Rakka Asunnot Oy hakee TYÖNJOHTAJAA pääkaupunkiseudulle - Kasvupolut

RAKKA ASUNNOT OY HAKEE RAKENNUSALAN TYÖNJOHTAJAA / VASTAAVAA TYÖNJOHTAJAA
Rakka Asunnot Oy on keskit­tynyt laaduk­kaiden rivi­talo- ja pari­ta­lo­ko­tien raken­ta­mi­seen pääkau­pun­ki­seu­dulle. Rakka-asunnot on vaka­va­rainen kasvu­yritys, jonka liike­vaihto vuonna 2019 on noin 10 M€. Yrityksen arvot ovat reiluus, kannat­ta­vuus ja perin­poh­jai­suus.

TOIMENKUVA JA VAATIMUKSET
— Työn­joh­ta­jana vastaat yhdessä projek­ti­tiimin kanssa, että pien­ta­lo­työ­maiden (pari- ja rivi­ta­lo­yh­tiöt) kohteet etenevät aika­tau­lul­li­sesti, laadul­li­sesti, talou­del­li­sesti ja työtur­val­li­sesti
— Edustat Rakka Asun­tojen arvo­maa­ilmaa
— Työteh­tävää ja vastuuta tukeva koulutus
— Aikai­sempaa koke­musta tuotannon työn­joh­dol­li­sista tehtä­vistä

MEILLÄ VIIHDYT JA MENESTYT KUN
— Olet vastuul­linen, itse­näinen ja posi­tii­vinen persoona
— Sinulla on hyvät vuoro­vai­kutus- ja neuvot­te­lu­taidot
— Osaat tarttua toimeen ja sinulla on kyvyk­kyyttä ratkaista ongelmia
— Pystyt työs­ken­te­le­mään kiireen ja paineen keskellä sekä koet haasteet mahdol­li­suu­tena

PALKKAUS JA MUUT EDUT: Kiinteä kuukausi­palkka, työauto, puhelin, tieto­kone ja lisäksi erik­seen sovitut työmaa­bo­nukset
Työsuhde: Vaki­tuinen ja koko­päi­väinen
Aloitus: Sopi­muksen mukaan
Toimi­paikka: Ruosi­lantie 14 A, 00390 Helsinki (pääasial­linen työpiste työmaalla)

HAKEMINEN:
Lähetä sähkö­pos­tilla vapaa­muo­toinen hakemus ja CV, su 8.12.2019 mennessä osoit­tee­seen
antti.​poysko@​kasvupolut.​fi, kirjoita sähkö­postin aihe­kent­tään: Työnjohtaja/oma nimesi
LISÄTIETOJA TYÖTEHTÄVÄSTÄ JA YRITYKSESTÄ:
Antti Pöyskö, puhelin: 050 571 9920, antti.​poysko@​kasvupolut.​fi

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste