% Lokakuun uutiskirje: Kasvupolut asiantuntijana Steel-Prisma-Metallit Oy:n sukupolvenvaihdoksessa - Kasvupolut

Lue koko uutis­kirje täältä»

Steel-Prisma-Metallit Oy.ssä on tehty yrit­tä­jien suku­pol­ven­vaihdos 23.9.2020. Kiviojan kuusi veljestä ja yksi vävy­poika ostivat erin­omai­sessa kunnossa olevan yrityksen Jari ja Hillevi Kivio­jalta. Yhtiö on ollut Kaup­pa­lehden maakunnan menes­ty­jäy­ritys useina vuosina peräk­käin. ”Haluankin kiittää vielä isääni ja äitiäni pitkä­jän­tei­sestä työstä, mitä yhtiön eteen on tehty. Lisäksi kiitos kuuluu koko henki­lö­kun­nal­lemme, asiak­kail­lemme ja yhteis­työ­kump­pa­neil­lemme” uusi yrit­täjä ja uuni­tuore toimi­tus­joh­taja Joonas Kivioja kiit­telee.

Steel Prisma Metallit valmistaa Reis­jär­vellä sijait­se­vassa 2000 neliön tehdas­hal­lissa lasi­jul­ki­si­vuja, alumii­niovia ja ‑ikku­noita, lasi­palo-ovia sekä savun­pois­toik­ku­noita ja –luuk­kuja. Yrityksen vahvuuksia ovat asia­kas­läh­töinen asen­nus­pal­velu ja oma tehokas tehdas, jossa tuot­teet valmis­te­taan mitta­ti­laus­työnä asiak­kaiden tarpeiden mukai­sesti.  

Suku­pol­ven­vaihdos on pitkä prosessi

”Suku­pol­ven­vaih­dosta oli henki­sellä tasolla suun­ni­teltu jo pitkään – useita vuosia. Kävimme läpi asiaa useiden toimi­joiden kanssa, jotka voisi avustaa meitä hank­keessa. Päädyimme lopulta yhteis­työhön Kasvupolkujen kanssa. Heidän valmen­tava otteensa hank­kee­seen tuntui hyvältä. Lopulta he vetivät hank­keen meille koko­nais­val­tai­sesti”. He ovat muutenkin olleet todella tärkeä selkä­noja ja spar­raaja meille jo monta vuotta.” Joonas Kivioja kiit­telee.

”Kasvupolkujen puolelta projek­ti­pääl­lik­könä toimi Samuli Vanhala, joka valmensi meitä molempia osapuolia muutok­seen. Luopu­mi­nenhan on iso päätös henki­sesti niin isälle ja äidille, kuin tietysti myös meille uusille yrit­tä­jille. Oli paljon avoimia kysy­myksiä sen suhteen, millä tavalla hanke kannat­taisi toteuttaa. Olen kuul­lutkin puhut­tavan, että suku­pol­ven­vaih­dok­siin liittyy paljon enemmän tunnetta kuin tekniikkaa. Koko­nais­val­tainen hank­keen läpi­vienti oli parasta, mitä näin jälki­kä­teen voisin sanoa yhteis­työs­tämme Kasvupolkujen kanssa”, Joonas Kivioja kertoo.  

”Kävimme järjes­telyn alussa muutamia eri teknisiä vaih­toeh­toja läpi ja päädyimme sitten poru­kalla tiet­tyyn malliin, joka sopi sekä luopu­jille että meille uusille osak­kaille. Samuli hoiti yhdessä tiiminsä kanssa ammat­ti­mai­sesti koko hank­keen, johon sisältyi mm. verot­tajan ennak­ko­rat­kaisut ja yhdessä meidän kanssa käydyt rahoi­tus­neu­vot­telut. Lisäksi Kasvu­polun asian­tun­tijat  hoitivat yhteydet eri tahoihin ja hank­kivat tarvit­tavat palvelut, kuten laki­miehet ja lopuksi kaikki tarvit­tavat asia­kirjat kaupan closing-päivään. Me pystyimme keskit­ty­mään koko ajan liike­toi­minnan pyörit­tä­mi­seen. Koko­nai­suu­des­saan tähän käytännön proses­siin meni aikaa noin vuosi”, Joonas Kivioja kertoo.

Yrityksen kehit­tä­minen tärkeää jatkos­sakin

Hieno perhey­ri­tyksen tarina on nyt saamassa jatkoa jo hyvinkin koke­neissa käsissä. ”Olemme kaikki pojat olleet tässä mukana pienestä pitäen. Aloi­timme ruohon­leik­kuusta ja pikku­hiljaa vuorol­lamme pääsimme hallin puolelle hommiin. Kukin on saanut ottaa vastuuta lisää, sitä mukaa kun osaa­mista on kertynyt”, Joonas Kivioja kuvailee.

Väis­tyvän toimi­tus­joh­tajan ja yrit­täjän Jari Kiviojan mukaan asiat yrityk­sessä ovat tällä hetkellä hyvällä mallilla: ”Teemme työtä hyvällä mielellä ja pyrimme jatku­vasti kehit­ty­mään yrityk­senä. Tavoit­te­lemme koko ajan maltil­lista kannat­tavaa kasvua kuten tähänkin saakka. Yhtiöllä päättyi juuri tili­kausi ja saavu­timme yhdessä aset­ta­mamme tavoit­teen”, Jari Kivioja kertoo ja toivottaa onnea ja menes­tystä seuraa­valle polvelle.

”Katson tule­vaan luot­ta­vaisin mielin. Mieles­täni pojilla on paremmat lähtö­kohdat alkuun kuin minulla oli. Olinhan aika lailla yksin aloit­taes­sani. Veljek­sillä ja vävyllä on porukan voimaa takana, mistä olen todella tyyty­väinen”.

”Olen myös tyyty­väinen Kasvupolkujen anta­maan tukeen suku­pol­ven­vaih­dok­sessa. Ilman heidän apuaan asia olisi vienyt voimia meiltä aivan liikaa, ja se aika olisi ollut pois liike­toi­minnan pyörit­tä­mi­sestä. Saimme aivan kuin avaimet käteen paketin heiltä”. Jari Kivioja kuvailee prosessia.

Steel Prisma Metallit Oy:n syys­kuun lopussa päät­ty­neen tili­kauden liike­vaihto oli hieman yli 6 miljoonaa euroa ja työpaikan yritys tarjoaa yli 25 hengelle.

Lisä­tie­toja:    Kasvupolut Oulu Oy

                      Samuli Vanhala

                      toimi­tus­joh­taja

                      044 788 8409

                      samuli.​vanhala@​kasvupolut.​fi

 

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste