PERJANTAINA 5.4.2019 KLO 9.00
HOTELLI KÄENPESÄ, LINTUTIE 1, 84100 YLIVIESKA RAVINTOLA PIKKUVELI (KABINETTI PYRSTÖ)

Johto­ryh­mä­työs­ken­telyn käyn­nis­tä­minen, orga­ni­sointi sekä tehos­ta­minen ovat keskeisiä toimen­pi­teitä kannattavan kasvun varmis­ta­mi­seksi. Tule hake­maan opit yrityksesi ydin­toi­min­tojen kehittämiseen: johta­mi­seen, orga­ni­soin­tiin ja mitta­reiden raken­ta­mi­seen.

KENELLE

Pk-yritysten (henki­lös­tö­määrä 3–50) avain­hen­ki­löille.

KOULUTTAJAT

Semi­naarin koulut­ta­jina toimivat Tulevaisuuden Kasvupolkujen kasvu­val­men­tajat.

HINTA

445 eur/hlö + alv 24 % Sisältää mate­ri­aalin ja tarjoilun.

Ryhmä­alen­nukset: (osal­lis­tujat samasta orga­ni­saa­tiosta) 2 hlöä tai enemmän 395 eur/hlö + alv 24 %. Kysy myös paket­ti­tar­jousta!

Valmen­nus­päivän ohjelma

klo 8.30
Aamu­kahvi

klo 9.00
Semi­naarin avaus
Kannattavan kasvun johta­minen on haas­tava laji
— Miksi johto­ryh­mä­työs­ken­tely on tärkeää?
Jyrki Niini­koski
Halli­tuksen puheen­joh­taja
Tulevaisuuden Kasvupolut Oy

klo 9.30
Pk-yrityksen koko­nais­val­tainen johta­minen,
johta­mis­jär­jes­telmät
Johto­ryh­mässä käsi­tel­tävät
liike­toi­minnan ydin­pro­sessit:

klo 10.30
Talous

klo 11.30
Lounas

klo 12.30
Myynti ja mark­ki­nointi

klo 13.30
Tuotanto & asennus

klo 14.30
Henki­löstö

klo 15.30
Päätet­tävät asiat, tehtä­vä­lista

klo 15.45
Semi­naarin päätös ja yhteen­veto

Varaa paikka koulu­tuk­seen:

Tutustu Kasvupolut Oy:n tieto­suo­ja­se­los­tee­seen.

Tilai­suuden peruu­tusehdot: Peruutus on ilmoi­tet­tava viimeis­tään 14 päivää ennen koulu­tus­ti­lai­suuden alkua. Myöhemmin tehtä­vistä peruu­tuk­sista veloi­te­taan 50% koulu­tus­ti­lai­suuden hinnasta. Mikäli osal­lis­tu­mista ei peruu­teta lain­kaan, veloi­te­taan koko koulu­tus­ti­lai­suuden hinta. Esteen sattuessa koulu­tus­paikan voi luovuttaa toiselle samassa orga­ni­saa­tiossa työs­ken­te­le­välle henki­lölle.