Haluaisitko oppia kasvamaan kannattavasti - Kasvupolut

Kasvuoh­jelmat — yrityksen hoito­vaihe

Kasvupolkujen kasvuoh­jelmat ovat yritys­koh­tai­si­sesti räätä­löi­tyjä valmen­nuksia. Yritys saa käyt­töönsä juuri ne valmen­tajat, joiden osaa­mista kyseisen liike­toi­minnan kehitys ja kasvu vaatii.

KASVU 2.0

Haluai­sitko oppia kasva­maan kannat­ta­vasti?

KASVU 2.0 yritys­koh­tai­sesti räätä­löity koko­nais­val­tainen liike­toi­minnan kehit­tä­mis­oh­jelma.

Kenelle tarkoitettu?

KASVU 2.0 on suun­nattu yrityk­sille, joilla on halu ja tarve kasvattaa liike­toi­min­taansa Suomessa tai ulko­mailla. Tässä liike­toi­minnan kehit­tä­mis­pro­ses­sissa Kasvupolkujen kokenut yritys­val­men­taja ohjaa ja sparraa asia­kas­yri­tyksen koko­nais­val­tai­seen kannat­ta­vaan kasvuun. Yrityksen omiin tarpei­siin nojaa­valla valmen­nuk­sella pääs­tään heti kiinni kasvun estei­siin sekä mahdol­li­suuk­siin. Tulokset ovat nähtä­villä jo valmen­nuksen aikana.

Mitä sisältää?

KASVU 2.0 on liike­toi­minnan koko­nais­val­tainen kehit­tä­mis­pro­sessi, jossa uutta kannat­tavaa liike­toi­mintaa luodaan toimin­ta­ta­pojen uudis­ta­misen kautta yrityksen aikai­sempaa osaa­mista hyödyn­täen. Prosessi alkaa lähtö­tilan kartoi­tuk­sella, jonka pohjalta laadi­taan räätä­löity yrityksen kehit­tä­mis­suun­ni­telma. Koko ohjelman ajan proses­sista vastaa yksi Kasvupolkujen yritys­val­men­taja. Kehi­tys­oh­jelma toimii kolmella tasolla:

 • johto­ryh­mä­työs­ken­tely
 • teema­koh­taiset valmennus- ja kehi­tys­päivät (esim. myynti, tuotanto, talous­oh­jaus)
 • kenttä- ja toimin­ta­päivät

Valmennus kehittää liike­toi­mintaa koko­nais­val­tai­sesti ja pureutuu yrityk­sessä erityi­sesti opera­tii­vi­selle tasolle. Kasvuoh­jelmat räätä­löi­dään seuraa­vista sisäl­löistä:

- Hallitus- ja stra­te­giatyö

 • Halli­tus­työs­ken­tely
 • Stra­te­gia­kirja

- Johta­minen

 • Johto­ryh­mä­työs­ken­tely
 • Konsep­ti­kirja
 • Kehi­tys­kes­kus­telut
 • ISO9001-laatu­jär­jes­telmät
 • Johta­mis­tai­tojen kehit­tä­mien

- Myynti

 • myyn­ti­val­men­nukset
 • In-house valmen­nukset
 • Kent­tä­myyn­ti­päivät

- Tuotanto

 • Tuotannon kehittäminen/tehostaminen

- Henki­löstö

 • rekry­toin­ti­pal­velut
 • yrit­täjän persoo­nal­li­suus­testi

- Talous

 • budje­tointi ja talous­oh­jaus

- Osto/hankinta

 

 

Millaisia tuloksia voit saavuttaa?

 • Viime vuonna yli 80% valmen­net­ta­vista yrityk­sistä kasvatti sekä liike­vaihtoa että liike­voittoa.
 • Viime vuonna yli 50% valmen­net­ta­vista yrityk­sistä ylitti valmen­nuk­selle asetetut tavoit­teet.

Valmen­namme yrityksesi huip­pu­vi­ree­seen!

 

MYYNTI 2.0 JA KENTTÄMYYNTI 2.0

Tavoit­teena tuloshakuinen myynnin huippujoukkue?

MYYNTI 2.0 ja KENTTÄMYYNTI 2.0 on myynnin kehit­tä­mis­pa­ketti, joka tarjoaa yrityk­sel­lesi mahdol­li­suuden kouluttaa uusia myynnin ammat­ti­laisia tai jatko­kou­luttaa jo kent­tä­ko­ke­musta omaavia ammat­ti­laisia.

Kenelle tarkoitettu?

MYYNTI 2.0 ja KENTTÄMYYNTI 2.0 on tarkoitettu yrityk­sille, joilla on tarve kehittää myyn­tiään ja lisätä uusasia­kas­han­kin­taansa. Myynnin ja uusasia­kas­han­kinnan tehos­ta­mi­sella haemme uuden näkö­kulman myyn­ti­työhön ja pyrimme hyödyn­tä­mään yrityk­sessä olemassa olevaa asian­tun­ti­juutta ja ammat­ti­taitoa. Myynti 2.0 sopii siis lähes poik­keuk­setta kaikille myyn­ti­työtä teke­ville yrityk­sille.

 

Mitä sisältää?

Myynnin kehit­tä­misen avulla pyri­tään edis­tä­mään yrityksen henki­löstön amma­til­lista osaa­mista käymällä läpi yli kaksi­kym­mentä tärkeää myynnin osa-aluetta. Koulutus koostuu mm. seuraa­vista osa-alueista:

 • Henkiset valmiudet ja asenne
 • Aktii­vinen myyn­tityö
 • Vuoro­vai­kutus ja neuvot­te­lu­taidot
 • Refe­rens­si­myynti
 • Tiedon­hal­linta ja pros­pek­tointi
 • Asia­kas­mark­ki­nointi ja ‑vies­tintä
 • Asiak­kuu­den­hal­linta ja jälki­mark­ki­nointi
 • Myyn­ti­pro­sessin hallinta ja vaikut­ta­vuus
 • Myyn­nil­linen asia­kas­pal­velu
 • Oman käyt­täy­ty­mis­pro­fiilin hyödyn­tä­minen myyn­ti­työssä

 

Millaisia tuloksia voit saavuttaa?

Myyjänne oppivat hyödyn­tä­mään uusia tehok­kaita työka­luja sekä käyt­tä­mään mene­telmiä, joiden avulla pure­taan myynnin esteitä ja pääs­tään parem­piin myyn­ti­tu­lok­siin.

MYYNTI 2.0 ja KENTTÄMYYNTI 2.0 on kattava, tehokas ja käytän­nön­lä­heinen paketti myyn­ti­työtä teke­ville. Myyn­ti­kou­lu­tuk­semme ovat tuoneet avun moneen myyn­tior­ga­ni­saa­tioon ja asia­kas­yri­tykset ovat saavut­ta­neet niiden avulla lois­tavia tuloksia.

Valmen­nuksen ja koulut­ta­misen kustan­nukset maksavat itsensä takaisin usein jo ensim­mäi­sillä yhtei­sillä myyn­ti­päi­villä.

 

REKRY 2.0

Jatkuva pula hyvistä myyjistä?

REKRY 2.0 on rekry­kou­lutus, jonka avulla rekry­toi­daan ja koulu­te­taan yrityksen tarpei­siin uusia myynnin ammat­ti­laisia.

Kenelle tarkoitettu?

REKRY 2.0 on tarkoitettu yrityk­sille, joilla on tarve palkata uusia myynnin ammat­ti­laisia. Myynnin rekry­toin­ti­pal­velun avulla rekry­toi­daan, koulu­te­taan sekä laite­taan liik­keelle uusia myynnin ammat­ti­laisia yrityksen tarpei­siin. Rekry­kou­lu­tuksen kesto on 2–6 kk.

Mitä sisältää?

Rekry­kou­lu­tuk­sessa opitaan seuraavia taitoja:

 • refe­rens­si­myynti
 • myyn­ti­tek­niikka haltuun
 • digi­taa­linen mark­ki­nointi
 • myyn­tip­sy­ko­logia ja neuvot­te­lu­taidot
 • tele­mark­ki­nointi
 • vuoro­vai­ku­tus­taidot ja luot­ta­muksen raken­ta­minen
 • tuot­teis­ta­minen
 • asiak­kuuden hallinta
 • sosi­aa­linen media
 • käytännön kent­tä­har­joit­telua

 

Millaisia tuloksia voit saavuttaa?

Myynnin rekry­toin­ti­pal­velu on tehokas ja edul­linen tapa kouluttaa uutta myyn­ti­voimaa. Myynnin rekry­toin­ti­pal­ve­lulla:

 • yritys varmistaa myyjä­rek­ry­toin­tinsa onnis­tu­misen
 • uusi myyjä on heti valmis käytännön työteh­tä­viin

 

”Minimoi riskisi rekry­toin­nissa!”

VIENTI 2.0

Onko yrityk­ses­säsi poten­ti­aalia kansain­vä­li­sille mark­ki­noille?

Vien­ti­ver­kosto on yrityk­sille suun­nattu valmennus, jossa avataan kasvu­polku kansain­vä­li­sille mark­ki­noille ja raken­ne­taan asia­kas­ver­kostoa halut­tuun kohde­maahan.

Kenelle tarkoitettu?

VIENTI 2.0 on tarkoitettu yrityk­sille, joiden liike­toi­minta on kasva­massa Suomen rajojen ulko­puo­lelle. Tämä kehi­tys­oh­jelma auttaa avaa­maan uusia vien­ti­ka­navia ja ‑kump­pa­nuuksia sekä antaa mahdol­li­suuden laajemman vien­ti­ver­koston hyödyn­tä­mi­seen. VIENTI 2.0 auttaa myös hillit­se­mään viennin riskejä kustan­nuksia jaka­malla.

Valmen­nuk­semme rahoit­ta­mi­sessa on mahdol­li­suus ELY-keskuksen kansain­vä­lisen kasvun kehit­tä­mis­tu­keen.

 

Mitä sisältää?

VIENTI 2.0 on yrityk­sille suun­nattu valmen­nus­oh­jelma, jossa avataan kasvu­polku kansain­vä­li­sille mark­ki­noille ja raken­ne­taan asia­kas­ver­kostoa halut­tuun kohde­maahan. Valmennus räätä­löi­dään asia­kas­yri­tyksen kohde­maan haasteet huomioiden.

Millaisia tuloksia voit saavuttaa?

Valmen­nuksen jälkeen yritys on valmis kansain­vä­li­seen myyn­tiin ja sillä on riit­tävä asia­kas­ver­kosto kansain­vä­lisen myynnin käyn­nis­tä­mi­seksi. Valmen­nus­oh­jel­massa yrityk­selle:

 • luodaan kansain­vä­lis­ty­mis­stra­tegia
 • tehdään toimin­taym­pä­ristö- ja mark­ki­na­sel­vitys
 • laadi­taan asia­kas­han­kin­ta­kon­septi
 • tarvit­taessa toteu­te­taan avain­hen­ki­lö­rek­ry­tointi
 • Varmis­te­taan yrityksesi maail­man­val­loi­tuksen onnis­tu­minen!

 

 

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste