Osal­listu KASVU 2018 –arvon­taan ja voita yritykseesi noin 7000€ arvoinen Kasvupaja- kartoitus!

Osal­listu kilpai­luun täyt­tä­mällä alla oleva lomake

Tutustu Kasvupolut Oy:n tieto­suo­ja­se­los­tee­seen.

Osal­listu arvon­taan täyt­tä­mällä oheinen kilpai­lu­ku­ponki.

Kilpai­lu­ku­pon­gissa voit perus­tella miksi juuri sinun yrityksesi olisi syytä voittaa kahden päivän kehittämiskartoitus. Mitkä ovat yrityksesi kasvun ja kehi­tyksen suurimmat haasteet? Miten olet ajatellut niistä selviytyä?

Lähet­tä­mällä kilpai­lu­vas­tauksen olet mukana noin 7000€:n arvoisen Kasvupaja –kehit­tä­mis­kar­toi­tuksen arvon­nassa. Kasvupaja-kartoi­tuk­sessa lähe­tämme yrityksesi henki­lös­tölle ja johto­ryh­mälle sähköisen kyselyn, jossa kartoi­tamme yrityksesi nyky­ti­lan­netta, kehit­tä­mis­tar­peita, vahvuuksia jne. Vastausten perus­teella teemme raportin, jonka käymme lävitse yhdessä sovi­tulla kokoon­pa­nolla ja sovit­tuna aikana. Ensim­mäi­senä päivänä teemme analyysin pohjalta lyhyen tähtäimen kehit­tä­mi­seh­do­tukset ja seuran­ta­päi­vänä selvi­tämme, mitä kehit­tä­mis­hank­keille on tapah­tunut seuran­ta­jakson aikana. Kasvupolkujen puolelta näihin konsul­toin­ti­päi­viin osal­listuu kaksi asian­tun­tijaa.

Kilpailun säännöt:

Osal­lis­tu­malla kilpai­luun, hyväksyt kilpailun säännöt.

Kilpai­luun saavat osal­listua kaikki Suomessa asuvat henkilöt ja yritykset. Sama henkilö saa osal­listua kilpai­luun vain yhden kerran. Kilpai­luaika on 1.2.2018 — 14.12.2018. Kasvupaja-kartoi­tuksen voit­taja vali­taan kilpai­luajan päätyttyä arpo­malla. Voit­taja julkais­taan mm. Kasvupolut.fi verk­ko­si­vuilla ja Face­book-sivulla, ja voitosta ilmoi­te­taan hänelle/yritykselle henki­lö­koh­tai­sesti.

Kilpailun palkinto on noin 7.000 euron arvoinen Kasvupaja-kartoitus. Palkintoa tai sen osaa ei voi lunastaa rahana. Jos voit­taja on kilpai­luai­kana jo hank­kinut Kasvupaja-kartoi­tuksen, voi palkinnon käyttää muihin Kasvupolut Oy:n tarjoa­miin -palve­luihin tuot­tei­siin tai ostosta hyvi­te­tään enin­tään palkin­to­summan verran. Tulevaisuuden Kasvupolut ei vastaa palkin­toon liit­ty­vistä mahdol­li­sista veroista.

Jaa kilpailu: