Katso asiakkaidemme kokemuksia yhteistyöstä - Kasvupolut

Katso asiakkaidemme koke­muksia yhteis­työstä Kasvupolkujen kanssa.

Kun haluat kehittää oman yrityksesi toimintaa, sovi tapaa­minen Kasvupolkujen asian­tun­ti­joiden kanssa!

Demeca Oy:n myyn­ti­joh­taja Sami Vinkki:

Demeca Oy:n toimi­tus­joh­taja Pekka Vinkki:

Lämpö­partio Oy:n toimi­tus­joh­taja Vesa Malm­berg:

Lämpö­partio Oy:n myyn­ti­pääl­likkö Antti Lahti:

Findoorin koke­muksia Kasvu­po­luista:

Tulokset puhuvat puoles­taan”

Findoorin toimi­tus­joh­taja Tauno Jaara kertoo, että Kasvupolkujen rooli yrityksen kasvussa on ollut ratkai­seva. ”Yhteis­työn aloit­ta­mista seuraa­vana vuonna kannat­tava kasvu lähti voimak­kaa­seen nousuun. Siitä lähtien liike­vaihto on kannat­ta­vasti kasvanut vähin­tään 60% joka vuosi.”

”Yhteis­työn alussa suhtau­duimme Kasvupolkujen kehit­tä­mis­a­ja­tuk­siin varsin epäi­le­västi, mutta melko pian aloimme vakuuttua heidän koko­nais­val­tai­sesta ottees­taan. Heti alussa löimme pöytään kovat tavoit­teet, joiden saavut­ta­mi­seksi raken­simme selkeät konseptit kuhunkin liike­toi­min­ta­pro­ses­siin.”

Taitto- ja karmiovia valmis­tava Findoor kokee saaneensa Kasvu­po­luilta nime­no­maan ammat­ti­mai­suutta sekä syste­maat­ti­suutta koko­nais­val­taisen liike­toi­minnan kehittämiseen ja kannattavan kasvun raken­ta­mi­seen. ”Tulokset puhuvat nyt puoles­taan.” Tauno Jaara tiivistää.

”Kasvupolut on ollut meille kuin isoveli, joka on neuvonut pikku­veljeä. Olemme saaneet heiltä valta­vasti arvoa. Olemme onnek­kaita, että aloi­timme aika­naan yhteis­työn Kasvupolkujen kanssa. Suosit­telen Kasvupolkujen asian­tun­te­musta kaikille niille yrityk­sille, joilla on halu kasvaa, mutta keinot liike­toi­minnan kehittämiseen hakusessa.”

Suomen Messu­pro­moot­torit Oy:

Ylitimme tavoit­teemme Kasvupolkujen avulla”

”Yrityk­seni perus­ta­minen tapahtui oikeas­taan hetken mieli­joh­teesta.” Kertoo yrityk­sensä nyt jo menes­tyk­sek­käästi myynyt Reijo Alakoski. ”Tapasin ystä­väni, entisen yhtiö­kump­pa­nini sattu­malta vuosien jälkeen. Olin juuri menossa messuille ja heitin ystä­väl­leni puoli­huo­li­mat­to­masti, että ei näitä messuja kyllä osata kunnolla tehdä. Ystä­väni Markku Taanila heitti takaisin, että meidänhän ne messut pitäisi järjestää. Mehän ne osat­tai­siin tehdä. Söimme lounaan yhdessä kuulu­misia vaih­dellen ja lounaan jälkeen olim­mekin oikeasti perus­ta­massa yritystä.”

Pari­val­jakko perusti perheyh­tiön ja vuonna 2001 Suomen Messu­pro­moot­torit Oy järjesti ensim­mäiset messunsa. Perheyh­tiössä pais­kit­tiin töitä hartia­voimin ja yhtiö alkoi kasvaa. Yrit­tä­jillä oli vahva luotto omaan teke­mi­seen ja konsepti vaikutti toimivan moit­teet­to­masti. Ulko­puo­li­selle avulle ei uskottu olevan tarvetta. ”Yhtiö­kump­pa­nini menehtyi yllät­täen ja minun eläkeikä lähestyi vääjää­mättä. Oli joko alet­tava ajamaan yrityksen toimintaa alas tai alet­tava kehittää sitä niin, että siitä tulisi osta­jalle houkut­te­leva.” Alakoski päätyi otta­maan yhteyttä tuttuun yrityk­seen, Tulevaisuuden Kasvu­pol­kuihin, vaikka sisällä oli vahva tunne siitä, että ulko­puo­linen ei heitä pystyisi autta­maan.

Kasvua ja kannat­ta­vuutta

Epäi­lykset osoit­tau­tuivat pian vääriksi. Kasvu­po­luilta Alakoski kokee saaneensa rohkaisua ja innos­tusta alkaa kehittää yhtiö­tään koko­nais­val­tai­sesti. ”Ensim­mäi­sessä pala­ve­rissa päätimme aloittaa johto­ryh­mä­työs­ken­telyn avulla yhtiön tavoit­teel­lisen kehit­tä­misen. Tätä kehi­tys­työtä teimme kaksi vuotta. Nuo vuodet näen aivan ratkai­se­vana osana yrityk­semme tarinaa. Se oli hienoa aikaa. Menimme hyvin syvälle yrityksen keskei­siin asioihin ja tein monia oival­luksia prosessin aikana. Kasvupolut haastoi meitä teke­mään välillä aivan mahdot­to­mal­takin tuntuvia asioita. Heidän ansios­taan teimme ratkai­sevan stra­te­gisen liikun liike­toi­minnan kasvat­ta­mi­seksi ja kannat­ta­vuuden paran­ta­mi­seksi. Tämän lisäksi teimme monia pienempiä asioita, joiden avulla yhtiömme meni eteen­päin, kasvoi ja laajeni.”

Suomen Messu­pro­mot­torit Oy kasvoi tapah­tu­ma­lii­ke­toi­minnan alalla kirk­kaasti Suomen TOP10:een. Vuosien aikana tapah­tu­missa vieraili yli miljoona asia­kasta ja yritys rakensi noin 15 000 yksit­täistä messuo­sastoa. Yhtiöstä tuli alal­laan arvos­tettu toimija ja vuonna 2017 nykyinen moni­me­dia­talo KPK Yhtiöt osti Suomen Messu­pro­mot­torit Oy:n. ”Tavoit­teemme onnistui enemmän kuin 100%:sti. Suosit­telen ehdot­to­masti Kasvupolkujen palve­luita kasvua hake­ville yrityk­sille.”

Joose Vähä­söy­rinki: ”Kriisi mahdol­listi uuden­laisen kasvun”

Koro­na­kriisi on koetellut monia suoma­laisia yrityksiä ja yrit­täjiä kovalla kädellä. Mutta ei niin huonoa, ettei jotain hyvääkin. Nyt myös monen Kasvupolkujen asia­kas­yri­tyksen uudis­tu­mis­kyky on noussut ennä­tys­mäi­selle tasolle ja uusia menes­tys­ta­ri­noi­takin on syntynyt.

Joose Vähä­söy­ringin yritys Joverec Oy on tuot­tanut jo 14 vuotta klas­sisen ja virsi­musiikin CD-levyjä. Musiik­kia­lalla ääni­te­puoli on nyt kovassa murrok­sessa, sillä CD-levyjen sijaan musiikkia kuun­nel­laan suora­tois­to­pal­ve­luista. Portaa­lien kautta tuotto artis­teille kertyy hitaasti ja todella pitkällä aika­vä­lillä. ”Olimme pohdis­kel­leet jo ennen korona-aikaa uusia tulevaisuuden mahdol­li­suuksia ja live­stream-konsertti siinsi idean tasolla jossain tule­vai­suu­dessa”, kertoo Jove­recin toimi­tus­joh­taja Joose Vähä­söy­rinki.

Kokoon­tu­mis­ra­joit­teiden myötä kult­tuu­rialan tapah­tumia ei ole voitu järjestää.  Korona käyn­nisti Jove­recilla tapah­tu­ma­ketjun, jonka seurauk­sena syntyi uusi suosittu palve­lu­kon­septi lauluhuone.live. ”Ensim­mäinen live­stream-konsertti järjes­tet­tiin viikon varoi­tusa­jalla. Musiikki luo toivoa ja valoa ja sitä halusimme kuuli­joil­lemme erityi­sesti tänä aikana välittää,” Joose Vähä­söy­rinki kertoo.

Jove­recin toimin­ta­mal­liin kuuluu, että live­stream-konsert­teja saa kuun­nella maksutta. Jos haluaa tukea palvelun jatku­vuutta, voi suorittaa vapaa­eh­toisen maksun. ”Kaksi ensim­mäistä konserttia olivat toive­kon­sert­teja. Toiveita tuli paljon enemmän kuin ehdimme toteuttaa, mutta oli hienoa, että kuulijat saivat osal­listua ohjelman raken­ta­mi­seen. Tuntuu hyvältä vastata siihen yhteen­kuu­lu­vuuden tunteen tarpee­seen, mikä ihmi­sillä on.”

Joose Vähä­söy­rinki on tyyty­väinen Laulu­huone-live –palvelun saamaan vastaan­ot­toon. ”Tämä on osoit­tau­tunut todella suosi­tuksi palve­luksi. Minä laulan ja vaimoni Ilona soittaa pianoa. Lisäksi meillä on ollut muitakin muusik­koja mukana tässä. Toki kaikki on vaatinut myös riskejä ja inves­toin­teja. Olimme rohkeita ja teimme isoja liik­kuja silloin, kun niitä piti tehdä. Kävi hyvin, että olimme juuri saaneet valmiiksi laulu­huone-studion ennen kuin kriisi iski. Takana on vuosien työ ja nyt tuntuu mahta­valta saada tehdä juuri sitä, mitä aina olemme halun­neet”, Joose Vähä­söy­rinki kertoo tunnel­mis­taan.  Hän kiit­tääkin kaikkia osal­lis­tujia ja toivottaa myös uudet kuulijat terve­tul­leeksi tule­viin lauluhuone.liven konsert­teihin.

 

Tulevaisuuden Kasvupolut Oy:n asiakkaita

Kasvupolut Oy on tehnyt/tekee yhteis­työtä mm. seuraa­vien yritysten kanssa: Kymppi-Katto Oy, Tio-Tak Ab, Lämpö­partio Oy, Fin Door Oy, Steel-Prisma Metallit Oy, Molarum Salaojat Oy, Lännen­tila Oy, Värme­pat­rullen Ab, Kone­silta Oy, Kone- Ja Vihertyö Haapa-Aho Oy, Carden Oy, Finn­har­vest Oy, OIT Oy, Turner Door Oy, Omata­lo­huolto Oy, Lahden Auto­ver­hoomo Oy, Laatutrio Oy, Sorcolor Oy, Ruka­pal­velu Oy, Auro­rahut Oy, Savon-Xpress, J.Kärkkäinen Oy, Koti­kol­moset Oy, PLG-Haapa­järvi Oy, Sokke­li­sepät Oy, Arkki­teh­ti­toi­misto Kanttia2 Oy, Rototec Oy, Suomen Ilmanvaihto­saneeraus Oy,  Datagroup Oy, Demeca Oy, Lapin Raken­nus­mesta Oy, Suomen Messu­pro­moot­torit Oy, Lumon Oy, Elega Oy, Asun­to­kolmio Oy, Kiin­teis­tö­maa­ilma, Musta-Pekka Oy, K‑maatalous John Deere, Fin Door Oy, Ab Atlas Copco Kompres­sorit Oy,Best Caravan Oy, Kymppi-katto Oy, Hoiva­tilat Oyj, Kotisi LVI, Vesiant­tila Oy, Koil­lis­sähkö Oy, Vakuu­tus­yhtiö TURVA, Vakuu­tus­yhtiö Fennia Oy, Huoltia Oy, OIT Oy, Järki-Sanee­raus Oy, Walttia Oy, Tulvari Oy, Puume Oy, RST-Steel Oy, Maxi­Ma­jakka Oy, Turun Sähkö- ja Raken­nus­tukku Oy, Somotec Oy, Eilola Locis­tics Oy, Rakka-Asunnot Oy, OMP Kone­paja Oy, Sorcolor Oy, Homemap Oy, Omasali Oy, Promart Oy, Luon­nosta Finland Oy, Veih­ti­lahden Puutarha Oy, Muhoksen Varao­sa­keskus Oy, Invera Oy, Aatsin Kone Oy,  Profin Oy, Easoft Oy, Katve­turva Oy, LVI-Pitkälä Oy, Suomen Kone­siirrot Oy,  KNK-Networks Oy

Jaa koke­mukset:

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste