Nimitysuutisia 12.8.2020 - Kasvupolut

NIMITYSUUTISIA 12.8.2020
Liike­toi­minnan kehit­tä­minen kiin­nostaa nyt pk-yrityksiä

Poik­keus­ti­lanne toimin­taym­pä­ris­tössä on lisännyt yritysten tarvetta kehittää liike­toi­mintaa ja löytää ulko­puo­lisen valmen­nuksen avulla uuden­laisia ratkai­suja yrityksen kannattavan kasvun raken­ta­mi­seen. Pohjois-Suomen suurin pk-yritysten valmen­nus­yhtiö Tulevaisuuden Kasvupolut Oy vastaa tarpee­seen laajen­ta­malla osaa­jiensa joukkoa pääkau­pun­ki­seu­dulla.

Konsernin halli­tuk­seen on valittu helsin­ki­läinen kaup­pa­tie­teiden tohtori Kris­tiina Melto­vaara, joka on kokenut talous­hal­linnon ja liike­toi­minnan johtaja sekä koulu­tusor­ga­ni­saa­tion kehit­täjä. Kasvupolut-konsernin vara­toi­mi­tus­joh­ta­jana on aloit­tanut kesän aikana espoo­lainen DI, MBA Tom Sundell, jolla on yli 15 vuoden laaja kokemus asian­tun­ti­jaor­ga­ni­saa­tion ja kasvu­yri­tysten johta­mi­sesta, stra­te­gia­työstä ja stra­te­gian toimeen­pa­nosta.

Halli­tuksen puheen­joh­taja Annukka Lanton mukaan on tärkeää saada Kasvupolkujen halli­tuk­seen ja johtoon vahvis­tusta Etelä-Suomesta. ”Visiomme on olla valta­kun­nal­li­sesti merkit­tävä toimija. Tämä onnistuu vain panos­ta­malla yrityksen osaa­mis­pää­omaan. On asiakkaidemme etu, että halli­tuk­semme moni­puo­listuu.”

Kasvupolkujen Oulun alueyh­tiön toimi­tus­joh­ta­jaksi on valittu MBA Samuli Vanhala. Samu­lilla on laaja-alaista koke­musta toimi­tus­joh­ta­ja­työstä ja halli­tus­työstä sekä yrit­tä­jänä että muiden omis­ta­missa kasvu­yri­tyk­sissä. Viimeiset kaksi vuotta Samuli on toiminut Kasvu­val­men­ta­jana Tulevaisuuden Kasvupolut Oy:ssä. ”Saamme Samu­lista näke­myk­sel­lisen, moti­voi­tu­neen ja empaat­tisen johtajan, halli­tuksen puheen­joh­taja Lantto toteaa.

Kasvupolkujen kasvu­val­men­ta­jien määrä on myös lisään­tynyt. ”Valmen­namme yrityksiä johta­maan liike­toi­mintaa. Erityi­sesti myynnin, tuot­ta­vuuden ja kilpai­lu­kyvyn teemat ovat tärkeitä asiak­kail­lemme. Valmen­nuk­selle on selvästi erityinen kysyntä nyt, kun toimin­taym­pä­ristö on haas­ta­vampi”, kertoo konsernin toimi­tus­joh­taja Antti Karjula.

Tulevaisuuden Kasvupolut Oy:n liike­vaihto vuonna 2019 oli 1,8 miljoonaa euroa. Konser­nilla on alueyh­tiöt Oulussa ja Vantaalla, lisää alueyh­tiöitä perus­te­taan syksyllä ja vuoden 2021 aikana. ”Asiakkaidemme onnis­tu­minen on tärkein arvomme, ja on tärkeää saada toimia lähellä asiak­kai­tamme Pohjois-Suomen lisäksi myös pääkau­pun­ki­seu­dulla”, Kasvupolut Vantaan toimi­tus­joh­taja Jari Järns­tedt toteaa.

Lisä­tie­toja:

Toimi­tus­joh­taja Antti Karjula, 040 834 0809, antti.​karjula@​kasvupolut.​fi

Halli­tuksen puheen­joh­taja Annukka Lantto, 0400 381 616, annukka@​annukkalantto.​fi

 

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste