Nimitysuutisia: Sari Kujala kasvuvalmentajaksi Seinäjoen alueelle - Kasvupolut
KASVUPOLUT OY:N NIMITYSUUTISIA:
Sari Kujala aloittaa kasvu­val­men­ta­jana
Ekonomi Sari Kujala aloittaa Tulevaisuuden Kasvupolut Oy:n kasvu­val­men­ta­jana Seinä­joen alueella. Alueella on laajaa yritys­toi­mintaa ja sinne on tarkoitus myöhem­mässä vaiheessa perustaa Kasvupolkujen alueyhtiö.
Sarilla on omakoh­taista koke­musta yrit­tä­jyy­destä sekä laaja
osaa­minen mark­ki­noin­ti­vies­tinnän parista. Lisäksi hänellä on koke­musta erikois­ta­va­ra­kaupan alalta, koulut­ta­mi­sesta, Euroopan parla­mentin jäsenen avus­ta­mi­sesta sekä erilaisten projek­tien vetä­mi­sestä.
Uusi työteh­tävä innostaa ja motivoi Saria kovasti. ”Hain Kasvupolkujen valmen­ta­jaksi, koska valmennus on haas­tavaa, kiin­nos­tavaa ja antoisaa ja koska haluan kehittyä yritysten johdon valmen­ta­jaksi”, Sari kertoo. “Mikään ei ole mielek­käämpää kuin olla mukana kasvat­ta­massa suoma­laisten yritysten menes­tystä, josta kaikki hyvin­voin­timme kumpuaa. Tämä on työtä, jolla todella on tarkoitus. Kasvu­po­luilla on mukava, asian­tun­teva ja myyn­ti­hen­kinen porukka, johon on ilo päästä mukaan!”
Terve­tuloa Sari mukaan Kasvupolkujen valmen­ta­jien tiimiin!

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste