Tulevaisuuden Kasvupolut Oy on tehnyt työtä kehit­ty­vien ja kasva­vien pk-yritysten kanssa vuodesta 2012 alkaen. Heti ensim­mäisten asia­kas­yri­tysten kanssa varmis­timme asia­kas­läh­töi­syyden ja myyn­ti­työn vahvan aseman. Myynnin koros­ta­minen, jopa yliko­ros­ta­minen, on ollut tietoinen valin­tamme. Samoin olemme koros­ta­neet tavoit­teel­lisen ja riit­tävän pitkä­kes­toisen kehit­tä­mis­työn merki­tystä yritysten kasvuoh­jel­mien jalkaut­ta­mi­sessa. Näistä lähtö­koh­dista ei tarvitse tinkiä.

Liike­toi­minnan luonnin ja kasvun vaiheiden johta­minen on vaativa aihe. Sen ymmär­tä­minen vaatii syväl­listä paneu­tu­mista ja sitou­tu­mista erilaisten yritysten kehit­tä­mis­työhön riit­tä­vällä otekor­keu­della ”rakkau­desta lajiin”.

Kansal­linen inno­vaa­tio­po­li­tiikka on jo 1980-luvulta lähtien koros­tanut erityi­sesti tekno­lo­gian keskeistä merki­tystä. Parin viime vuosi­kym­menen aikana keskiöön on noussut rahoitus ja erityi­sesti riski­ra­hoitus. Yhteinen koke­muk­semme tunnistaa kuitenkin selvästi muita merkit­täviä kasvun lähteitä, kuten a) yrit­tä­jä­per­soonan ja ydin­tiimin kasvu­ha­kui­suuden keskeisen merki­tyksen, b) tietoisen yksilön ja yhteisen orga­ni­saa­tion kyvyk­kyyden lisää­misen, c) uusien toimin­ta­ta­pojen ja liike­toi­min­ta­mal­lien käyt­töön­oton ja d) jatku­vien kokei­lujen ratkai­sevan roolin. Usein vahvasti kasva­vissa yrityk­sissä korostuu tekno­login sijasta yrit­tä­jä­ve­toi­suus ja syvään asia­kas­ym­mär­ryk­seen pureu­tu­minen.

Kansain­vä­linen tutkimus on jäsen­tänyt liike­toi­minnan luonnin aihe­piiriä selvästi koti­maista tutki­musta paremmin, mutta yleensä tutki­musai­neisto on koottu jo kasvu-uralle pääty­neistä yrityk­sistä. Tällöin ensim­mäiset kasvun vaiheet jäävät syväl­li­sesti tunnis­ta­matta juuri yrit­tä­jä­ve­toisen amma­tin­har­joit­tajan tai muutaman hengen pieny­ri­tyksen liike­toi­minnan luon­nissa. Tämä on seurausta siitä, että OECD-alueen yritys­tut­kimus on rajattu yli 10 työpaikan yrityk­siin. Juuri julkais­tussa omassa tutki­muk­ses­samme haluamme tunnistaa kasvun vaiheita itsensä työl­lis­tä­jästä aina 250 työpaikan pk-yrityk­siin ilman toimia­la­ra­joi­tuksia. Parhaim­mil­laan nyky­olo­suh­teissa voimakas kasvu voi toteutua muuta­massa vuodessa.

Tutki­muk­semme avaa tärkeän uuden näkö­kulman. Kannattavan kasvun avain­sana on liiketoiminta­lähtöisyys. Se tarkoittaa syväl­li­seen asia­kas­ym­mär­ryk­seen perus­tuvaa jatkuvaa liike­toi­minnan luomista ja kehit­tä­mistä. Se sisältää vahvan tahto­tilan koko­nais­val­taisen liike­toi­minnan eri osa-alueiden jatku­vaan paran­ta­mi­seen. Käyn­nis­tys­vai­heessa asia­kas­han­kinta ja myynti sekä myöhemmin johta­minen on nostet­tava nykyistä tietoi­semmin kehit­tä­mis­työn keskiöön.

Kirjoit­taja:
Kyösti Karjula
Halli­tuksen puheen­joh­taja