Pihakuntoon.fi etsii myyjiä ja myynninvetäjää - lue lisää - Kasvupolut

Haluatko olla pihan KINGI?

HAEMME NYT PIENTALOPIHOJEN KUNNOSTUSRATKAISUJEN MYYNNIN VETÄJÄÄ JA
MYYJIÄ PÄÄKAUPUNKISEUDULLE JA OULUUN

VIHERTYÖ NISKANEN OY on pihojen kunnos­tuksen ja raken­ta­misen asian­tun­ti­jaor­ga­ni­saatio.
Toimimme uudella pihakuntoon.fi-palvelulla ja toimi­tamme laaduk­kaita pihan kunnos­tus­pal­ve­lu­rat­kai­suja koti­ta­louk­sille, yrityk­sille ja talo­yh­tiöille.

TEHTÄVÄSI on myydä pääkau­pun­ki­seudun tai Oulun talous­a­lu­eella pihan kunnos­tus­pal­ve­luita
yksi­tyis­asiak­kaille.

TOIVOMME että olet posi­tii­vinen tiimi­pe­laaja ja ymmärrät vuoro­vai­ku­tuksen merki­tyksen myyn­ti­työssä. Olet valmis haas­ta­maan itseäsi ja halukas oppi­maan uutta. Työtä voi tehdä ympä­ri­vuo­ti­sesti tai kausi­työnä, joten työ soveltuu myös opis­ke­li­joille. Arvos­tamme pitkä­jän­tei­syyttä
ja vastuul­lista otetta työhön sekä halua kehittyä alan parhaaksi asian­tun­ti­jaksi.

TARJOAMME työhösi alan huip­pu­tuot­teet, vahvan tuen sekä tarvit­tavan myynti- ja tuote­kou­lu­tuksen osaa­misen vahvis­ta­mi­seksi, kiin­teän pohja­palkan sekä tulok­seen sidotun
provi­sio­jär­jes­telmän.
Tehtävä täyte­tään heti sopi­vien henki­löiden löytyessä.

HAKEMINEN
Lähetä sähkö­pos­tilla vapaa­muo­toinen hakemus sekä CV, perjan­taihin 15.3.2017 mennessä osoit­tee­seen: info@​vihertyoniskanen.​fi

Lähetä kopio hake­muk­ses­tasi: jani.​kanerva@​kasvupolut.​fi
Kirjoita sähkö­postin aihe­kent­tään: Piha­kun­toon / oma nimesi
Perus­tele hake­muk­sessa meille, miksi olisit oikea henkilö tähän työteh­tä­vään.

Lisä­tie­toja työteh­tä­västä ja yrityk­sestä:
Jaakko Pasanen 050 5242 769, jaakko.​pasanen@​vihertyoniskanen.​fi
https://www.pihakuntoon.fi/tyopaikat/

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste