Kaup­pa­lehti on myön­tänyt lisää kannus­tavia tunnus­tuksia Kasvupolkujen liike­toi­min­nalle:
 
”Kaup­pa­lehti Oy:n tutkimus- ja analyy­siyk­sikön, Balance Consul­tingin, menes­ty­jä­luo­ki­tuk­sessa Tulevaisuuden Kasvupolut Oy on talou­del­lisen suori­tus­ky­kynsä perus­teella luoki­teltu menes­ty­jäy­ri­tyk­seksi.
 
Menes­tyjä-serti­fi­kaatin saaneen yrityksen ominai­suuksia ovat vakiin­tunut toiminta, vakaa kasvu­ke­hitys, hyvä tulos ja kannat­ta­vuus, vahva rahoi­tus­ra­kenne sekä jatkuvan toiminnan turvaava maksu­val­mius.
 
Tunnus­lu­ku­ver­tai­lujen perus­teella yritys on sijoit­tunut sekä kaik­kien suoma­laisten yritysten että oman toimia­lansa parhaim­pien yritysten jouk­koon. Menes­tyjä 2017 -luoki­tukset perus­tuvat tili­kausiin, jotka ovat päät­ty­neet 2016/06–2017/05. ”