake­muk­sesi ja cv:si palk­ka­toi­vo­muk­si­neen su 26.1.2020 mennessä sähkö­pos­tilla osoit­tee­seen pasi.​piironen@​finnharvest.​fi
Merkitse sähkö­postin vies­ti­kent­tään “Talous­joh­taja / oma nimesi ”

LISÄTIETOJA SAAT
Lisä­tie­toja Finn­har­vest Oy:stä löydät www.finnharvest.fi
Lisä­tie­toja tehtä­västä antaa halli­tuksen puheen­joh­taja Pasi Piironen
Puhelin: 0400 769 001

Katso yrityksen esit­te­ly­video: https://youtu.be/oPg73MLkuFk

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste