HAKA CENTER HAKEE VARAOSAMYYJÄÄ - Kasvupolut

Haka Center hakee varao­sa­myyjää — haku 3.5.2020 mennessä

Haka Center Oy on työko­neiden asian­tun­tija, jonka palvelut kattavat maa- ja metsä­ta­louden sekä kiin­teistö- ja tien­hoidon koneiden myynnin ja varus­telun.

Haemme nyt heidän toimin­tojen laajen­tuessa Kempe­leen toimi­pis­tee­seen VARAOSAMYYJÄÄ.

Toivomme sinulta:
Toivomme sinulta alan (tai muuta sovel­let­tavaa esim. hyöty­ajo­neuvo) koulu­tusta ja työko­ke­musta maa- ja metsä­ta­lous- sekä työko­neiden parissa toimi­mi­sesta. Hydrau­liikan ja pneu­ma­tiikan osaa­mi­sella erotut joukosta, mutta tärkeintä on perus­tie­tojen omaa­minen. Työ on hyvin vahvasti asia­kas­pal­ve­luun suun­tau­tu­nutta, joten toivomme aikai­sempaa myynnin ja asia­kas­pal­velun koke­musta. Voimassa oleva työtur­val­li­suus­kortti on eduksi.

Hake­mamme henkilö on posi­tii­vinen ja ener­ginen tiimi­työs­ken­te­lijä, johon voi luottaa tiukan paikan tullen. Sinun ei tarvitse olla vielä taidoil­tasi työko­ne­puolen ammat­ti­lainen, mutta asen­teel­tasi kyllä. Omaat hyvät tieto­tek­niset taidot, sillä varao­sa­myyntiä tehdään myös verk­ko­kaupan kautta. Tehtävä edel­lyttää tark­kuutta ja vastuul­lista työotetta. Hyvä paineen­sie­to­kyky ja ripeys ovat ominai­suuksia, joita tehtä­vässä myös vaadi­taan.

Tehtä­viisi kuuluu:
Työteh­tä­viisi kuuluu asiak­kaiden, niin yritys­puolen kuin yksi­tyis­tenkin, palve­le­minen ja neuvo­minen varao­sa­myyn­nissä. Vastaat osal­tasi asia­kas­pal­velun laadusta ja yritys­mie­li­kuvan luomi­sesta. Työs­ken­telet yhteis­työssä yrityksen niin ulkoisten kuin sisäis­tenkin sidos­ryh­mien kanssa.

Työajoissa toivo­taan joustoa asiak­kaiden tarpeiden mukai­sesti, sillä työ pitää sisäl­lään seson­ki­luon­tei­sesti myös päivys­tystä, mikäli amma­til­liset valmiudet tähän riit­tävät.

Tarjoamme sinulle:
Tarjoamme sinulle mahdol­li­suuden kehittyä amma­til­li­sesti erin­omaisten ja asian­tun­te­vien kolle­gojen ympä­röi­mänä, sopimus- tai työeh­to­so­pi­muksen mukaisen palk­kauksen riip­puen osaa­mi­ses­tasi sekä kattavan pereh­dy­tyksen työteh­tä­viin.

Ensim­mäinen aske­leesi kohti uusia haasteita on jättää työha­kemus ja CV sivu­jemme www.adecco.fi kautta ja tuoda paras osaa­mi­sesi esille viimeis­tään 03.05.2020. Käsit­te­lemme hake­muksia jo hakuai­kana. Työ alkaa sopi­muksen mukaan. Lisä­tie­toja tehtä­västä antaa Adeccolta Sanna Räisänen, sanna.​raisanen@​adecco.​fi tai p. 0406493121.

HAKULOMAKE LÖYTYY TÄÄLTÄ»

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste