ILMANVAIHTOSANEERAUS OY hakee myyntipäälliköitä - Kasvupolut

SUOMEN ILMANVAIHTOSANEERAUS HAKEE ALUEMYYNTIPÄÄLLIKÖITÄ NELJÄLLE ALUEELLE

Lue lisää: www.ilmanvaihtosaneeraus.fi/meille-toihin/

 Tiesitkö, että Suomessa yli 600 000 koti­ta­loutta kärsii erilai­sista sisä ilmaon­gel­mista. Useissa tapauk­sissa ongelmat voidaan poistaa tai niitä voidaan lievittää paran­ta­malla kodin ilman­vaihtoa.
Suomen Ilmanvaihto­saneeraus Oy on keskit­tynyt ratkai­se­maan suoma­laisten kotien sisäil­maon­gelmia uuden­lai­sella palve­lu­kon­sep­tilla. Tarjoamme sinulle ja tule­valle tiimil­lesi huip­pu­kon­septin, jonka avulla olemme ratkais­seet satojen kotien sisäil­maon­gelmia. Asia­kas­tyy­ty­väi­syy­temme asen­nusten jälkeen onkin huip­pu­luokkaa. Tulok­sel­lista teke­mistä tukevat myös ener­ginen asia­kas­han­kin­tayk­sik­kömme ja myynnin huip­pu­val­men­ta­jamme. Palve­lu­ver­kos­tomme laajen­tuessa koko Suomeen, etsimme nyt sinua, joka haluat haluat työs­ken­nellä palve­lu­myynnin parissa.

ALUEMYYNTIPÄÄLLIKÖN TEHTÄVÄN TOIMENKUVA:

 ALUEMYYNTIPÄÄLLIKÖN tehtä­vänä on johtaa oman alueensa palve­lu­myyn­ti­tiimin toimintaa sekä vastata uusien myyjien rekry­toin­nista ja koulut­ta­mi­sesta. Myyn­ti­tii­misi kanssa voit laittaa omat myynti- ja johta­mis­tai­tosi täysillä peliin, jolloin tiimin onnis­tu­minen on palkit­sevaa, niin talou­del­li­sesti kuin henki­ses­tikin. Myyn­ti­pääl­likkö on omalla alueel­leen mukana myös yrityk­semme mark­ki­noinnin suun­nit­te­lussa sekä palve­lu­kon­septin kehi­tyk­sessä.

MEILLÄ VIIHDYT JA MENESTYT KUN:
— sinulla on aitoa kiin­nos­tusta ja halua työs­ken­nellä palve­lu­myynnin parissa
— olet oma-aloit­teel­linen, määrä­tie­toinen ja tavoit­teel­linen persoona
— sinulla on hyvät vuoro­vai­ku­tus­taidot ja olet aidosti tiimi­pe­laaja

YHTEENVETO:
Vastuusi: Johtaa oman alueensa myyn­ti­tiimin toimintaa sekä vastata uusien myyjien rekry­toin­nista ja koulut­ta­mi­sesta.
Toimiala: Kulut­ta­ja­myynti
Palk­kaus: Takuu­palkka + tulos­pro­visio + tiimi­koh­taiset bonukset
Koulutus: Uudelle myyn­ti­pääl­li­köl­lemme annamme henki­lö­koh­taisen, laaduk­kaan koulu­tuksen sekä vahvan tuen tehtä­vässä menes­ty­mi­seen.
Työsuhde: Vaki­tuinen ja koko­päi­väinen
Aloitus: Sopi­muksen mukaan
Toimi­paikka: Alueel­linen (Pääkau­pun­ki­seutu, Tampere, Jyväs­kylä, Oulu)

HAKEMINEN:
Täytä sähköinen hakemus netti­si­vuil­lamme osoit­teessa:
www.ilmanvaihtosaneeraus.fi/meille-toihin/

Kysei­seltä sivulta löydät myös muita avoimia työpaik­koja sekä Rekry­op­paamme. Oppaasta löydät lisää tietoa toimia­las­tamme ja tyyty­väi­sistä asiak­kais­tamme. Hake­muksen jälkeen olemme sinuun yhtey­dessä.

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste