PE 2.11.2018 KLO 8.00–16.45. SOKOS HOTEL FLAMINGO, VANTAA (TASETIE 8)

 Ota myynnin johta­misen uudet mene­telmät ja väli­neet hyöty­käyt­töön. Tee henki­lös­tös­täsi huip­pu­myyjiä tai jalosta omaa myyn­tie­siin­ty­mis­täsi. Valmen­nus­päi­västä saat konkreet­tista hyötyä myynnin johta­mis­työhön. Valmennus antaa heti käyt­töön keinoja sekä varmuutta asia­kas­ra­ja­pinnan hallin­taan ja kaupan teke­mi­seen sekä myynnin lisää­mi­seen. Nyt on oikea hetki ottaa oma mark­ki­nao­suu­tesi tehok­kaalla myynnin johta­mi­sella!

KENELLE

Valmennus on tarkoitettu pk-yritysten toimi­tus­joh­ta­jille, myyn­ti­joh­ta­jille, myyn­ti­pääl­li­köille, tiimin­ve­tä­jille sekä alue­pääl­li­köille. Semi­naari sopii hyvin myös tuotanto- ja asen­nus­pääl­li­köille.

OSA 3/3

Kasvupolkujen myyn­ti­kou­lu­tus­ko­ko­nai­suu­teen sisältyy kolme semi­naaria, kolman­nessa semi­naa­rissa todis­tusten jako:

I Aktii­vinen myynti
II Myyn­ti­tek­niikka
III Mana­ge­ment

KOULUTTAJAT

 Risto Hari­salo on Kasvupolkujen johta­misen ja esimies­työn arvos­tettu koulut­taja. Hän on Tampe­reen yliopiston hallin­to­tie­teen profes­sori, joka on opetus- ja tutki­mus­työn ohella julkaissut useita orga­ni­saa­tio­teo­rioihin sekä inno­va­tii­vi­siin toimin­ta­ta­poihin liit­tyviä kirjoja.

Antti Paussu on myyn­ti­johdon personal trainer, joka on toiminut useiden yritysten myynti- tai liike­toi­min­ta­joh­ta­jana. Hän on raken­tanut johta­mis­mal­leja ja esimies­työn syste­ma­tiikkaa kymme­nissä eri yrityk­sissä.

HINTA

445 eur/hlö + alv 24 % Sisältää mate­ri­aalin ja tarjoilun.

Ryhmä­alen­nukset: (osal­lis­tujat samasta orga­ni­saa­tiosta) 2 hlöä tai enemmän 395 eur/hlö + alv 24 %. Kysy myös paket­ti­tar­jousta!

Tulevaisuuden Kasvupolut Oy järjestää nyt ajan­koh­taisen myynnin johta­misen ja esimies­työn valmen­nuksen Vantaalla. Päivän teemana on Myynnin johta­mi­sella lisää kaup­poja, osa III Mana­ge­ment — Myynnin johta­misen portaat parem­piin tulok­siin. Tämä on Kasvupolkujen semi­naari nro 75. Tämä on jatko­val­mennus suosi­tuille 1. ja 2. myyn­ti­val­men­nus­päi­välle, teemana Mana­ge­ment eli käytännön myynnin johta­minen.

Ohjelma

klo 8.00
Ilmoit­tau­tu­minen, aineiston jako, aamu­kahvi

klo 8.30
Semi­naarin avaus, Tulevaisuuden Kasvupolut Oy:n
halli­tuksen puheen­joh­taja Jyrki Niini­koski
— Menes­tyvän liike­toi­minnan teesit ja myynnin johta­misen portaat

klo 8.45
RISTO HARISALO
Profes­sori, Tampe­reen yliopiston johta­mis­kor­kea­koulu
Esimiestyö ja tiimin johta­minen
— Ominai­suudet ja piir­teet, jotka tekevät hyvän johtajan
— Miksi johta­mista tarvi­taan
— Miten tiimiä johde­taan, jotta syntyy tuloksia
— Stra­te­ginen johta­minen vrt. toiminnan johta­minen
— Asia­joh­ta­minen –mana­ge­ment vrt. ihmis­suh­de­joh­ta­minen -leadership: käytännön esimerkit
— Tuot­ta­vuus ja tehok­kuus johta­mi­sessa
— Yrityksen kannat­ta­vuuden paran­ta­minen vuoro­vai­ku­tuksen avulla
— Kommu­ni­kaatio ja tiedon­ja­ka­minen
— Miksi puhu­minen on niin vaikeaa?
— Luot­ta­muksen raken­ta­minen tiimissä

klo 11.30–12.30
Lounas

klo 12.30
ANTTI PAUSSU
KTM, jonka ydin­osaa­mista ovat myynnin sekä asia­kas­ko­ke­muksen johta­minen, myyn­tityö ja mark­ki­nointi
Menes­tyk­sekäs myyn­ti­joh­ta­minen
— Miten menestyn myynnin johta­mi­sessa
— Miten lisään myyjien uskoa itseen ja omaan onnis­tu­mi­seen
— Miten rekry­toin uutta henki­lö­kuntaa ja miten uusi työn­te­kijä otetaan vastaan
— Miten varmistun myynnin perus­asioiden jatku­vasta laaduk­kasta teke­mistä:
asia­kas­va­linnat, lähes­ty­miset, laadun nosta­mien myyn­ti­työssä, rohkeat ehdo­tukset, uskallus ajatella isosti jne.
— Miten edistän myyn­tiai­hioita ja nostan myyn­ti­työn laatua jatku­vasti:
Viedään asiat loppuun asti ja tuodaan asiak­kaille turval­linen osta­misen tunnelma
— Syste­ma­tiikka: kuinka saan kaiken tapah­tu­maan viikosta toiseen siten,
että myyjät ovat viikko viikolta parempia työs­sään

klo 15.00
Kahvi­tauko

klo 15.15
Tulok­sel­lisen myynnin­johtamisen työka­lu­pakki
— Myynnin seuranta lukuina
— Myynnin johta­misen käytännöt
— Asia­kas­ta­paa­misen malli
— Asia­kas­han­kinnan mallit
— Uuden myyjän rekry­tointi ja pereh­dytys
— Myyjän henki­lö­koh­tainen kehi­tys­oh­jelma
— Myyjän varustus
— Myyjän henkisten valmiuk­sien kehit­tä­minen

klo 15.45
Päivän yhteen­veto ja loppu­kes­kus­telut

klo 16.00
Todis­tusten jako ja päätös­kahvit, verkos­toi­tu­minen

klo 16.45
Semi­naari päättyy

Varaa paikka koulu­tuk­seen:

Tutustu Kasvupolut Oy:n tieto­suo­ja­se­los­tee­seen.

Tilai­suuden peruu­tusehdot: Peruutus on ilmoi­tet­tava viimeis­tään 14 päivää ennen koulu­tus­ti­lai­suuden alkua. Myöhemmin tehtä­vistä peruu­tuk­sista veloi­te­taan 50% koulu­tus­ti­lai­suuden hinnasta. Mikäli osal­lis­tu­mista ei peruu­teta lain­kaan, veloi­te­taan koko koulu­tus­ti­lai­suuden hinta. Esteen sattuessa koulu­tus­paikan voi luovuttaa toiselle samassa orga­ni­saa­tiossa työs­ken­te­le­välle henki­lölle.