Ilmanvaihtosaneeraus tarjoaa nyt työtä, jolla on merkitystä! - Kasvupolut

HALUATKO MYYDÄ TAI ASENTAA PUHDASTA ILMAA?
Hae nyt työtä, jolla on merki­tystä!

Suomen Ilmanvaihto­saneeraus Oy on keskit­tynyt ratkai­se­maan yli 600 000 suoma­laisen kodin sisäil­maon­gelmia uuden­lai­sella ”Sisäilma kuntoon”-palvelukonseptilla; kartoi­tamme kodin sisäil­maon­gel­mien syyt, etsimme ongel­miin alan parhaat ratkaisut ja tarjoamme koko­nais­pa­ketin lait­tei­neen ja asen­nuk­si­neen avaimet käteen.

Jo ensim­mäisen toimin­ta­vuo­temme aikana olemme saaneet suuren määrän tyyty­väisiä asiakkaita, jotka kiit­tävät meitä kotinsa puhtaasta ja terveestä sisäil­masta. Raik­kaan sisäilman ansiosta kotona on helpompi hengittää!

Palk­kaamme nyt myyn­ti­näl­käisiä ja vuoro­vai­ku­tus­tai­toisia henki­löitä kodin ilman­vaih­to­lait­teiden myyn­ti­työhön Jyväs­kylän ja Tampe­reen seudulle.

Nälkä ei pääse sinua yllät­tä­mään, sillä tarjoamme sinulle :
1) uuden mark­kinan, jossa sinulla on yli miljoona
poten­ti­aa­lista asia­kasta
2) jatkuvan koulu­tuksen ja tuen, jolla saavutat
menes­tystä ja lois­tavan ansainnan
3) lois­tavat ja huumo­rin­ta­juiset työka­verit
4) mahdol­li­suuden edetä ural­lasi

Lisäksi palk­kaamme koko Suomen alueelle
ASIAKASHANKKIJOITA,
PROMOOTIOTYÖNTEKIJÖITÄ
JA ASENTAJIA.

Kaik­kiin tehtä­viin annamme laaduk­kaan koulu­tuksen ja hyvät lähtö­kohdat työssä menes­ty­mi­seen.
Kerro meille itses­täsi, kiin­nos­tuk­ses­tasi alalle ja myös aiem­masta työko­ke­muk­ses­tasi, jos sitä on ehtinyt kertyä. Voit olla myynnin ammat­ti­lainen tai täysin aloit­te­lija. Osa tehtä­vistä sopii myös opis­kelun oheen. Persoo­nal­li­suutta peliin! Jos kiin­nos­tuit älä arkaile ottaa yhteyttä. Yhdessä suun­nit­te­lemme juuri sinulle sopivan toimen­kuvan!

Jos kiin­nos­tuit niin varaa aika haas­tat­te­luun ja soita tj. Torsti Park­kila p. 044 994 4051, torsti.​parkkila@​ilmanvaihtosaneeraus.​fi

Voi lähettää myös sähköisen hake­muksen sähköi­sellä lomakkeella»

Terveisin

Torsti Park­kila, tj
Suomen Ilmanvaihto­saneeraus Oy

www.ilmanvaihtosaneeraus.fi

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste