Kymppi-Katto Oy hakee YKSIKÖN PÄÄLLIKKÖÄ Uudellemaalle, haku 20.10.mennessä - Kasvupolut

Hae nyt YKSIKÖN PÄÄLLIKÖKSI Uudel­le­maalle!

KYMPPI-KATTO YRITYKSENÄ:

Kymppi-Katto Oy on suoma­lainen perhey­ritys, remont­tialan ammat­ti­laisten omis­tama.

Oma teräs­pel­ti­teh­taamme Naan­ta­lissa tuottaa kysyt­tyjä  Jalo- ja Jalo LUX-huip­pu­tuot­teita. Sopi­mus­val­mis­ta­jiemme parhaat tuot­teet  täyden­tävät  vali­koi­maamme  kattojen, ikku­noiden ja ovien  osalta. Tuot­teiden laatu ja hyvin hiottu asen­nus­pal­ve­lu­kon­septi ovat taan­neet tasaisen kasvun jo vuosien ajan sekä hyvän maineen Kymppi-Katolle. Panos­tamme henki­löstön jatku­vaan kehittämiseen.

Haemme nyt YKSIKÖN PÄÄLLIKKÖÄ Uudel­le­maalle!

EDELLYTÄMME :

- Mark­ki­noin­tio­saa­mista
— Kyky hallita sosi­aa­lisen median kanavia asia­kas­han­kin­nassa
— Valmius ottaa tulos­vastuu yksi­köstä
— Vahvat näytöt tulok­sel­li­sesta ihmisten ja asioiden johta­mi­sesta
— Koke­musta rekry­toin­neista
— Työs­ken­te­ly­ta­paasi kuvastaa perik­sian­ta­mat­to­muus ja ahke­ruus.
— Olet posi­tii­vinen tiimi­pe­laaja ja ymmärrät vuoro­vai­ku­tuksen merki­tyksen ihmisten johta­mi­sessa.

YKSIKÖN PÄÄLLIKÖN TEHTÄVÄNKUVA:
— Vastata Uuden­maan yksikön opera­tii­vi­sesta toimin­nasta
— Johtaa päivit­täistä myyntiä
— Osal­listua myynnin ja tuotannon kehittämiseen
— Rekry­toida ja pereh­dyttää uusia edus­tajia työhön
— Vastuul­lasi on myös oma myynti

KATSOTAAN EDUKSI:
— Korkea­kou­lutus tekniikan tai tuotannon aloilta
— Selkeät näytöt onnis­tu­mi­sesta vastaa­vassa työssä

TARJOAMME SINULLE:

- Koko­päi­vä­työn kannat­ta­vassa kasvu­yri­tyk­sessä, vastuun mukaisen palk­kauksen sekä mahdol­li­suuden toteuttaa itseäsi sekä kokeilla omia rajo­jasi.

- Palk­kaus:            Kiinteä + tulos­palkka
— Työsuhde:          Vaki­tuinen koko­päi­väinen
— Aloitus:               Sopi­muksen mukaan
— Toimi­paikka:      Espoon toimi­piste, Koske­lontie 14 ESPOO.

HAKEMINEN:

Lähetä sähkö­pos­tilla vapaa­muo­toinen hakemus ja CV, 20.10.2019 mennessä osoit­tee­seen: markku.​koistinen@​kymppi-​katto.​fi. Kirjoita sähkö­postin aihe­kent­tään: Yksikön pääl­likkö UM/oma nimesi

LISÄTIETOJA TYÖTEHTÄVÄSTÄ JA YRITYKSESTÄ:

Lisä­tie­toja saat yrityksen toimi­tus­joh­ta­jalta, Markku Kois­tinen, puhelin: 0400–670397.
Sähkö­posti: markku.​koistinen@​kymppi-​katto.​fi, koti­sivut: www.kymppi-katto.fi
Huom: mahdol­liset puhe­lin­tie­dus­telut arkisin ma-pe, klo 10.00–12.00 väli­senä aikana.

 

 

 

 

 

 

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste