Maksuton hallitus- ja strategiatyöskentelyn webinaari 27.5.2020 - Kasvupolut
KESKIVIIKKONA 27.5.2020 KLO 18–19
HALLITUS- JA STRATEGIATYÖN MERKITYS JA ROOLI TÄMÄN HETKEN MARKKINATILANTEESSA

Hallitus vastaa yrityksen tulevaisuuden kannalta merkit­tä­vistä linja­pää­tök­sistä ja stra­te­gisten tavoit­teiden aset­ta­mi­sesta. Tästä syystä halli­tus­työs­ken­telyn merkitys korostuu kasvua ja kehi­tystä hake­vissa yrityk­sissä krii­siai­kana. Tule kuule­maan arvo­kasta koke­mus­tietoa oman yrityksesi halli­tus­työs­ken­telyn onnis­tu­misen varmis­ta­mi­seksi.

KENELLE

Kohde­ryhmä erityi­sesti: 5–70 hlö yritykset,

- joilla ei ole toimivaa halli­tusta

- jotka ovat juuri käyn­nis­tä­neet halli­tus­työs­ken­telyn

- jotka haluavat kehittää omaa halli­tusta

KOULUTTAJAT

Kasvupolkujen kasvu­val­men­tajat

HINTA

Webi­naari on maksuton!

Ilmoit­tau­tu­neille lähe­te­tään ennen webi­naaria sähkö­pos­tiin katse­lu­linkki.

Varaa paikka koulu­tuk­seen:

Tutustu Kasvupolut Oy:n tieto­suo­ja­se­los­tee­seen.

Tilai­suuden peruu­tusehdot: Peruutus on ilmoi­tet­tava viimeis­tään 14 päivää ennen koulu­tus­ti­lai­suuden alkua. Myöhemmin tehtä­vistä peruu­tuk­sista veloi­te­taan 50% koulu­tus­ti­lai­suuden hinnasta. Mikäli osal­lis­tu­mista ei peruu­teta lain­kaan, veloi­te­taan koko koulu­tus­ti­lai­suuden hinta. Esteen sattuessa koulu­tus­paikan voi luovuttaa toiselle samassa orga­ni­saa­tiossa työs­ken­te­le­välle henki­lölle.

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste