Kasvupaja on jokaiselle yritykselle tarpeellinen - Kasvupolut

Tunnis­tatko kasvun esteet ja osaatko murtaa ne?

KASVU KÄYNTIIN VIIKOSSA

Kasvupaja — yrityksen diag­noo­si­vaihe — on jokai­selle yrityk­selle tarpeel­linen herätys‑, tarkennus- ja piris­tys­ruiske sekä kali­brointi uusia haasteita varten.

Kenelle tarkoitettu?

Kasvupaja — yrityksen diag­noo­si­vaihe — on tarkoitettu kaikille kasvua hake­ville pk-yrityk­sille. Kasvu­pajan avulla selvi­te­tään yrityksen ongel­ma­kohdat ja kasvu­mah­dol­li­suudet. Kasvupaja tarjoaa ulko­puo­lisen asian­tun­tijan näkö­kulman yrityksen tilan­tee­seen ja avaa usein yllät­tä­viäkin kasvun virtoja.

Mitä sisältää?

Kasvupaja osoittaa yrityksen kehit­tä­mis­tar­peet seuraa­vien vaiheiden avulla:
‑Sähköinen kysely

-Spar­raus­päivä johto­ryh­mälle

-Analyysi yhtiön tilasta

-Kehit­tä­mis­suun­ni­telma

-Swot-analyysi

-Liikei­dean tarkas­telu

-Budjetti ja toimin­ta­suun­ni­telma

-Stra­te­ginen liike­toi­min­ta­suun­ni­telma

-Yrit­tä­jä­per­soo­nal­li­suus­testi

-Yrityksen arvon­mää­ritys

-Ohjeel­liset spar­raus­päivät

Millaisia tuloksia voit saavuttaa?

Kasvu­pajan avulla yritys tunnistaa kannattavan kasvun kannalta kriittisimmät solmu­kohdat ja osaa suun­nata huomion oikei­siin asioihin. Kasvu­pajan tulosten perus­teella tehdään pitem­piai­kainen kehi­tys­oh­jelma (esim. KASVU 2.0), jonka avulla pois­te­taan yrityksen kasvun esteet ja hyödyn­ne­tään kasvun mahdol­li­suudet. Kasvu­pajan loppu­tuo­tok­sena syntyy yrityk­selle räätä­löity koko­nais­val­tainen liike­toi­minnan kehit­tä­mis­suun­ni­telma.

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste