Kasvuvalmentaja Antti Pöyskö: "On hienoa kokea asiakkaiden onnistuminen" - Kasvupolut

Kasvu­val­men­tajan työ osal­tani alkoi puoli­toista vuotta sitten, jolloin tarmolla ja innolla
aloitin yhteis­työn asia­kas­yri­tys­temme kanssa, pääl­lim­mäisen ajatuk­sena Kasvupolkujen
tärkein arvo: ”Asiak­kaan onnis­tu­minen”. Kun ensim­mäinen vuosi on nyt reilusti takana, on
ollut palkit­sevaa huomata, että tuloksia syntyy ja asiak­kaamme pärjäävät entistä
paremmin.

Vuosi on opet­tanut myös sen, että Kasvu­val­men­ta­ja­kaan ei ole koskaan valmis. Oppijan
paikalla oleminen on työs­sämme läsnä joka päivä. On upeaa huomata, kuinka
monen­laisia tari­noita ja persoonia yritysten taus­talla toimii. Huipulle ja menes­tyk­seen ei ole
yhtä oikeaa reittiä. Sinne voi päästä monen­lai­silla tavoilla ja lahjoilla.
Yrityksen onkin kyet­tävä raken­ta­maan liike­toi­min­taansa vahvuuk­sien varaan, mutta myös
tunnis­tet­tava kehit­tä­mi­sa­lueet. Kukaan ei pärjää myös­kään yksin. Yrityksen koosta
riip­puen tulee jokaisen yrit­täjän rinnalla olla sopiva määrä luot­to­pe­lu­reita, joiden kanssa
voi jakaa vastuuta ja yhdessä viedä yritystä eteen­päin. Yrityksen kasvaessa tärkeää on
muistaa kasvun slogan: ”Yrit­täjän kyvyk­kyy­destä orga­ni­saa­tion kyvyk­kyy­teen”.

Usein olen pohtinut, että onko kasvun aikaan­saa­minen itsei­sarvo? Tyypil­li­sesti
kasvu­ta­voite ohjaa teke­mistä oikeaan suun­taan ja mahdol­listaa kasvun, kun sen aika on.
Haas­ta­vinta on usein kannattavan liike­toi­minnan saavut­ta­minen. Kannat­ta­vuuden
saaminen riit­tä­välle tasolle tuli­sikin olla jokaisen yrit­täjän ensim­mäinen tavoite kasvun
polulla. Vasta kannat­ta­vuuden saavut­ta­misen jälkeen on järkevää painaa kaasua.

Yrityksen menes­ty­minen ja tulosten saaminen edel­lyt­tävät määrä­tie­toista työtä ja selkeitä
tavoit­teita. Tulevaisuuden suun­nit­telu ja stra­te­giatyö ovat asioita, joihin pk-yrityk­sissä ei
vält­tä­mättä panos­teta riit­tä­västi. Visio, stra­tegia ja arvot ovat pk-yrityk­sille liian usein
jargonia, joita yrit­täjät karsas­tavat tai jopa pelkäävät. Kirk­kaan vision laati­minen ja
stra­te­gian luominen halli­tus­ta­solla tai stra­te­gi­sessa johto­ryh­mässä yhdessä henki­löstön
kanssa, tuovat toimin­taan tavoit­teel­li­suuden ja yhteisen päämäärän. Myös selkeät
johta­misen raken­teet ja pala­ve­ri­käy­tän­töjen saat­ta­minen ajan tasalle helpot­tavat suuresti.
Johta­mi­sessa ei saa myös­kään unohtaa yhtei­sesti laadit­tuja ja sisäis­tet­tyjä arvoja, joita
ilman toiminta on helposti pouk­koi­levaa, niin yrityksen sisällä, kuin myös asiak­kaan
suun­taan. Nykyään pehmeistä arvoista osataankin jo keskus­tella ja niiden merkitys
aletaan ymmärtää yhä paremmin.

Ensim­mäisen oppi­vuoden jälkeen Kasvu­val­men­tajan työ jatkuu! Olkaa rohkeasti
yhtey­dessä Kasvu­pol­kuihin, niin katso­taan, miten voimme teitä palvella ja kehittää
liike­toi­min­taanne.

Menes­tyk­se­kästä syksyä kaikille!

Antti Pöyskö
Kasvu­val­men­taja, KTM
antti.​poysko@​kasvupolut.​fi

OSALLISTU JA VOITA jopa 7000 euron arvoinen Kasvupaja-kartoitus yritykseesi! Lue lisää»>

Tilaa Kasvupolkujen maksut­tomat oppaat yrityksesi kehittämiseen»

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste