BLOGI Johan Lindström: Kasvua viennistä – lisää liikevaihtoa Ruotsista  - Kasvupolut

Kasvua vien­nistä – lisää liike­vaihtoa Ruot­sista 

Länsi­naa­pu­rissa riittää mark­kinaa, kun Suomessa jo asemansa vakiin­nut­ta­neet yritykset haluavat kasvaa. Ruotsi on suoma­lai­sille tuttu sekä matka­koh­teena että monista tuote­mer­keistä ja Ruotsi on myös usein yritysten ensim­mäinen ponnah­dus­lauta kansain­vä­lis­ty­mi­seen. Paitsi liike­vaihtoa, voi viennin aloit­ta­minen tuoda lisää haasteita ja vaih­telua yrityksen ja työn­te­ki­jöiden arkeen, mikä voi toimia piris­tys­ruis­keena henki­lös­tölle uusien tehtä­vien myötä.

Ruot­sista löytyy poten­ti­aalia ja se on lähellä. Ruotsi on vauras maa: koti­mark­ki­noita yllä­pitää vahva kysyntä. Asuk­kaita Ruot­sissa on melkein tuplasti enemmän kuin Suomessa ja osto­voima on hyvällä tasolla.  Ostajat tai kulut­tajat maksavat laadusta ja ovat perillä tren­deistä. Kulut­ta­ja­ky­synnän lisäksi esimer­kiksi Ruotsin teol­li­suus hakee uusia tuotan­to­ket­juja ja alihank­ki­joita myös Pohjois­maista ja Euroo­pasta.

Suoma­lai­silla yrityk­sillä on hyvä maine Ruot­sissa. Ehkä monien yllä­tyk­seksi Ruot­sissa on lähes 900 suoma­lai­so­mis­teista yritystä, jotka työl­lis­tävät noin 60 000 henkilöä. Suoma­laisten yritysten toiminnan laatua, tehok­kuutta, osaa­mista, inno­vointia ja osaavia työn­te­ki­jöitä on aina arvos­tettu Ruot­sissa. Maidemme arvot ja työkult­tuurit ovat monelta osin lähellä toisiaan.

Maidemme kult­tuurit ja tavat ovat kuitenkin myös hieman erilaisia ja muutama tärkeä seikka on hyvä tietää jo ensim­mäi­sissä yhtey­de­no­toissa. Aito kuun­te­le­minen on erit­täin tärkeää, mutta kun myyjä saa puheen­vuoron, pitää hänen pystyä suju­vasti ja vakuut­ta­vasti kerto­maan yrityk­sensä tuot­teista ja palve­luista. Sopiva annos itse­var­muutta on paikal­laan, sillä Ruot­sissa ei vaati­mat­to­muus kaunista, eikä kehu­mista karteta. Ruot­sa­laiset odot­tavat vies­tin­nässä ja kans­sa­käy­mi­sessä kohte­liaan posi­tii­vista tyyliä ja small talkia. Tapaa­miset ja neuvot­telut aloi­te­taan tutus­tu­malla toisiinsa hieman pintaa syvem­mältä, jonka jälkeen siir­ry­tään pikku­hiljaa asiaan. Bisneksen teke­minen on pohjois­mai­seen tapaan fakta­poh­jaista, teho­kasta ja ammat­ti­maista. Kommu­ni­koin­nissa on tärkeää, että sähkö­pos­teihin tai muihin yhtey­den­ot­toihin vasta­taan aina ja nopeasti, olipa vastaus sitten vain tyyliin ”kiitos yhtey­de­no­tosta, selvi­tämme asiaa ja palaamme pian”.

Ruot­sissa päätökset syntyvät yhteisen ymmär­ryksen kautta. Olen kansain­vä­lisen urani aikana työs­ken­nellyt paljon Ruot­sissa ja ollut mukana lukui­sissa myynti- ja toimi­tus­pro­jek­teissa sekä asia­kas­ta­paa­mi­sissa. Neuvot­te­luissa kaikki osal­lis­tujat ovat aktii­visia ja tuovat esille mieli­pi­teensä. Asioita pohdi­taan ajan kanssa ja perus­teel­li­sesti. Keskus­te­le­vassa päätök­sen­teossa kaikki proses­siin osal­lis­tu­neet ovat sitou­tu­neita päätök­seen, mikä vähentää tarvetta jälki­pu­heille. Osal­lis­tu­misen tärkeyden sain kokea konkreet­ti­sesti, kun olin myymässä ruot­sa­lai­selle karton­ki­teh­taalle isoa laite­toi­mi­tusta. Neuvot­te­luja käytiin lähes vuoden verran välillä pienem­mällä ja välillä suurem­malla joukolla. Kun olimme mieles­tämme selvit­tä­neet kaikki avoimet asiat ja sopimus näytti olevan alle­kir­joi­tusta vailla valmis, totesi asiakas vielä unoh­ta­neensa kysyä tuotan­to­lai­toksen siivous­hen­ki­lö­kunnan komment­teja tule­vaan hankin­taan. Kun tämä asia oli hoidettu, sopimus alle­kir­joi­tet­tiin.

Mark­ki­na­tut­ki­muksen avulla voidaan selvittää viennin edel­ly­tykset kuten kilpai­lu­ti­lanne ja ‑edut, hinta­taso, kysyntä, tarjonta, asia­kas­po­ten­ti­aali ja ‑segmentit sekä mahdol­liset part­nerit ja jake­lu­ka­navat. Kun mark­ki­na­po­ten­ti­aali on selvi­tetty, tehdään tarkempi analyysi ja vien­ti­stra­tegia, joilla saadaan vakaa pohja uuden mark­kina-alueen valloit­ta­mi­seen. Tutkimus helpottaa realis­tisten myyn­ti­ta­voit­teiden aset­ta­mista sekä auttaa tunnis­ta­maan mark­ki­noin­ti­tar­peet ja muut tarvit­tavat inves­toinnit, ja miet­ti­mään miten esimer­kiksi hoide­taan logis­tiikka ja varas­tointi. Riip­puen toimia­lasta pitää miettiä, toimi­taanko jake­lijan, agentin tai part­nerin avulla vai perus­te­taanko tytä­ryhtiö. Kansain­vä­lis­ty­mi­seen ja mark­ki­na­tut­ki­muk­seen on saata­villa erilaisia rahoi­tuksia, joita voi käyttää esimer­kiksi asian­tun­ti­ja­pal­ve­luiden osta­mi­seen.

Näillä toimilla pääs­tään jo hyvin alkuun hallit­tuun viennin aloit­ta­mi­seen, joten kannustan rohkeasti viemään yrityksen kasvun seuraa­valle tasolle Ruot­sissa.

Lycka till!

Johan Lind­ström, kasvu­val­men­taja
johan.​lindstrom@​kasvupolut.​fi

Tilaa maksut­tomat Kasvupolkujen pikaop­paat » 

Osal­listu KASVUPAJA- arvon­taan»

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste