Rakka Asunnot Oy hakee TYÖ-/RAKENNUSPÄÄLLIKKÖÄ - haku 5.7.2020 mennessä - Kasvupolut

HAEMME RAKENNUSALAN TYÖ-/RAKENNUSPÄÄLLIKKÖÄ

Rakka Asunnot Oy on keskit­tynyt laaduk­kaiden rivi­talo- ja pari­ta­lo­ko­tien raken­ta­mi­seen pääkau­pun­ki­seu­dulle. Teemme useimmat kohteemme omana tuotan­tona. Hankimme hyvältä raken­nus­pai­kalta tontin, suun­nit­te­lemme siihen sopivan asun­to­ko­ko­nai­suuden ja raken­namme raken­nu­tamme asunnot muut­to­val­miiksi. Hanke­sel­vi­tyk­sessä meillä on lisäksi muutamia kerros­talo-hank­keita ja  meillä on halu myös jatkossa urakoida hoiva- ja päivä­ko­ti­hank­keita. Rakka-asunnot on vaka­va­rainen kasvu­yritys, jonka liike­vaihto 2019 oli noin 10 miljoo­naan. Yrityksen arvot ovat ovat reiluus, kannat­ta­vuus ja perin­poh­jai­suus. Arvot ovat näky­västi esillä yrityk­ses­sämme ja ohjaavat aidosti toimin­taamme. Meillä pääset kasva­maan ja menes­ty­mään yhdessä yrityksen mukana. Lisäksi tarjoamme sinulle nuorek­kaan, posi­tii­visen ja kannus­tavan työyh­teisön. Meillä työn­te­kijä kantaa vastuuta erin­omaisen työil­ma­piirin vaali­mi­sesta!

TOIMENKUVA JA VAATIMUKSET

- Vastata Rakka Asun­tojen koko tuotan­nosta ja kehittää sen proses­seja eri osa-alueilla

- Pystyt ja haluat kehittää tuotannon proses­seja ison talon mukai­seksi

- Kuulut mahdol­li­sesti yrityksen johto­ryh­mään

- Edustat Rakka Asun­tojen arvo­maa­ilmaa

- Sinulla on työteh­tävää ja vastuuta tukeva koulutus

- Työ ja vastuu mitoi­te­taan valit­tavan henkilön vahvuuk­sien mukaan

MEILLÄ VIIHDYT JA MENESTYT KUN

- Olet vastuul­linen ja itse­näinen

- Sinulla on hyvät vuoro­vai­kutus- ja neuvot­te­lu­taidot

- Osaat tarttua toimeen ja sinulla kyvyk­kyyttä ratkaista ongelmia

- Haluat aidosti vaikuttaa asioihin

YHTEENVETO:

Vastuusi:       Vastata Rakka Asun­tojen koko tuotan­nosta ja kehittää sen proses­seja eri osa-alueilla

Yritys:           Nuorekas, posi­tii­vinen, vastuul­linen ja kannus­tava

Palk­kaus:      Kiinteä kuukausi­palkka

Muut edut:     Tarjoamme sinulle modernit ja nyky­ai­kaiset työvä­li­neet, liikun­taedun, vapaa-ajan tapa­tur­ma­va­kuu­tuksen, puhe­limen, työmaa­koh­taiset kannus­timet sekä yrityksen johdon aktii­visen tuen

Työsuhde:    Vaki­tuinen ja koko­päi­väinen

Aloitus:          Paikka täyte­tään heti sopivan henkilön löytyessä

Toimi­paikka:  Ruosi­lantie 14 A, 00390 Helsinki

HAKEMINEN:

Lähetä sähkö­pos­tilla vapaa­muo­toinen hakemus, palk­ka­toi­veesi ja CV, sunnun­taihin 5.7.2020 mennessä osoit­tee­seen: hannu.​riekki@​rakka-​asunnot.​fi

Kirjoita sähkö­postin aihe­kent­tään: TYÖ-/RAKENNUSPÄÄLLIKKÖ: oma nimesi

LISÄTIETOJA TYÖTEHTÄVÄSTÄ JA YRITYKSESTÄ:
Hannu Riekki, toimi­tus­joh­taja, Puhelin: 044 551 9930

Koti­sivut: www.rakka-asunnot.fi

 

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste