Rakka Asunnot Oy hakee TALOUSPÄÄLLIKKÖÄ - Kasvupolut

RAKKA ASUNNOT OY HAKEE TALOUSPÄÄLLIKKÖÄ

Rakka Asunnot Oy on keskit­tynyt laaduk­kaiden rivi­talo- ja pari­ta­lo­ko­tien raken­ta­mi­seen pääkau­pun­ki­seu­dulle. Rakka Asunnot on voimak­kaasti kasvava yritys, jonka liike­vaihto vuonna 2019 on noin 10 miljoonaa. Yrityksen arvot ovat ovat reiluus, kannat­ta­vuus ja perin­poh­jai­suus.

TALOUSPÄÄLLIKÖN TEHTÄVÄNKUVA:
— Vastuul­lasi on koko talous­hal­linnon pyörit­tä­minen voimak­kaasti kasva­vassa raken­nus­liik­keessä
— Toimit johto­ryhmän jäse­nenä tuot­taen infor­maa­tiota sisäi­sestä ja ulkoi­sesta lasken­nasta päätök­sen­teon tueksi muulle johto­ryh­mälle

KATSOTAAN EDUKSI:
— Selkeät näytöt vastaavan kaltai­sesta työteh­tä­västä
— Koke­musta projek­ti­lii­ke­toi­minnan ja/tai raken­nus­lii­ke­toi­min­nasta
— Kaupal­linen koulutus (korkea­kou­lu­tut­kinto)
— Edustat Rakka-asun­tojen arvo­maa­ilmaa
— Olet vastuul­linen, itse­näinen ja posi­tii­vinen persoona.
— Ymmärrät vuoro­vai­ku­tuksen merki­tyksen työyh­tei­sössä

TARJOAMME SINULLE:
— Koko­päi­vä­työn toimialan johta­vassa kasvu­yri­tyk­sessä.
— Tehtävän ja vastuun mukaisen palk­kauksen sekä avain­hen­ki­lö­paikan yrityk­ses­sämme.

MUUTA:
Aloitus: Sopi­muksen mukaan
Toimi­paikka: Helsinki, 00390 Helsinki

HAKEMINEN:
Lähetä sähkö­pos­tilla vapaa­muo­toinen hakemus ja CV, su 1.12.2019 mennessä osoit­tee­seen
antti.​poysko@​kasvupolut.​fi, kirjoita sähkö­postin aihe­kent­tään: Talouspäällikkö/oma nimesi

LISÄTIETOJA TYÖTEHTÄVÄSTÄ JA YRITYKSESTÄ:
Antti Pöyskö, puhelin: 050 571 9920, antti.​poysko@​kasvupolut.​fi

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste