KOTOPRO OY hakee liiketoimintajohtajaa - Kasvupolut

KOTOPRO OY HAKEE NYT LIIKETOIMINTAJOHTAJAA

KOTOPRO OY —  tarjoaa työn doku­men­toin­ti­rat­kai­suja yli toimia­la­ra­jojen.

Koto­pron työn doku­men­toin­ti­pal­velut tuovat läpi­nä­ky­vyyttä, yhtei­söl­li­syyttä ja ajan­säästöä yli toimia­la­ra­jojen. Käyt­täjät voivat vapaasti luoda ja siirtää omia doku­ment­ti­pohjia juuri kyseisen orga­ni­saa­tion tarpei­siin sopien. Tarjoamme nyt osaa­valle ja tavoit­teel­li­selle henki­lölle näkö­ala­paikan voimak­kaasti kasva­vassa ja kansain­vä­lis­ty­vässä yhtiössä. Olet johto­ryh­mämme jäsen ja rapor­toit suoraan yhtiön toimi­tus­joh­ta­jalle.

LIIKETOIMINTAJOHTAJAN TEHTÄVÄ

- tulos­vas­tuul­lasi on koko­nai­suu­des­saan raken­ta­mis­lii­ke­toi­minnan asiak­kaamme
— johdat tulos­yk­sik­köäsi ja tiimiäsi vahvasti omalla esimer­kil­läsi
— laadit liike­toi­min­tayk­sik­kösi tavoit­teet ja budjetit sekä vastaat niiden toteu­tu­mi­sesta
— analy­soit ja kehität liike­toi­min­tayk­sik­kösi kaupal­lista toimintaa


TYÖTEHTÄVÄN VAATIMUKSET

- sinulla on raken­nusalan vahva tunte­minen
— sinulla on tulok­sel­lista näyttöä ja koke­musta vastaa­vista työteh­tä­vistä
— sinulla on kykyä ja osaa­mista johtaa tulok­sel­li­sesti omaa tiimiäsi
— sinulla on ymmär­rystä myynnin ja liike­toi­minnan sisäi­sestä lasken­nasta


MEILLÄ ONNISTUT JA MENESTYT

- kun olet määrä­tie­toinen ja tuloshakuinen
— kun sinulla on vahvat vuoro­vai­ku­tus­taidot ja olet innos­tava tiimi­pe­laaja
— sinulla on kyky luoda verkos­toja sekä yritys­kentän, että julkisen sektorin tahojen kanssa
— kykenet työs­ken­te­le­mään ajoit­tain paineen ja kiireen keskellä


YHTEENVETO:

Tehtävä:       Liike­toi­min­ta­joh­taja
Toimi­piste:    Vantaa
Työsuhde:    Vaki­tuinen ja koko­päi­väinen
Palkka:          Kuukausi­palkka
Aloitus:          Sopi­muksen mukaan

HAKEMINEN JA LISÄTIETOJA

Lähetä vapaa­muo­toinen hake­muk­sesi, CV ja palk­ka­toi­veesi 23.2.2020 mennessä: timo.​meriluoto@​kasvupolut.​fi
Puhelin: 050 4392432

Lisä­tietoa yrityk­sestä Kotopro Oy www.kotopro.fi

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste