27.04.2018 Klo, 8.30 — 15.45 SOKOS HOTEL FLAMINGO, Vantaa (Tasetie 8, Vantaa) VANTAA

Ota käyt­töösi myyn­ti­työn uudet mene­telmät ja väli­neet! Suosi­tussa Myyn­ti­kou­lu­tuk­sessa keski­ty­tään kaupan päät­tä­mi­seen, myyn­ti­tek­nii­koihin sekä myynnin lisää­mi­seen yrityk­sissä. Koulu­tuk­sesta saat heti konkreet­tista hyötyä myyn­ti­työhön, lisäät ansioi­tasi ja kasvatat yrityksesi mark­ki­nao­suutta!

KENELLE

Koulutus on tarkoitettu kaikille yrityksen työn­te­ki­jöille ja yrit­tä­jille, jotka ovat asia­kas­pin­nassa suoraan tai välil­li­sesti. Koulutus sopii niin yrit­tä­jille, ammat­ti­myyn­ti­mie­hille, myymä­lä­myy­jille kuin asia­kas­pal­ve­luunkin.

OSA 2/3

Kasvupolkujen myyn­ti­kou­lu­tus­ko­ko­nai­suu­teen sisältyy kolme semi­naaria, kolman­nessa semi­naa­rissa todis­tusten jako:

I Aktii­vinen myynti
II Myyn­ti­tek­niikka
III Mana­ge­ment

KOULUTTAJA

Koulut­ta­jana toimii Tulevaisuuden Kasvupolkujen part­neri, Kenneth Öster­berg. Kennet­hillä on yli 30 vuoden kokemus käytännön myyn­ti­työstä ja myyn­ti­val­men­nuk­sista Suomessa, Ruot­sissa ja Norjassa. Tule hake­maan vink­kejä ja virik­keitä, joita on testattu ja sovel­lettu menes­tyk­sel­li­sesti ennen tätä tilai­suutta jo yli 20 000 myyn­ti­mie­hessä pohjois­maissa.

HINTA

445 eur/hlö + alv 24 % Sisältää mate­ri­aalin ja tarjoilun.
PPY:n jäse­nille 395 € + alv 24%.

Ryhmä­alen­nukset: (osal­lis­tujat samasta orga­ni­saa­tiosta) 2 hlöä tai enemmän 395 eur/hlö + alv 24 %. Kysy myös paket­ti­tar­jousta!

Ilmoit­taudu saman­tien mukaan – paik­koja rajoi­te­tusti! Arvomme joka semi­naa­rissa kävi­jöiden kesken 2 kpl MAJOITUSLAHJAKORTTEJA!

OHJELMA

klo 8.30
ilmoit­tau­tu­minen, aineiston jako, aamu­kahvi

klo 9.00
Semi­naarin avaus, Tulevaisuuden Kasvupolut Oy:n halli­tuksen puheen­joh­taja Kyösti Karjula
– Miksi juuri myynti on niin tärkeää?

klo 9.15 – KENNETH ÖSTERBERG
a. Miten työs­ken­telet syste­maat­ti­sesti ja tehok­kaasti?
b. Kaupan­teon salai­suudet:
– Kysymys on ideasta – 16 kohtaa idean myyn­tiin
– Millainen on hyvä myyn­ti­puhe?
– Tunteiden merkitys

klo 10.15
Demo/-esit­te­ly­tek­niikka

klo 11.00
Argu­ment­ti­tek­niikka
– Miksi asiak­kaan pitäisi ostaa sinulta?

klo 12.00
Lounas

klo 13.00
Osto­sig­naali- eli kaupan­pää­tös­tek­niikka

klo 14.15
Kahvi­tauko

klo 14.30
Vasta­väi­te­tek­niikka

klo 15.00
Bonus-case
– Aika on meidän tärkein resurs­simme

klo 15.30
Kennethin päivän yhteen­veto ja loppu­kes­kus­telu

klo 15.45
Semi­naari päättyy

Varaa paikka koulu­tuk­seen:

Tilai­suuden peruu­tusehdot: Peruutus on ilmoi­tet­tava viimeis­tään 14 päivää ennen koulu­tus­ti­lai­suuden alkua. Myöhemmin tehtä­vistä peruu­tuk­sista veloi­te­taan 50% koulu­tus­ti­lai­suuden hinnasta. Mikäli osal­lis­tu­mista ei peruu­teta lain­kaan, veloi­te­taan koko koulu­tus­ti­lai­suuden hinta. Esteen sattuessa koulu­tus­paikan voi luovuttaa toiselle samassa orga­ni­saa­tiossa työs­ken­te­le­välle henki­lölle.

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE