Näin selviydyt kriisitilanteesta - lue toimintaohjeet poikkeusolosuhteissa! - Kasvupolut

Koro­na­kriisin aiheut­tamat toimen­pi­teet

Riskien­hal­linta poik­keus­o­lo­suh­teissa

Kasvupolkujen asian­tun­tijat ovat koon­neet yhteen paket­tiin hyödyl­liset neuvot poik­keus­o­lo­suh­teiden varalle:

 • Mitä yrit­täjän ja johdon pitää ottaa huomioon vallit­se­vassa poik­keus­ti­lan­teessa?
 • Miten varaudun poik­keus­ti­lan­teesta aiheu­tu­viin riskeihin?
 • Mistä haen apua?

Mitä yrit­täjän ja johdon pitää ottaa huomioon vallit­se­vassa poik­keus­ti­lan­teessa?

 • Huolehdi henki­lö­kun­tasi ja omasta  käsi­hy­gie­niasta THL:n anta­mien ohjeiden mukai­sesti
 • Koro­na­kriisin eska­loima poik­keus­ti­lanne on hetkel­listä (asian­tun­ti­joiden arvio n. 3–6kk)
 • Toimi ratio­naa­li­sesti, älä tunteella
 • Pidä yllä toiminta -ja päätök­sen­te­ko­ky­kyäsi
 • Pidä huoli asiak­kaista — ole aktii­vi­sesti yhtey­dessä, kysy ja kartoita tilanne/tarpeet — päivitä yhteis­työ­malli (kontaktoi kaikki asiak­kaat)
 • Pidä huoli henki­lö­kun­nasta — ole yhtey­dessä, kysy ja kartoita tilanne/tarpeet — päivitä yhteis­työ­malli (kontaktoi koko henki­löstö)
 • Päivitä budjetti lyhyellä aika­vä­lillä + kulu­valle tili­kau­delle 12/20 (varauk­sella, että Korona voi jatkua muutaman kuukauden)

Miten varaudun poik­keus­ti­lan­teesta aiheu­tu­viin riskeihin?

 • Varaudu, mark­ki­nasi voi muuttua. Päivitä stra­te­gi­aasi lyhyellä aika­vä­lillä
 • Akti­voidu johta­mi­sessa: Järjestä JORY-kokoukset  2 x kk,  HALLITUS 1 x kk ja Viik­ko­pa­la­verit 3 x vko)
 • Varaudu, oma maksu­val­miu­tesi voi heiketä mark­ki­na­häi­riöstä
 • Varaudu, asiak­kaasi maksu­val­mius voi heiketä mark­ki­na­häi­riöstä
 • Mieti uusia ja tehok­kaampia toimin­ta­mal­leja; uudistu ja kehitä
 • Siirry digiai­kaan viimeis­tään nyt (etäko­koukset, sähköiset alle­kir­joi­tukset jne.)
 • Kokouk­sille on olemassa hyviä työvä­li­neitä mm. Google hangouts, MS Teams jne., puhe­lin­ko­koukset

Oma maksu­val­miu­tesi voi heiketä. Miten turvaan sitä?

 • Hanki lisä­ra­hoi­tusta vielä vaiheessa, kun maksu­val­mius on vielä olemassa
 • Ole pank­kiisi yhtey­dessä ja kerro tilan­teesi
 • Neuvot­tele uusi tili­li­miitti tai uutta käyt­tö­pää­oma­lainaa
 • Neuvot­tele tarvit­taessa lyhen­nys­va­paata nykyi­sille lainoil­lesi
 • Esitä uskot­tavat tulos, tase -ja rahoi­tus­las­kel­masi pankil­lesi
 • Neuvot­tele pidempiä maksuai­koja toimit­ta­jille ja palve­lun­tuot­ta­jil­lesi
 • Neuvot­tele tarvit­taessa maksu­jär­jes­te­lyistä
 • Lyhennä myyn­ti­saa­misten kiertoa, jos mahdol­lista
 • Käytä lain­sää­täjän mahdol­lis­tamat uudet keinot välit­tö­mästi (verot­taja, työelä­keyh­tiöt ja Finn­vera)
 • Sopeuta toimin­taasi, jos koro­na­vi­ruksen vaiku­tukset ovat näky­vissä
  • Anna lomau­tus­va­roitus
  • Käyn­nistä tarvit­taessa YT-neuvot­telut ja sopeuta toimin­tasi
  • Keskity lyhyen aika­välin kannat­ta­vuuden ja kassa­virran varmis­ta­mi­seen
  • Uudista ja kehitä toimin­taasi

Mistä haen apua?

 • Keskus­tele tili­toi­mis­tosi kanssa
 • Ole yhtey­dessä verkos­toi­hisi (Suomen Yrit­täjät, Kaup­pa­ka­mari, toiset yrit­täjät)
 • Tulevaisuuden Kasvupolut auttaa
 • Seuraa aktii­vi­sesti uutisia ja Suomen halli­tuksen toimia
 • Ole nopea ja aktii­vinen!

Miten eri toimijat ovat lausu­neet tuen:

Etujär­jestöt
Suomen Yrit­täjät (Mikael Penti­käinen)
Suomen hallitus
Muut toimijat: mm. Busi­ness Finland

Kriisin keskel­läkin kannattaa muistaa myös, että muutos on mahdol­li­suus!

Ota heti yhteyttä, mikäli haluat keskus­tella tai tarvitset apuamme!

TULEVAISUUDEN KASVUPOLUT OY

Antti Karjula, toimi­tus­joh­taja, KTM
antti.​karjula@​kasvupolut.​fi
p. 040 8340 809

Kasvupolkujen kaik­kien asian­tun­ti­joiden yhteys­tiedot löydät täältä»

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste