Kasvupolut auttaa löytämään yritykseesi juuri oikeat osaajat - Kasvupolut

Kasvupolut auttaa löytä­mään yritykseesi juuri oikeat osaajat

Kasvupolkujen REKRY­TOINTI-palvelu auttaa löytä­mään yritykseesi ammat­ti­tai­toisia, osaavia ja sitou­tu­neita työn­te­ki­jöitä.

Mitä REKRY­TOINTI-palvelu sisältää?

Uuden työn­te­kijän palk­kaa­minen on yrityk­selle suuri askel, mutta myös riski. Se edel­lyttää yrityk­seltä huolel­lista valmis­tau­tu­mista myös talou­del­li­sessa mielessä. Kasvupolut Oy:n asian­tun­ti­joiden kanssa voit keskus­tella luot­ta­muk­sel­li­sesti kaikista yrityksen kasvuun ja kehit­ty­mi­seen liit­ty­vistä kysy­myk­sistä.

Kasvupolut tarjoaa asiak­kail­leen valmiin ja testatun reyk­ry­toin­ti­pro­sessin.

PERUSPAKETTI SISÄLTÄÄ:

- Työpaik­kail­moi­tuksen laati­minen yhdessä asiak­kaan kanssa

- Face­book-kampanjan suun­nit­telun, opti­moinnin ja toteu­tuksen

- Kampanjan aikana seurannan ja mahdol­lisen maan­tie­teel­lisen sekä tehtä­vä­ni­mi­keop­ti­moinin

- Oikotie- ja Duuni­tori-portaa­leissa mobii­li­koh­den­ta­minen suoraan poten­ti­aa­li­sille haki­joille

NÄKYVYYS SUOMEN SUURIMMISSA REKRYTOINTIKANAVISSA JAPORTAALEISSA

- Ilmoitus Kasvupolkujen koti- ja Face­book-sivuilla

- Ilmoitus TE-palve­luiden verk­ko­por­taa­lissa

- Ilmoitus Oikotie työpaikat verk­ko­por­taa­lissa

- Ilmoitus Duuni­tori verk­ko­por­taa­lissa

- Alueel­li­sesti kohde­ryhmän mukai­sesti kohden­nettu Face­book mainoksen

LISÄPALVELUT

-Lisä­nä­ky­vyys Linkedin työpaikat portaa­lissa

-Peili-Integro käyt­täy­ty­mis­pro­fiili, Bizmind,- tai DISC-persoo­nal­li­suusa­na­lyysi sekä tulosten purka­minen.

*Lisä­pal­ve­luna Kasvupolkujen edus­taja voi vastaa­nottaa työpaik­ka­ha­ke­mukset ja olla mukana työn­ha­ki­joiden haas­tat­te­lu­ti­lai­suuk­sissa. (*eril­linen hinta sopi­muksen mukaan)

Kysy lisä­tietoa ja tarjous rekry­pal­ve­lusta:

Jani Kanerva
jani.kanerva (at) kasvupolut.fi
Puh. 040 643 3522

Tarvit­seeko yrityksesi uutta työvoimaa? Pyydä tarjous rekry­toin­ti­pal­ve­luista!

  Tutustu Kasvupolut Oy:n tieto­suo­ja­se­los­tee­seen.

  Haemme nyt:

  RAKKA-ASUNNOT HAKEE MYYNTIJOHTAJAA — haku 14.2.2021 mennessä

  RAKKA-ASUNNOT HAKEE MYYNTIJOHTAJAA  Rakka Asunnot Oy on keskit­tynyt laaduk­kaiden rivi­talo- , pari­talo- ja kerros­ta­lo­ko­tien raken­ta­mi­seen pääkau­pun­ki­seu­dulle.  Teemme kaikki kohteemme omana tuotan­tona, hankimme hyvältä raken­nus­pai­kalta tontin, suun­nit­te­lemme siihen…

  lue lisää

  ROLLOCK OY hakee myyn­ti­joh­tajaa — haku 13.9.2020 mennessä

  ROLLOCK OY HAKEE MYYNTIJOHTAJAA Rollock Oy on koti­mainen älyluk­koja valmis­tava yritys, joka on paten­toi­duilla inno­vaa­tioil­laan digi­ta­li­soinut oviym­pä­ristön ja tuonut mark­ki­noille uuden suku­polven älylu­ki­tus­rat­kaisun. Olemme toimialan uudis­taja ja nopeasti kasvava…

  lue lisää

  HAKA CENTER HAKEE VARAOSAMYYJÄÄ

  Haka Center hakee varao­sa­myyjää — haku 3.5.2020 mennessä Haka Center Oy on työko­neiden asian­tun­tija, jonka palvelut kattavat maa- ja metsä­ta­louden sekä kiin­teistö- ja tien­hoidon koneiden myynnin ja varus­telun. Haemme nyt heidän toimin­tojen laajen­tuessa Kempe­leen…

  lue lisää

  KOTOPRO OY hakee liike­toi­min­ta­joh­tajaa

  KOTOPRO OY HAKEE NYT LIIKETOIMINTAJOHTAJAA KOTOPRO OY —  tarjoaa työn doku­men­toin­ti­rat­kai­suja yli toimia­la­ra­jojen. Koto­pron työn doku­men­toin­ti­pal­velut tuovat läpi­nä­ky­vyyttä, yhtei­söl­li­syyttä ja ajan­säästöä yli toimia­la­ra­jojen. Käyt­täjät voivat vapaasti luoda ja…

  lue lisää

  ILMANVAIHTOSANEERAUS OY hakee myyn­ti­pääl­li­köitä

  SUOMEN ILMANVAIHTOSANEERAUS HAKEE ALUEMYYNTIPÄÄLLIKÖITÄ NELJÄLLE ALUEELLE Lue lisää: www.ilmanvaihtosaneeraus.fi/meille-toihin/ ✅ Tiesitkö, että Suomessa yli 600 000 koti­ta­loutta kärsii erilai­sista sisä ilmaon­gel­mista. Useissa tapauk­sissa ongelmat voidaan poistaa tai…

  lue lisää

  Jaa rekry­tointi-palvelut:

  Lupaus sinulle

  Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

  Tarjoukset ja tiedustelut

  Myynti:
  p. 09 6899 9909

  Käyntiosoite:
  Vihikari 10
  Technopolis
  90440 KEMPELE

  Tietosuojaseloste