Kasvupolut auttaa löytä­mään yritykseesi juuri oikeat osaajat

Kasvupolkujen REKRY­TOINTI-palvelu auttaa löytä­mään yritykseesi ammat­ti­tai­toisia, osaavia ja sitou­tu­neita työn­te­ki­jöitä.

Mitä REKRY­TOINTI-palvelu sisältää?

Palve­luumme kuuluu tarvit­taessa kaikki uuden työn­te­kijän rekry­toin­tiin liit­tyvät vaiheet: rekryil­moit­telu, työn­ha­ki­joiden hank­ki­minen, haas­tat­telu, sovel­tu­vuuk­sien testaus, koulut­ta­minen ja työteh­tä­viin pereh­dyt­tä­minen yhteis­työssä työnan­tajan kanssa.

Uuden työn­te­kijän palk­kaa­minen on yrityk­selle suuri askel, mutta myös riski. Se edel­lyttää yrityk­seltä huolel­lista valmis­tau­tu­mista myös talou­del­li­sessa mielessä. Kasvupolut Oy:n asian­tun­ti­joiden kanssa voit keskus­tella luot­ta­muk­sel­li­sesti kaikista yrityksen kasvuun ja kehit­ty­mi­seen liit­ty­vistä kysy­myk­sistä.

Lisä­tietoa:
Jani Kanerva
jani.kanerva (at) kasvupolut.fi
Puh. 040 643 3522

Tarvit­seeko yrityksesi uutta työvoimaa? Pyydä tarjous rekry­toin­ti­pal­ve­luista!

Tutustu Kasvupolut Oy:n tieto­suo­ja­se­los­tee­seen.

Haemme nyt:

KYMPPIKATTO etsii teräs­miehiä myyn­ti­hom­miin!

HAEMME TERÄSMIEHIÄ!  Palk­kaamme useita  HUIPPUMYYJIÄ  tai sellai­seksi haluavia ja kyke­neviä ydin­a­lueil­lemme — Turku — Kaarina — Paimio — Mynä­mäki — Nousiainen — Rusko — Lieto Kymppi-Katto on Suomessa lyömät­tömän vahva brandi. Tunne­tusti parhaat tuot­teet: katto-,…

lue lisää

Haluatko ansaita 5000 €/kk? Ilmanvaihto­saneeraus hakee myyjiä!

Suomen Ilmanvaihto­saneeraus Oy palkkaa nyt myyn­ti­näl­käisiä ja vuoro­vai­ku­tus­tai­toisia henki­löitä kodin ilman­vaih­to­lait­teiden myyn­ti­työhön. Jokainen voi menestyä myyn­ti­työssä, jos asenne on oikea. Myyn­tityö tarjoaa myynnin ammat­ti­lai­selle valtavat mahdol­li­suudet toimia…

lue lisää

Jaa rekry­tointi-palvelut: