ROLLOCK OY hakee myyntijohtajaa - haku 13.9.2020 mennessä - Kasvupolut
ROLLOCK OY HAKEE MYYNTIJOHTAJAA

Rollock Oy on koti­mainen älyluk­koja valmis­tava yritys, joka on paten­toi­duilla inno­vaa­tioil­laan digi­ta­li­soinut oviym­pä­ristön ja tuonut mark­ki­noille uuden suku­polven älylu­ki­tus­rat­kaisun. Olemme toimialan uudis­taja ja nopeasti kasvava yritys, jonka visiona on olla avai­met­toman liik­ku­misen mark­kin­ajoh­taja. Haemme nyt ratkai­su­kes­keistä MYYNTIJOHTAJAA, jolla on koke­musta myynnin koko­nais­val­tai­sesta johta­mi­sesta. Asia­kas­kun­taamme on mm. raken­nus­liik­keet ja raken­nut­tajat, talo­teh­taat, ovival­mis­tajat, eri palve­lun­tar­joajat sekä kunnat ja kaupungit. Työteh­tävä vaatii laajojen koko­nai­suuk­sien hallintaa ja kykyä stra­te­gi­seen ajat­te­luun. Myyn­ti­polku saattaa olla pitkä ja erilaisia osto­pää­tök­seen liit­tyviä vaikut­tajia voi olla useita.

TOIMENKUVA
• tulos­vas­tuul­lasi on yrityk­semme myyn­ti­toi­minnot
• johdat myyn­ti­tii­miäsi vahvasti omalla esimer­kil­läsi
• vastaat tiimisi rekry­toin­neista ja koulut­ta­mi­sesta
• laadit myyn­nille tavoit­teet ja budjetit sekä vastaat niiden toteu­tu­mi­sesta
• kehität myynnin proses­seja vastaa­maan asia­kas­kunnan tarpeita

TEHTÄVÄN VAATIMUKSET
• sinulla on koke­musta b-to-b myyn­nistä ja esimies­teh­tä­vistä
• sinulla on tulok­sel­lista näyttöä ja koke­musta vastaa­vista työteh­tä­vistä
• sinulla on kykyä ja osaa­mista johtaa tulok­sel­li­sesti omaa tiimiäsi
• sinulla on korkea­kou­lu­tut­kinto
• sinulla voi olla kieli­taitoa (englanti, ruotsi)
• sinulla voi olla raken­nusalan tai turval­li­suusalan koke­musta

MEILLÄ MENESTYT JA ONNISTUT
• kun olet määrä­tie­toinen ja tuloshakuinen
• kun olet inno­va­tii­vinen myynnin kehit­täjä
• kun sinulla on vahvat vuoro­vai­ku­tus­taidot ja olet innos­tava tiimi­pe­laaja
• kun sinulla on kyky luoda verkos­toja läpi yritys­kentän toimia­lasta riip­pu­matta
• kun osaat toimia asia­kas­kunnan moni­muo­toi­suuden keskellä (raken­nut­tajat  raken­nus­liik­keet  talo­teh­taat  kiin­teis­töjen omis­tajat  julkinen sektori  käyt­täjät)
• kun kykenet työs­ken­te­le­mään paineen ja kiireen keskellä
• kun olet asia­kas­han­kinnan, myynnin ja mark­ki­noinnin yhdis­tävä voima
• kun olet valmis liik­ku­vaan työhön ja välillä matkus­ta­maan Suomessa

YHTEENVETO
Työteh­tävä: Myyn­ti­joh­taja
Toimi­piste: Vantaan WTC Helsinki Airpor­tissa, Lentä­jäntie 3 (toinen myyn­ti­kont­tori Oulussa)
Työsuhde: Vaki­tuinen ja koko­päi­väinen
Palkka: Kiinteä kuukausi­palkka + tulos­palk­kiot
Aloitus: Sopi­muksen mukaan

HAKEMINEN JA LISÄTIETOJA
Lähetä vapaa­muo­toinen hake­muk­sesi, CV:si ja palk­ka­toi­veesi sunnun­taihin 13.9.2020 mennessä sähkö­pos­tilla osoit­tee­seen: jani.​kanerva@​kasvupolut.​fi
Kirjoita sähkö­postin aihe­kent­tään: Oma nimesi / Rollock myyn­ti­joh­taja

Haas­tat­telut pide­tään Kasvupolkujen toimis­tolla Äyritie 12, Vantaa:
Perjan­taina 11.9. (alku­haas­tat­telut)
Perjan­taina 18.9. (loppu­haas­tat­telut)

LISÄTIETOJA YRITYKSESTÄ JA TYÖTEHTÄVÄSTÄ SAAT (arkisin klo 14 eteen­päin):
Yhteys­hen­kilö: Mikko Haapala, toimi­tus­joh­taja
Puhelin: 040 744 96 98
Sähkö­posti: mikko.​haapala@​rollock.​fi

Katso Rollock -videoita
https://www.youtube.com/watch?time_continue=58&v=333jgM9-hXc&feature=emb_logo

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste