Valmennuksesta apua kannattavaan kasvuun - Kasvupolut

Olemme Tulevaisuuden Kasvu­po­luilla syväl­li­sesti pereh­ty­neet pienten yritysten kehi­tyk­seen ja kannat­ta­vaan kasvuun. Aiheesta olemme teet­tä­neet tutki­muksia ja kerän­neet asiasta muutakin aineistoa. Itsekin haas­toin muutamia kannat­ta­vasti kasva­neiden pk-yritysten toimi­tus­joh­tajia ja heidän vastauk­siaan avaan tässä kirjoi­tuk­sessa.

Haas­tat­te­lujen perus­teella tärkeimpiä teki­jöitä kannat­ta­vassa kasvussa näyt­tävät olevan hyvä ja omape­räinen liikeidea, toimiva stra­tegia sekä riit­tävä mark­kina. Näiden ohella yksi tärkeim­mistä teki­jöistä on johta­minen, joka liian usein tarkoittaa käytän­nössä johta­misen puutetta. Hyvä johta­minen mahdol­listaa yrityksen kasvun ja kannattavan kehi­tyksen riip­pu­matta yrityksen kasvu­vai­heesta tai koosta. Pienessä yrityk­sessä se tarkoittaa yrit­täjän itsensä johta­mista. Yrityksen kasvaessa johta­minen muuttuu toisten johta­mi­seksi ja johta­mi­sesta tulee entistä haas­teel­li­sempaa. Johdet­tavat ihmiset ovat tuntevia yksi­löitä ja erilaisia persoonia.

Nopeasti kasva­neiden yritysten johta­jille oli hyvin jäsen­tynyt se, miten vält­tä­mä­töntä jatkuva oppi­minen ja uuden valmen­nus­tiedon saaminen ovat kannattavan kasvun aikaan­saa­mi­seksi. Johta­misen taito on ehkä luon­tais­takin, mutta sitä voidaan parantaa merkit­tä­västi hyvällä valmen­nuk­sella.

Miksi toimi­tus­joh­tajan työ on niin tärkeää?

Orga­ni­saa­tiot koos­tuvat erilai­sista yksi­löistä, mikä luo haas­tetta myös johta­mi­selle. Erilaisten ihmisten johta­minen ja innos­ta­minen, sekä vastuun anta­minen ja jaka­minen jouk­kueen avain­pe­laa­jille on haas­teel­lista työtä.  Saman­ai­kai­sesti johtajan tulee vastata yrityksen talou­del­li­sesta menes­ty­mi­sestä sekä hoitaa yrityksen juok­sevaa hallintoa halli­tuksen anta­mien ohjeiden ja määräysten mukai­sesti. Toimi­tus­joh­taja antaa yrityk­selle kasvot sekä vastaa ja valvoo, että alai­silla pysyy langat käsissä.  Henki­löstön johta­minen on edestä päin esimer­killä johta­mista. On tärkeä oppia kuun­te­le­maan ja tuke­maan sekä kannus­ta­maan alaisia heidän työs­sään. Olen­naista on huolehtia siitä, että yrityk­sellä on oikeat henkilöt oikeilla paikoilla avain­hen­ki­löinä ja että jokai­sella on selkeät vastuu­alueet ja tavoit­teet. Vision, mission, arvojen ja stra­te­gian jalkaut­ta­minen kunnolla koko orga­ni­saa­tioon on myös johtajan vastuulla.  Johtajan tehtävä on luoda yrityk­selle ja sen ihmi­sille kirkas määränpää, auttaa ihmisiä kasva­maan ja tehdä johta­jasta itses­tään mahdol­li­simman tarpeeton.

Johtajan tulee varmistua siitä, että työn­te­ki­jöillä säilyy sisäinen moti­vaatio teke­mi­seen myös pitkällä aika­vä­lillä. Johta­jalta vaadi­taan kärsi­väl­li­syyttä ja pitkä­jän­tei­syyttä. Johtaja joutuu jatku­vasti kamp­pai­le­maan ajan­käytön kanssa: kuinka vapauttaa riit­tä­västi aikaa johta­mis­teh­tä­viin yrityksen alku­vuo­sien jälkeen, kun yritys alkaa kasvaa? Johta­jalta vaadi­taan henki­löstön johta­mista sekä henki­löstön tarpeiden ja luon­taisten toimin­ta­ta­pojen ymmär­tä­mistä: Johta­jalta vaadi­taan taitoa lähestyä kutakin yksilöä sopi­valla tavalla. Haaste on olla lähellä, mutta kuitenkin tarpeeksi etäällä. Johtaja kamp­pailee usein myös dele­goi­misen haas­teen kanssa: alai­sille tulee antaa riit­tä­västi vastuuta ja tilaa, eikä asioita tule liiaksi pitää omissa käsissä. Johta­jalta vaadi­taan herk­kyyttä, jotta tämä pystyy havait­se­maan suunnan muut­ta­mis­tar­peet ajoissa ja toisaalta tarvit­taessa rohkeutta toimin­taym­pä­ristön myller­täessä olla muut­ta­matta mitään ja kuitenkin pitää orga­ni­saatio luot­ta­vai­sena. Johtajan tulee koko ajan hahmottaa yrityksen koko­nais­kuva.

Onko valmen­nuk­sesta apua johta­mis­työssä?

Kannat­ta­vasti kasva­neiden yritysten johtajat olivat koke­neet saaneensa valmen­nuk­sesta merkit­tävää hyötyä. He kertoivat valmen­nuksen autta­neen heitä havain­noi­maan laajemmin toimin­taym­pä­ristöä sekä siinä tapah­tuvia muutoksia. Valmennus oli auttanut heitä hallit­se­maan talouden ohjausta sekä selkeyt­tänyt ja kirkas­tanut talous­hal­linnon merki­tystä johta­mi­sessa. Jotkut olivat valmen­nuksen avulla oival­ta­neet tiedon jaka­misen tärkeyden; sen, miten tärkeää on jakaa oikeaa ja ajan­ta­saista tietoa yrityksen suun­ni­tel­mista kaikille orga­ni­saa­tioon kuulu­ville.

Osa johta­jista oli kokenut valmen­nuksen myötä kehit­ty­neensä johta­jana itse­tun­te­muksen kasva­misen myötä ihmisten johta­mi­sessa, tavoit­teiden asetan­nassa sekä johta­mis­käy­tän­töjen raken­ta­mi­sessa. Johtajat olivat oppi­neet hyödyn­tä­mään koko orga­ni­saa­tion vahvuuksia ja näke­mään erilai­suuden voima­va­rana. Kannat­ta­vasti kasva­neiden yritysten johtajat kertoivat oival­ta­neensa valmen­nuksen avulla myös sen, miten tärkeää on yrityk­sessä toimiva johto­ryhmä ja sään­nöl­liset pala­ve­ri­käy­tännöt. Usein oli huomattu, miten pienillä asioilla on lopulta iso merkitys yrityksen kannat­ta­vuu­teen. Tärkeim­pinä asioina koet­tiin myös vuoro­vai­ku­tus­tai­tojen ja vastuun jaka­misen merki­tyksen sekä avoimen luot­ta­muk­sel­lisen ilma­piirin merki­tyksen ymmär­tä­misen. Tärkeänä pidet­tiin myös taitoa  keskittyä oikei­siin, yritystä kehit­tä­viin asioihin sekä niiden suun­nit­te­luun.

Mihin kannat­ta­vasti kasva­neen yrityksen johtaja keskittyy?

Kannat­ta­vasti kasva­neiden yritysten johtajat kertoivat keskit­ty­vänsä yrityk­sensä selkeään stra­te­giaan, tavoit­tei­siin sekä niiden seuran­taan ja erilaisten asioiden mittaa­mi­seen. Seurannan ja mittaa­misen huomat­tiin paran­tavan tuloksia. Johtajat olivat myös herkkiä enna­koi­maan tule­vai­suutta ja kartoit­ta­maan uusia liike­toi­minta-alueita. Johto­ryh­mästä pyrit­tiin teke­mään kasvu­näl­käinen tiimi, jolla on yhteinen tulevaisuuden kuva ja halu oppia uutta. Johtajat kokivat tärkeäksi tavoit­teiden selkeyden jokai­selle yrityk­sessä työs­ken­te­le­välle yksi­lölle. Jokaisen halut­tiin sitou­tuvan tavoit­tei­siin ja yrityk­siin halut­tiin yhdessä teke­misen meininki. Johtajat halusivat kannustaa ja johtaa ihmisiä kohti yhteisiä tavoit­teita. Tärkeim­pinä teki­jöinä kannattavan kasvun luomi­sessa pidet­tiin vastuun, mahdol­li­suuk­sien ja tiedon jaka­mista oikeille henki­löille, laaduk­kaita talou­del­lisia raport­teja sekä johtajan kykyä huolehtia oikean ilma­piirin säily­mi­sestä yrityk­sessä.

Lopuksi haluan korostaa sitä, miten iso yhteinen kansal­linen haaste meillä on kasvu­yri­tysten tuke­mi­sessa sekä niiden johta­jien valmen­ta­mi­sessa myös tulevaisuuden tuomiin muutok­siin. Tulevaisuuden Kasvupolut haluaa antaa oman panok­sensa tähän tärkeään työhön.

Tilaa Kasvupolkujen maksut­tomat oppaat yrityksesi kehittämiseen»

Jyrki Niini­koski
Halli­tuksen jäsen
Tulevaisuuden Kasvupolut Oy

 

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste