Varmista yrityksesi kannattava kasvu, tutustu kasvuohjelmiimme - Kasvupolut Oy

HALUAAKO YRITYKSENNE KASVAA KANNATTAVASTI?

Kasvupolut on erikois­tunut kasvu­ha­kuisten pk-yritysten myynnin, johta­misen ja kilpai­lu­kyvyn kehittämiseen. 

Tee ratkai­seva päätös jo tänään!

Tunnis­tatko yrityksesi kasvun haasteet?

Menestystä ja kehitystä

Kasvua ja kehi­tystä

Tulevaisuuden Kasvupolut Oy keskittyy kasvua tavoit­te­le­vien yritysten liike­toi­minnan koko­nais­val­tai­seen kehittämiseen ja kannattavan kasvun raken­ta­mi­seen.

Tulevaisuuden Kasvupolut Oy
auttaa havait­se­maan yrityksesi kasvun esteet ja
löytä­mään kasvun mahdol­li­suudet.

Viime vuonna yli 80% valmen­ta­mis­tamme yrityk­sistä nosti
kannat­ta­vuut­taan ja paransi liike­vaih­toaan.

 

Palvelut

Tavoit­teemme on olla halu­tuin pk-yritysten kehi­tyksen ja kasvun kump­pani Suomessa. Katso palve­lumme ja liity menes­ty­jiin!

 

Kasvupaja

Kasvupaja

Kasvupaja on tarkoitettu yrityk­sille, jotka haluavat selvittää yrityksen mahdol­liset ongel­ma­kohdat, tarvit­tavat kehi­tys­koh­teet ja kasvu­mah­dol­li­suudet.

lue lisää

Kehitysohjelmat

Kehi­tys­oh­jelmat

Yritys­koh­taisten kasvuoh­jel­mien ja konsul­toinnin avulla pois­te­taan kasvun esteitä ja hanki­taan yritykseesi osaajat, joita liike­toi­min­tasi kehit­ty­minen vaatii.

lue lisää

Myyntikoulutukset

Semi­naarit

Jo yli 8000 asia­kasta on osal­lis­tunut semi­naa­rei­himme, ja yli yhdeksän kymme­nestä osal­lis­tu­jasta on antanut semi­naa­rista täyden arvo­sanan.

lue lisää

Rekrytointipalvelut

Rekry­toin­ti­pal­velut

Kasvupolkujen rekry­toin­ti­pal­velu auttaa  löytä­mään yritykseesi ammat­ti­tai­toisia, osaavia ja sitou­tu­neita työn­te­ki­jöitä.

lue lisää

Lataa pikaop­paat

Kärsitkö kroo­ni­sesta myyjä­pu­lasta?
Tunnis­tatko yrityksesi kasvun haasteet?
Lataa maksut­tomat pikaop­paat heti.

Ajan­koh­taista

Uutiset

Ajan­koh­taista

Tulevia koulu­tuksia

Johto­ryh­mä­työs­ken­telyn semi­naari 4.9.2020

JOHTORYHMÄTYÖSKENTELYN SEMINAARI PERJANTAINA 4.9.2020 KLO 8.00–12.00 OULU, ORIGINAL SOKOS HOTEL ARINA, VANHAN PALOASEMAN ULLAKKO (Kaup­pu­rien­katu 24) Johto­ryh­mä­työs­ken­telyn käyn­nis­tä­minen, orga­ni­sointi sekä tehos­ta­minen ovat keskeisiä toimen­pi­teitä kannattavan kasvun…

lue lisää

Johto­ryh­mä­työs­ken­telyn semi­naari 25.9.2020

JOHTORYHMÄTYÖSKENTELYN SEMINAARI PERJANTAINA 25.9.2020 KLO 8.00–12.00 VANTAA, SOKOS HOTEL FLAMINGO (Tasetie 8) Johto­ryh­mä­työs­ken­telyn käyn­nis­tä­minen, orga­ni­sointi sekä tehos­ta­minen ovat keskeisiä toimen­pi­teitä kannattavan kasvun varmis­ta­mi­seksi. Tule hake­maan opit…

lue lisää

Hallitus- ja stra­te­gia­työn semi­naari 6.11.2020

HALLITUS- JA STRATEGIATYÖN SEMINAARI PERJANTAINA 6.11.2020 KLO 8.00–12.00 OULUORIGINAL SOKOS HOTEL ARINA, VANHAN PALOASEMAN ULLAKKO (Kaup­pu­rien­katu 24) Hallitus vastaa yrityksen tulevaisuuden kannalta merkit­tä­vistä linja­pää­tök­sistä ja stra­te­gisten tavoit­teiden…

lue lisää

Myyn­ti­se­mi­naari 28.8.2020

MYYNTISEMINAARI PERJANTAINA 28.8.2020 8.30 — 15.30 VANTAASOKOS HOTEL FLAMINGO (Tasetie 8) Ota myyn­ti­työhön uudet mene­telmät ja väli­neet hyöty­käyt­töön. Tee henki­lös­tös­täsi huip­pu­myyjiä tai jalosta omaa myyn­tie­siin­ty­mis­täsi. Koulu­tus­päi­västä saat konkreet­tista hyötyä…

lue lisää

Kasvupolut blogi

BLOGI Asko Mylly­mäki: “Empa­tiasta ja inhi­mil­li­syy­destä johta­misen megat­rendi”

Empa­tiasta ja inhi­mil­li­syy­destä johta­misen megat­rendi Yhteis­kunta ei avaudu halli­tuksen päätök­sellä, eikä talous ala ”rullaa­maan” päämi­nis­terin käskystä. Talous­e­lämä, kuten muukin elämä, elää ihmisten toiminnan kautta. Empa­tialla on valtava voima ja sen merki­tystä…

BLOGI Samuli Vanhala: Yrit­täjä ja yrityksen vastuu­hen­kilö – kuoriu­tuiko esimies­tai­tosi esille koronan myötä?

Yrit­täjä ja yrityksen vastuu­hen­kilö – kuoriu­tuiko esimies­tai­tosi esille koronan myötä? Pidimme jo ennen koronaa tärkeänä olla hyvässä vuoro­vai­ku­tus­suh­teessa asiak­kaiden, tava­ran­toi­mit­ta­jien ja yhteis­työ­kump­pa­neiden kanssa. Tästä olemme huoleh­ti­neet myös koro­na­kriisin…

BLOGI Henna Laho: Erilai­suutta ymmär­tävä ihmisten johta­minen nousee yhä tärkeäm­mäksi taidoksi 

Erilai­suutta ymmär­tävä ihmisten johta­minen nousee yhä tärkeäm­mäksi taidoksi Koro­na­virus on kouriin­tun­tu­vasti osoit­tanut, miten globaa­lissa toimin­taym­pä­ris­tössä suoma­lai­setkin yritykset elävät.  Krii­siaika on osoit­tanut myös sen, miten yksi­löl­li­sesti jokainen reagoi…

BLOGI Pekka Karjula: Ei unoh­deta asia­kasta

BLOGI: Ei unoh­deta asia­kasta Toivo­taan, että tämä esimerkki ei ole sinun yrityk­ses­täsi: Yrityksen mark­ki­noin­tio­sasto tekee hiki­päässä hommia, tuottaa esit­teitä, uudistaa netti­si­vuja ja hankkii kasa­päin liidejä myyjille. Kentällä myyjät ihmet­te­levät, kenelle nämä…

Kasvupolut Facebookissa

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

This message is only visible to admins:
Unable to display Face­book posts

Error: Error vali­da­ting access token: Session has expired on Tuesday, 07-Apr-20 07:17:58 PDT. The current time is Tuesday, 14-Jul-20 11:21:42 PDT.
Type: OAut­hExcep­tion
Code: 190
Subcode: 463
Click here to Troubles­hoot.

Koke­muksia

Keitä asiak­kaamme ovat ja miksi sinun tulisi liittyä heihin! Katso uusin video Kasvupolut-asiak­kaiden tunnus­tuksia!

Osal­listu KASVUPAJA 2020 — arvon­taan!

Voita yrityk­sel­lesi noin 7000€ arvoinen

KASVUPAJA-kehittämiskartoitus yrityksesi tarpeiden mukaan!

Tulevaisuuden Kasvupolut Oy järjes­tä­mään KASVUPAJA 2020 – arvon­taan voivat osal­listua kaik­kien yritysten omis­tajat, vastuu­hen­kilöt ja henki­lö­kunta. Vastaa­malla muuta­miin yritys­täsi koske­viin kysy­myk­siin, olet mukana 14.12.2020 suori­tet­ta­vassa arvon­nassa, jonka pääpal­kin­tona on kaksi päivää kestävä ja noin 7000 €:n arvoinen Kasvupaja –kartoitus yrityksesi tarpeiden mukai­sesti räätä­löi­tynä.

Lue lisää ja osal­listu kilpai­luun»

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste