Suositut myynti­koulutukset antavat työka­luja myynnin ja myynnin­johtamisen kehittämiseen

Kenelle myynti­koulutukset on tarkoitettu?

Jo tuhannet myynnin ammat­ti­laiset ovat hake­neet Kasvupolkujen koulu­tuk­sista tehok­kaat vinkit käytännön myyn­ti­työhön. Myynti­koulutukset sovel­tuvat kaikille myyn­nistä kiin­nos­tu­neille ja ovat helppo tapa päästä tutus­tu­maan palve­lui­himme ja orga­ni­saa­tioomme edul­li­sesti. Koulutus on tarkoitettu erityi­sesti yrityksen työn­te­ki­jöille ja yrit­tä­jille, jotka ovat asia­kas­pin­nassa suoraan tai välil­li­sesti. Koulu­tuk­seen voi osal­listua useampia henki­löitä samasta orga­ni­saa­tiosta.

Koulu­tuk­seen osal­lis­tu­malla pääset myös verkos­toi­tu­maan muiden alan ammat­ti­laisten kanssa. Parhaim­mil­laan paikalla on  yli 100 osal­lis­tujaa ja edus­tet­tuna voi olla jopa 40–50 eri orga­ni­saa­tiota. Semi­naa­rimme toimivat siis myös oival­li­sina asia­kas­han­kin­ta­ti­lai­suuk­sina.

Mitä myyn­ti­kou­lu­tuk­sissa opitaan?

Kasvupolkujen myyn­ti­kou­lu­tus­ko­ko­nai­suu­teen sisältyy kolme myyn­ti­tai­toja kehit­tävää semi­naaria:

  • I Aktii­vinen myynti
  • II Myyn­ti­tek­niikka
  • III Mana­ge­ment

Myyn­ti­kou­lu­tuk­sissa käydään läpi myynnin tärkeimpiä perus­asioita, joihin keskit­ty­minen tuo aina parhaan mahdol­lisen tuloksen. Näitä perus­asioita ovat mm.

  • Aktii­visen myynnin perus­pe­ri­aat­teet
  • Osto­tar­ve­kar­toi­tuksen teke­minen oikein vaihe vaiheelta
  • Toimen­pi­teet, joilla myyjä saa luot­ta­muksen asiak­kaan silmissä

Läpi­käy­tävät asiat ovat yleis­pä­teviä ja toimivat kaikilla myynnin osa-alueilla – olipa kyse sitten asian­tun­ti­ja­myyn­nistä, kulut­ta­ja­myyn­nistä tai B2B-myyn­nistä.

Viimeisen kolmen vuoden aikana jo yli 4000 asia­kasta on osal­lis­tunut myyn­ti­kou­lu­tuk­siimme. Yli 90 % osal­lis­tu­jista on antanut koulu­tuk­sesta täyden arvo­sanan 5 (asteikko 1–5). Myyn­ti­kou­lutus laittaa myyn­ti­pyörät pyöri­mään ja tekee myyn­nistä entistä tulok­sel­li­sempaa.

KOULUTTAJAKenneth Öster­berg

Kennet­hillä on yli 30 vuoden kokemus käytännön myyn­ti­työstä ja myyn­ti­val­men­nuk­sista Suomessa, Ruot­sissa ja Norjassa. Tule hake­maan vink­kejä ja virik­keitä, joita on testattu ja sovel­lettu menes­tyk­sel­li­sesti ennen tätä tilai­suutta jo yli 20 000 myyn­ti­mie­hessä pohjois­maissa.

Tutustu tule­viin koulu­tuk­siin ja ilmoit­taudu mukaan

Ilmot­taudu mukaan:

Tutustu Kasvupolut Oy:n tieto­suo­ja­se­los­tee­seen.