Tulevaisuuden Kasvupolkujen kasvu­val­men­taja Veli-Matti Kurkela on ollut raken­ta­massa lukuisten yritysten talous­hal­lintoa liike­toi­mintaa edis­tä­vään suun­taan ja huomannut, että pk-yritysten yleinen ongelma on lasken­tao­saa­misen puute: ”Tämä korostuu erityi­sesti projek­ti­lii­ke­toi­mintaa harjoit­ta­vissa yrityk­sissä.”

Kurkela näkee lisäksi, että omakus­tan­nus­hin­ta­tie­toi­suuden jatkuva oppi­minen luo olen­naisia takeita kannat­ta­valle liike­toi­min­nalle. ”Vali­tet­ta­vasti vain harva pk-yritys jaksaa syventyä tähän”, Kurkela sanoo.

Lue lisää kannattavan kasvun raken­ta­mi­sesta uudesta Kasvupolkujen pikaop­paasta: Miten johdat yrityksesi kannat­ta­vuutta?

Lataa uusi pikaopas täältä»>