PE 25.1.2019 TECHNOPOLIS, MICROKATU 1, KUOPIO, KOKOUSTILA TUUMA (M-SISÄÄNKÄYNTI)

 

 Ota myynnin johta­misen uudet mene­telmät ja väli­neet hyöty­käyt­töön. Tee henki­lös­tös­täsi huip­pu­myyjiä tai jalosta omaa myyn­tie­siin­ty­mis­täsi. Valmen­nus­päi­västä saat konkreet­tista hyötyä myynnin johta­mis­työhön. Valmennus antaa heti käyt­töön keinoja sekä varmuutta asia­kas­ra­ja­pinnan hallin­taan ja kaupan teke­mi­seen sekä myynnin lisää­mi­seen. Nyt on oikea hetki ottaa oma mark­ki­nao­suu­tesi tehok­kaalla myynnin johta­mi­sella!

KENELLE

Pk-yritysten (henki­lös­tö­määrä 3–50) avain­hen­ki­löille.

Semi­naarin koulut­ta­jina toimivat Tulevaisuuden Kasvupolkujen kasvu­val­men­tajat.

HINTA

445 eur/hlö + alv 24 % Sisältää mate­ri­aalin ja tarjoilun.

Ryhmä­alen­nukset: (osal­lis­tujat samasta orga­ni­saa­tiosta) 2 hlöä tai enemmän 395 eur/hlö + alv 24 %. Kysy myös paket­ti­tar­jousta!

Valmen­nus­päivän ohjelma

klo 8.30
Aamu­kahvi

klo 9.00
Semi­naarin avaus
Kannattavan kasvun johta­minen on haas­tava laji
— Miksi johto­ryh­mä­työs­ken­tely on tärkeää?
Jyrki Niini­koski
Halli­tuksen puheen­joh­taja
Tulevaisuuden Kasvupolut Oy

klo 9.30
Pk-yrityksen koko­nais­val­tainen johta­minen,
johta­mis­jär­jes­telmät
Johto­ryh­mässä käsi­tel­tävät
liike­toi­minnan ydin­pro­sessit:

klo 10.30
Talous

klo 11.30
Lounas

klo 12.30
Myynti ja mark­ki­nointi

klo 13.30
Tuotanto & asennus

klo 14.30
Henki­löstö

klo 15.30
Päätet­tävät asiat, tehtä­vä­lista

klo 15.45
Semi­naarin päätös ja yhteen­veto

Varaa paikka semi­naa­riin:

Tutustu Kasvupolut Oy:n tieto­suo­ja­se­los­tee­seen.

Tilai­suuden peruu­tusehdot: Peruutus on ilmoi­tet­tava viimeis­tään 14 päivää ennen koulu­tus­ti­lai­suuden alkua. Myöhemmin tehtä­vistä peruu­tuk­sista veloi­te­taan 50% koulu­tus­ti­lai­suuden hinnasta. Mikäli osal­lis­tu­mista ei peruu­teta lain­kaan, veloi­te­taan koko koulu­tus­ti­lai­suuden hinta. Esteen sattuessa koulu­tus­paikan voi luovuttaa toiselle samassa orga­ni­saa­tiossa työs­ken­te­le­välle henki­lölle.