Kasvupolut auttaa löytämään yritykseesi juuri oikeat osaajat - Kasvupolut

Kasvupolut auttaa löytä­mään yritykseesi juuri oikeat osaajat

Kasvupolkujen REKRY­TOINTI-palvelu auttaa löytä­mään yritykseesi ammat­ti­tai­toisia, osaavia ja sitou­tu­neita työn­te­ki­jöitä.

Mitä REKRY­TOINTI-palvelu sisältää?

Palve­luumme kuuluu tarvit­taessa kaikki uuden työn­te­kijän rekry­toin­tiin liit­tyvät vaiheet: rekryil­moit­telu, työn­ha­ki­joiden hank­ki­minen, haas­tat­telu, sovel­tu­vuuk­sien testaus, koulut­ta­minen ja työteh­tä­viin pereh­dyt­tä­minen yhteis­työssä työnan­tajan kanssa.

Uuden työn­te­kijän palk­kaa­minen on yrityk­selle suuri askel, mutta myös riski. Se edel­lyttää yrityk­seltä huolel­lista valmis­tau­tu­mista myös talou­del­li­sessa mielessä. Kasvupolut Oy:n asian­tun­ti­joiden kanssa voit keskus­tella luot­ta­muk­sel­li­sesti kaikista yrityksen kasvuun ja kehit­ty­mi­seen liit­ty­vistä kysy­myk­sistä.

Lisä­tietoa:
Jani Kanerva
jani.kanerva (at) kasvupolut.fi
Puh. 040 643 3522

Tarvit­seeko yrityksesi uutta työvoimaa? Pyydä tarjous rekry­toin­ti­pal­ve­luista!

Tutustu Kasvupolut Oy:n tieto­suo­ja­se­los­tee­seen.

Haemme nyt:

KOTOPRO OY hakee liike­toi­min­ta­joh­tajaa

KOTOPRO OY HAKEE NYT LIIKETOIMINTAJOHTAJAA KOTOPRO OY —  tarjoaa työn doku­men­toin­ti­rat­kai­suja yli toimia­la­ra­jojen. Koto­pron työn doku­men­toin­ti­pal­velut tuovat läpi­nä­ky­vyyttä, yhtei­söl­li­syyttä ja ajan­säästöä yli toimia­la­ra­jojen. Käyt­täjät voivat vapaasti luoda ja…

lue lisää

ILMANVAIHTOSANEERAUS OY hakee myyn­ti­pääl­li­köitä

SUOMEN ILMANVAIHTOSANEERAUS HAKEE ALUEMYYNTIPÄÄLLIKÖITÄ NELJÄLLE ALUEELLE Lue lisää: www.ilmanvaihtosaneeraus.fi/meille-toihin/ ✅ Tiesitkö, että Suomessa yli 600 000 koti­ta­loutta kärsii erilai­sista sisä ilmaon­gel­mista. Useissa tapauk­sissa ongelmat voidaan poistaa tai…

lue lisää

FINNHARVEST OY HAKEE TALOUSJOHTAJAA Kuopioon

FINNHARVEST OY hakee TALOUSJOHTAJAA Kuopioon Yhdessä teke­misen tahdolla ja suurella sydä­mellä operoiva kahdeksan Piirosen veljeksen Finn­Har­vest Oy on kasvanut yhdeksi Suomen merkit­tä­vim­mistä metsä­ko­ney­ri­tyk­sistä. Yrityksen juuret ovat syvällä Savossa, Heinä­ve­dellä…

lue lisää

Rakka Asunnot Oy hakee TALOUSPÄÄLLIKKÖÄ

RAKKA ASUNNOT OY HAKEE TALOUSPÄÄLLIKKÖÄ Rakka Asunnot Oy on keskit­tynyt laaduk­kaiden rivi­talo- ja pari­ta­lo­ko­tien raken­ta­mi­seen pääkau­pun­ki­seu­dulle. Rakka Asunnot on voimak­kaasti kasvava yritys, jonka liike­vaihto vuonna 2019 on noin 10 miljoonaa. Yrityksen arvot ovat…

lue lisää

VESNOM OY palkkaa lisää myyn­tie­dus­tajia!

VESNOM OY PALKKAA LISÄÄ MYYNTIEDUSTAJIA Ouluun, Kajaa­niin, Kokko­laan, Vaasaan ja Seinä­joelle Vesnom Oy on vuonna 2010 perus­tettu omako­ti­ta­lojen lämmitys-, vesi- ja viemä­ri­re­mont­teihin sekä ener­giays­tä­väl­li­siin lämmön­läh­tei­siin keskit­tynyt palve­lu­yritys. Olemme…

lue lisää

ILMANVAIHTOSANEERAUS hakee lisää myyn­ti­voimaa

HAEMME NYT MYYNTIEDUSTAJIA, ASIAKASHANKKIJOITA JA AJANVARAAJIA OULUUN JA JYVÄSKYLÄÄN! Minulla on Sinulle tärkeää asiaa. Haluatko tehdä työtä ravin­to­ketjun huipulla? Etsimme nyt lisää innok­kaita MYNNTIEDUSTAJIA, ASIAKASHANKKIJOITA JA AJANVARAAJIA Oulun sekä Jyväs­kylän…

lue lisää

Jaa rekry­tointi-palvelut:

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste