Kaup­pa­lehti 23.1.2018:

Tulevaisuuden Kasvupolut Oy:n tutki­muksen mukaan johta­minen ja myynti ovat kasvun kriittisimmät tekijät.

Pk-yritysten kasvu tyssää johta­mi­seen ja myyn­tiin, käy ilmi konsult­tiyhtiö Tulevaisuuden Kasvupolut Oy:n tutki­muk­sesta.
Siinä selvi­tet­tiin, mitä ovat yrityksen eri kasvu- ja kehi­tys­vai­heissa tyypil­li­sesti ilmaan­tuvat haasteet.

Yhteis­kun­ta­tie­teiden tohtori Yrjö Myllylän toteut­ta­massa tutki­muk­sessa on haas­ta­teltu kahdessa vaiheessa 46 kasvussa onnis­tu­nutta yrit­täjää, kasvu­val­men­tajaa ja julkista toimijaa.

Tulok­sissa yritysten kasvu­vai­heet jaetaan kuudelle portaalle. Erityi­sesti tarkas­tel­tiin kasvun varhaisia vaiheita, jotka tyypil­li­sesti jäävät huomioi­matta.

Alle viiden hengen aloit­te­le­vassa yhtiössä asia­kas­han­kinta ja myynti ovat elämän ja kuoleman kysy­myksiä. Myös yrit­täjän henki­lö­koh­tai­sella osaa­mi­sella, innos­tuk­sella ja sitou­tu­mi­sella on iso merkitys.

”Julkinen inno­vaa­tio­ym­pä­ristö korostaa tyypil­li­sesti tuotetta ja tuote­ke­hi­tyk­seen panos­ta­mista. Mutta myynti on se, joka kasvun käyn­nistää”, Tulevaisuuden Kasvupolut Oy:n toimi­tus­joh­taja Antti Karjula sanoo.

Myöhem­millä kasvun portailla haasteet kulmi­noi­tuvat johta­mi­seen ja orga­ni­soi­tu­mi­seen.

”Pitää rakentaa johto­ryhmä- ja halli­tus­työs­ken­telyä, johta­mis­jär­jes­telmiä ja opera­tii­visia mitta­reita.”

Jotta yritys voi kasvaa portaalta toiselle siir­ryt­täessä, yrit­täjän on kyet­tävä muut­ta­maan rooliaan. Tyypil­li­sesti tässä vaiheessa tarvi­taan myös ulko­puo­lista apua.

”Monet yrit­täjät tais­te­levat yksin ja tarvit­sevat kump­pania. Harva pystyy yksin harp­paa­maan”, Karjula sanoo.

Tutki­muksen perus­teella vasta myöhem­millä portailla on aika kaasuttaa kansain­vä­li­sille mark­ki­noille. Toki tilanne vaih­telee yrityk­sestä toiseen.

Karjulan näkemys on se, että kansain­vä­lis­ty­minen sujuu tyypil­li­sesti parhaiten lait­ta­malla asiat ensin kuntoon koti­maassa.

”Kansain­vä­lis­ty­minen on kallista. Kun palikat saa kohdal­leen koti­maassa, monis­ta­minen on paljon helpompaa myös ulko­mailla.”

Tulevaisuuden Kasvu­po­luton entisen kansan­edus­taja Kyösti Karjulan perus­tama yhtiö. Karjula luopui omis­tuk­sesta vuonna 2011, mutta toimii yhä halli­tuksen puheen­joh­ta­jana.

Poika Antti Karjulan pääosin omis­tama ja johtama yhtiö on sittemmin lähtenyt tavoit­te­le­maan nopeaa kasvua. Sen asiak­kaat ovat ympäri Suomen toimivia kasvu­ha­kuisia pk-yrityksiä.

Yrityk­sellä on toimi­pis­teet Oulun lisäksi Kuopiossa, Jyväs­ky­lässä, Vantaalla ja Kouvo­lassa. Tukhol­maan yritys on avannut toimiston auttaak­seen suoma­lais­yri­tyksiä Ruotsin-mark­ki­noille.

Karjulan mukaan liike­vaihto kasvoi viime vuonna kahteen miljoo­naan euroon. Tänä vuonna tavoite on 2,5 miljoo­nassa.

Nyt yrityk­sessä on pari­kym­mentä henkeä töissä. Viime vuonna palkat­tiin viisi.

Karjulan mukaan kasvun keskias­kel­milla olevan yhtiön haasteet liit­tyvät paitsi johta­mi­seen ja orga­ni­soi­tu­mi­seen myös palve­lu­lii­ke­toi­minnan monis­ta­mi­seen.

”Tuotanto on isoin haas­teemme. Meidän pitää vahvistaa tuote- ja palve­lu­kon­sep­te­jamme. Olemme esimer­kiksi tehneet konsep­ti­kirjan, doku­men­toi­neet omaa liike­toi­min­taamme, jotta voimme monistaa sitä.”

Karjulan mukaan kasvu­yrit­tä­jyys on oma lajinsa, jossa on pakko hyväksyä keske­ne­räi­syys.

”Parhaim­mil­laankin homma on aina kesken. Se on tämän lajin luonne.”
Lue koko Kaup­pa­lehden uutinen täältä»