SORCOLOR OY hakee yksikön päälliköitä Helsinkiin ja Turkuun - Kasvupolut

Sorcolor Oy on maalausalan perhey­ritys, joka on perus­tettu vuonna 2013. Yrityksen pääpal­ve­luita ovat julki­si­vu­maa­laukset, pelti­katon maalaukset ja tiili­katon pinnoi­tukset sekä yksi­tyi­sille, yrityk­sille että asunto-osakeyh­tiöille Etelä-Suomen alueella.  Sorcolor on kasvanut ja kehit­tynyt viidessä vuodessa maalausalan terä­vim­mäksi yrityk­seksi ja työl­listää noin kaksi­sataa työn­te­kijää kesä­se­songin aikana. Sesongin ulko­puo­lella vaki­tuisia työn­te­ki­jöitä on noin neljä­kym­mentä. Yrityk­sellä on halu kehittää toimintaa jatku­vasti ja muotoilla perin­teistä maalausalan liikei­deaa uudel­leen.

Hae nyt YKSIKÖN PÄÄLLIKÖKSI HELSINKIIN TAI TURKUUN!

YKSIKÖN PÄÄLLIKÖN TYÖTEHTÄVÄN EDELLYTYKSET

 • Kyky hallita sesongin aikana yli 100 työn­te­kijän orga­ni­saatio
 • Erit­täin tulos­o­rien­toi­tunut
 • Vahvat näytöt tulok­sel­li­sesta ihmisten ja asioiden johta­mi­sesta
 • Olet posi­tii­vinen tiimi­pe­laaja ja ymmärrät vuoro­vai­ku­tuksen merki­tyksen ihmisten johta­mi­sessa
 • Halu sitoutua yhtiöön
 • Yrit­tä­jä­mäinen työote
 • Hyvä paineen­sie­to­kyky

YKSIKÖNPÄÄLLIKÖN TEHTÄVÄNKUVA:

 • Vastata Uuden­maan yksikön opera­tii­vi­sesta toimin­nasta.
 • Tuotannon ja myynnin päivit­täinen johta­minen yhdessä myyn­ti­tii­min­ve­täjän kanssa.
 • Rekry­tointia yhdessä työn­johdon kanssa

KATSOTAAN EDUKSI:

 • Korkea­kou­lutus tekniikan tai tuotannon aloilta
 • Selkeät näytöt onnis­tu­mi­sesta vastaa­vassa työssä
 • Edustat Sorco­lorin arvo­maa­ilmaa:

TARJOAMME SINULLE

Koko­päi­vä­työn toimia­lansa johta­vassa kasvu­yri­tyk­sessä, vastuun mukaisen palk­kauksen sekä yhden Suomen posi­tii­vi­sim­mista työyh­tei­söistä.

Vastuu: Uuden­maan yksikön johta­minen
Palk­kaus: Kiinteä + tulos
Työsuhde: Vaki­tuinen ja koko­päi­väinen
Aloitus: Sopi­muksen mukaan
Toimi­paikka: Helsingin toimi­piste

HAKEMINEN:

Lähetä sähkö­pos­tilla vapaa­muo­toinen hakemus ja CV, 29.9.2019 mennessä osoit­tee­seen: tuomas.​soronen@​sorcolor.​fi. Kirjoita sähkö­postin aihe­kent­tään: Yksikön pääl­likkö UM/oma nimesi tai Yksikön pääl­likkö VS/oma nimesi.

LISÄTIETOJA TYÖTEHTÄVÄSTÄ JA YRITYKSESTÄ:

Lisä­tie­toja saat yrityksen toimi­tus­joh­ta­jalta, Tuomas Soronen, puhelin: 0443503929.
Sähkö­posti tuomas.​soronen@​sorcolor.​fi, koti­sivut: www.sorcolor.fi
Huom: mahdol­liset puhelin tiedustelut arkisin ti — to, klo 12.00–15.00 väli­senä aikana.

KATSO VIDEOT:

Vuoden Nuori yrit­täjä 2019:»

Yksikön pääl­li­köksi Helsin­kiin — video:»

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste