Kasvupolut auttaa löytä­mään yritykseesi juuri oikeat osaajat

Kasvupolkujen REKRY­TOINTI-palvelu auttaa löytä­mään yritykseesi ammat­ti­tai­toisia, osaavia ja sitou­tu­neita työn­te­ki­jöitä.

Mitä REKRY­TOINTI-palvelu sisältää?

Palve­luumme kuuluu tarvit­taessa kaikki uuden työn­te­kijän rekry­toin­tiin liit­tyvät vaiheet: rekryil­moit­telu, työn­ha­ki­joiden hank­ki­minen, haas­tat­telu, sovel­tu­vuuk­sien testaus, koulut­ta­minen ja työteh­tä­viin pereh­dyt­tä­minen yhteis­työssä työnan­tajan kanssa.

Uuden työn­te­kijän palk­kaa­minen on yrityk­selle suuri askel, mutta myös riski. Se edel­lyttää yrityk­seltä huolel­lista valmis­tau­tu­mista myös talou­del­li­sessa mielessä. Kasvupolut Oy:n asian­tun­ti­joiden kanssa voit keskus­tella luot­ta­muk­sel­li­sesti kaikista yrityksen kasvuun ja kehit­ty­mi­seen liit­ty­vistä kysy­myk­sistä.

Lisä­tietoa:
Jani Kanerva
jani.kanerva (at) kasvupolut.fi
Puh. 040 643 3522

Tarvit­seeko yrityksesi uutta työvoimaa? Pyydä tarjous rekry­toin­ti­pal­ve­luista!

Tutustu Kasvupolut Oy:n tieto­suo­ja­se­los­tee­seen.

Haemme nyt:

Jaa rekry­tointi-palvelut: