Rakka Asunnot Oy hakee työnjohtajaa pääkaupunkiseudulle - Kasvupolut

RAKKA ASUNNOT OY HAKEE RAKENNUSALAN TYÖNJOHTAJAA/VASTAAVAA TYÖNJOHTAJAA PÄÄKAUPUNKISEUDULLE

Rakka Asunnot Oy on keskit­tynyt laaduk­kaiden rivi­talo- ja pari­ta­lo­ko­tien raken­ta­mi­seen pääkau­pun­ki­seu­dulle. Yhtiö on vaka­va­rainen kasvu­yritys, jonka liike­vaihto 2019 oli noin 10 M€. Yrityksen arvot ovat ovat reiluus, kannat­ta­vuus ja perin­poh­jai­suus. Meillä pääset kasva­maan ja menes­ty­mään yhdessä nuorek­kaan yrityksen mukana.

TOIMENKUVA JA VAATIMUKSET
— Vastaat yhdessä projek­ti­tiimin kanssa, että pien­ta­lo­työ­maiden (pari- ja rivi­ta­lo­yh­tiöt) kohteet etenevät aika­tau­lul­li­sesti, laadul­li­sesti, talou­del­li­sesti ja työtur­val­li­sesti
— Edustat Rakka Asun­tojen arvo­maa­ilmaa
— Sinulla on työteh­tävää ja vastuuta tukeva koulutus
— Sinulla on aikai­sempaa koke­musta tuotannon työn­joh­dol­li­sista tehtä­vistä

MEILLÄ VIIHDYT JA MENESTYT, KUN:
— Olet vastuul­linen, itse­näinen ja posi­tii­vinen persoona
— Sinulla on hyvät vuoro­vai­kutus- ja neuvot­te­lu­taidot
— Osaat tarttua toimeen ja sinulla kyvyk­kyyttä ratkaista ongelmia
— Pystyt työs­ken­te­le­mään kiireen ja paineen keskellä sekä koet haasteet mahdol­li­suu­tena

PALKKAUS JA MUUT EDUT:
Kiinteä kuukausi­palkka, työauto, puhelin, tieto­kone ja lisäksi erik­seen sovitut työmaa­bo­nukset. Lisäksi
tarjoamme sinulle liikunta edun sekä vapaa-ajan tapa­tur­ma­va­kuu­tuksen.

TYÖSUHTEEN ALOITUS JA TOIMIPAIKKA:
Vaki­tuinen ja koko­päi­väinen työsuhde, paikka täyte­tään heti kun sopiva henkilö löytyy.
Toimi­paik­kana Ruosi­lantie 14 A, 00390 Helsinki (pääasial­linen työpiste työmaalla)

HAKEMINEN:
Lähetä sähkö­pos­tilla vapaa­muo­toinen hakemus ja CV, su 2.2.2020 mennessä osoit­tee­seen: samuli.​urpilainen@​rakka-​asunnot.​fi
Kirjoita sähkö­postin aihe­kent­tään: Työnjohtaja/oma nimesi

LISÄTIETOJA TYÖTEHTÄVÄSTÄ JA YRITYKSESTÄ:
Samuli Urpi­lainen, tuotan­to­joh­taja, puhelin: 044 277 8773

Lisä­tie­toja yrityk­sestä: www.rakka-asunnot.fi

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste