Myyntikoulutus - Työkaluja myynnin ja myynninjohtamisen kehittämiseen - Kasvupolut

Suositut semi­naarit antavat työka­luja kannattavan kasvun, myynnin ja myynnin­johtamisen kehittämiseen

Kenelle semi­naarit on tarkoitettu?

Jo tuhannet pk-yritysten edus­tajat ovat hake­neet Kasvupolkujen semi­naa­reista tehok­kaat vinkit koko­nais­val­taisen kasvun aikaan­saa­mi­seksi. Kasvupolut järjes­tävät johto­ryh­mä­työs­ken­tely- sekä myyn­ti­se­mi­naa­reja, jotka sovel­tuvat kaikille kasvu­ha­lui­sille pk-yrityk­sille. Semi­naarit ovat myös helppo tapa päästä tutus­tu­maan palve­lui­himme ja orga­ni­saa­tioomme edul­li­sesti. Johto­ryh­mä­työs­ken­tely-semi­naari on tarkoitettu erityi­sesti pk-yritysten johto­ryh­miin kuulu­ville. Myyn­ti­se­mi­naari soveltuu parhaiten yrityksen myyjille ja yrit­tä­jille, jotka ovat asia­kas­pin­nassa suoraan tai välil­li­sesti. Semi­naa­riin voi osal­listua useampia henki­löitä samasta orga­ni­saa­tiosta.

Semi­naa­riin osal­lis­tu­malla pääset myös verkos­toi­tu­maan muiden alan ammat­ti­laisten kanssa. Parhaim­mil­laan paikalla on  yli 100 osal­lis­tujaa ja edus­tet­tuna voi olla jopa 40–50 eri orga­ni­saa­tiota. Semi­naa­rimme toimivat siis myös oival­li­sina asia­kas­han­kin­ta­ti­lai­suuk­sina.

Mitä myyn­ti­se­mi­naa­rissa opitaan?

Kasvupolkujen myyn­ti­se­mi­naari-koko­nai­suu­teen sisältyy kolme myyn­ti­tai­toja kehit­tävää semi­naaria:

 • I Aktii­vinen myynti
 • II Myyn­ti­tek­niikka
 • III Mana­ge­ment

Myyn­ti­se­mi­naa­rissa käydään läpi myynnin tärkeimpiä perus­asioita, joihin keskit­ty­minen tuo aina parhaan mahdol­lisen tuloksen. Näitä perus­asioita ovat mm.

 • Aktii­visen myynnin perus­pe­ri­aat­teet
 • Osto­tar­ve­kar­toi­tuksen teke­minen oikein vaihe vaiheelta
 • Toimen­pi­teet, joilla myyjä saa luot­ta­muksen asiak­kaan silmissä

Läpi­käy­tävät asiat ovat yleis­pä­teviä ja toimivat kaikilla myynnin osa-alueilla – olipa kyse sitten asian­tun­ti­ja­myyn­nistä, kulut­ta­ja­myyn­nistä tai B2B-myyn­nistä.

Mitä johto­ryh­mä­työs­ken­tely-semi­naa­rissa opitaan?

Johto­ryh­mä­työs­ken­telyn käyn­nis­tä­minen, orga­ni­sointi sekä tehos­ta­minen ovat keskeisiä toimen­pi­teitä kannattavan kasvun varmis­ta­mi­seksi. Semi­naa­rista saat opit yrityksesi ydin­toi­min­tojen kehittämiseen: johta­mi­seen, orga­ni­soin­tiin ja mitta­reiden raken­ta­mi­seen. Johto­ryh­mä­työs­ken­telyn semi­naa­rissa avataan:

 • Johto­ryh­mä­työs­ken­telyn merkitys pk-yrityksen kannat­ta­valle kasvulle
 • Stra­te­gisen johta­misen työka­luja
 • Opera­tii­visen johta­misen työka­luja
 • Pk-yrityksen johta­mis­jär­jes­telmä
 • Johto­ryhmän vastuut ja kokoon­pano
 • Johto­ryh­mä­ko­kouksen agenda

 

Viimeisen kolmen vuoden aikana jo yli 4000 asia­kasta on osal­lis­tunut myyn­ti­kou­lu­tuk­siimme. Yli 90 % osal­lis­tu­jista on antanut koulu­tuk­sesta täyden arvo­sanan 5 (asteikko 1–5). Myyn­ti­kou­lutus laittaa myyn­ti­pyörät pyöri­mään ja tekee myyn­nistä entistä tulok­sel­li­sempaa.

Tutustu tule­viin semi­naa­reihin ja ilmoit­taudu mukaan

Johto­ryh­mä­työs­ken­telyn semi­naari 29.4.2020

JOHTORYHMÄTYÖSKENTTELYN SEMINAARI PERJANTAINA 29.4.2020 KLO 8.00–12.00 SOKOS HOTEL FLMINGO, VANTAA (Tasetie 8) Johto­ryh­mä­työs­ken­telyn käyn­nis­tä­minen, orga­ni­sointi sekä tehos­ta­minen ovat keskeisiä toimen­pi­teitä kannattavan kasvun varmis­ta­mi­seksi. Tule hake­maan opit…

lue lisää

Myyn­ti­se­mi­naari 28.8.2020

MYYNTISEMINAARI PERJANTAINA 28.8.2020 8.30 — 15.30 VANTAASOKOS HOTEL FLAMINGO (Tasetie 8) Ota myyn­ti­työhön uudet mene­telmät ja väli­neet hyöty­käyt­töön. Tee henki­lös­tös­täsi huip­pu­myyjiä tai jalosta omaa myyn­tie­siin­ty­mis­täsi. Koulu­tus­päi­västä saat konkreet­tista hyötyä…

lue lisää

Johto­ryh­mä­työs­ken­telyn semi­naari 4.9.2020

JOHTORYHMÄTYÖSKENTELYN SEMINAARI PERJANTAINA 4.9.2020 KLO 8.00–12.00 OULU, ORIGINAL SOKOS HOTEL ARINA, VANHAN PALOASEMAN ULLAKKO (Kaup­pu­rien­katu 24) Johto­ryh­mä­työs­ken­telyn käyn­nis­tä­minen, orga­ni­sointi sekä tehos­ta­minen ovat keskeisiä toimen­pi­teitä kannattavan kasvun…

lue lisää

JOHTORYHMÄTYÖSKENTELYN SEMINAARI PERJANTAINA 25.9.2020 KLO 8.00–12.00 VANTAA, SOKOS HOTEL FLAMINGO (Tasetie 8) Johto­ryh­mä­työs­ken­telyn käyn­nis­tä­minen, orga­ni­sointi sekä tehos­ta­minen ovat keskeisiä toimen­pi­teitä kannattavan kasvun varmis­ta­mi­seksi. Tule hake­maan opit…

lue lisää

HALLITUS- JA STRATEGIATYÖN SEMINAARI PERJANTAINA 6.11.2020 KLO 8.00–12.00 OULUORIGINAL SOKOS HOTEL ARINA, VANHAN PALOASEMAN ULLAKKO (Kaup­pu­rien­katu 24) Hallitus vastaa yrityksen tulevaisuuden kannalta merkit­tä­vistä linja­pää­tök­sistä ja stra­te­gisten tavoit­teiden…

lue lisää

HALLITUS- JA STRATEGIATYÖN SEMINAARI PERJANTAINA 27.11.2020 KLO 8.00–12.00 VANTAASOKOS HOTEL FLAMINGO (Tasetie 8) Hallitus vastaa yrityksen tulevaisuuden kannalta merkit­tä­vistä linja­pää­tök­sistä ja stra­te­gisten tavoit­teiden aset­ta­mista. Tästä syystä…

lue lisää

Ilmot­taudu mukaan:

Tutustu Kasvupolut Oy:n tieto­suo­ja­se­los­tee­seen.

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste