Osallistu KASVUPAJA 2020 - arvontaan ja voita 7000€ arvoinen KASVUPAJA!

KASVUPAJA-ARVONTA 2020: Osal­listu ja voita yritykseesi noin 7000€ arvoinen Kasvupaja ‑kartoitus!

Osal­listu Kasvupaja 2020 ‑arvon­taan täyt­tä­mällä alla oleva lomake

  Tutustu Kasvupolut Oy:n tieto­suo­ja­se­los­tee­seen.

  Osal­listu arvon­taan täyt­tä­mällä oheinen kilpai­lu­ku­ponki.

  Arvon­ta­ku­pon­gissa voit perus­tella miksi juuri sinun yrityksesi olisi syytä voittaa kahden päivän KASVUPAJA ‑kehittämiskartoitus. Mitkä ovat yrityksesi kasvun ja kehi­tyksen suurimmat haasteet… Stra­tegia, myynnin kehit­tä­minen, markkinointi/tuotteistus.. ? Miten olet ajatellut niistä selviytyä?

  Lähet­tä­mällä kilpai­lu­vas­tauksen olet mukana noin 7000€:n arvoisen Kasvupaja –kehit­tä­mis­kar­toi­tuksen arvon­nassa. Kasvupaja-kartoi­tuk­sessa lähe­tämme yrityksesi henki­lös­tölle ja johto­ryh­mälle sähköisen kyselyn, jossa kartoi­tamme yrityksesi nyky­ti­lan­netta, kehit­tä­mis­tar­peita, vahvuuksia jne. Vastausten perus­teella teemme raportin, jonka käymme lävitse yhdessä sovi­tulla kokoon­pa­nolla ja sovit­tuna aikana. Ensim­mäi­senä päivänä teemme analyysin pohjalta lyhyen tähtäimen kehit­tä­mi­seh­do­tukset ja seuran­ta­päi­vänä selvi­tämme, mitä kehit­tä­mis­hank­keille on tapah­tunut seuran­ta­jakson aikana. Kasvupolkujen puolelta näihin konsul­toin­ti­päi­viin osal­listuu kaksi asian­tun­tijaa.

  Kilpailun säännöt:

  Osal­lis­tu­malla kilpai­luun, hyväksyt kilpailun säännöt.

  Kilpai­luun saavat osal­listua kaikki Suomessa asuvat henkilöt ja yritykset. Sama henkilö saa osal­listua kilpai­luun vain yhden kerran. Kilpai­luaika on 12.2.2020 — 14.12.2020. Kasvupaja-kartoi­tuksen voit­taja vali­taan kilpai­luajan päätyttyä arpo­malla. Voit­taja julkais­taan mm. Kasvupolut.fi verk­ko­si­vuilla ja Face­book-sivulla, ja voitosta ilmoi­te­taan hänelle/yritykselle henki­lö­koh­tai­sesti.

  Kilpailun palkinto on noin 7.000 euron arvoinen Kasvupaja-kartoitus. Palkintoa tai sen osaa ei voi lunastaa rahana. Jos voit­taja on kilpai­luai­kana jo hank­kinut Kasvupaja-kartoi­tuksen, voi palkinnon käyttää muihin Kasvupolut Oy:n tarjoa­miin ‑palve­luihin tuot­tei­siin tai ostosta hyvi­te­tään enin­tään palkin­to­summan verran. Tulevaisuuden Kasvupolut ei vastaa palkin­toon liit­ty­vistä mahdol­li­sista veroista.

  Jaa kilpailu:

  Lupaus sinulle

  Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

  Tarjoukset ja tiedustelut

  Myynti:
  p. 09 6899 9909

  Käyntiosoite:
  Vihikari 10
  Technopolis
  90440 KEMPELE

  Tietosuojaseloste