Matkal­lani yritysten kasvu­val­men­ta­jana olen kohdannut eri kasvun vaiheissa olevia yrit­täjiä. Kun kuun­telee yrit­tä­jien tari­noita, ei voi välttyä havain­noi­masta, miten harvoin kuulee puhut­tavan stra­te­giasta. Eräs yrit­täjä kertoi yritystä perus­taes­saan hake­neensa lainaa, jolloin pankin­joh­taja oli edel­lyt­tänyt liike­toi­min­ta­suun­ni­telmaa lainan saamisen ehtona. Tämä oli kovasti hermos­tut­tanut yrit­täjää, koska tämä ei tiennyt, mitä sellai­seen liike­toi­min­ta­suun­ni­tel­maan pitäisi kirjoittaa. Yrit­täjän ajatuk­sissa pyöri vain, että pitäisi jo päästä teke­mään bisnestä eikä liike­toi­min­ta­suun­ni­telmia. Nyt yritys onkin toiminut menes­tyk­sek­käästi kymmenen vuoden ajan viisi henkilöä työl­lis­täen. Yrit­täjä toteaa edel­leen, että toimin­taan ei ole tarvittu yhtään liike­toi­min­ta­suun­ni­telmaa. Tämän pohjalta voikin herä­tellä kysy­mystä — tarvi­taanko yrityk­sessä suun­ni­tel­mal­li­suutta esimer­kiksi liike­toi­min­ta­suun­ni­telman tai stra­te­gian muodossa?

Yrityksen perus­ta­minen Suomessa on helppoa ja liike­toi­minnan alku­vaihe perustuu yleensä yrit­täjän omaan innos­tuk­seen ja haavee­seen toteuttaa omia tavoit­teita ja unelmia. Suoma­lai­silla yrityk­sillä vain on taipumus jäädä pieniksi alle neljä henkilöä työl­lis­tä­viksi yrityk­siksi. Kasvuun ei nähdä mahdol­li­suuksia tai into­himo puuttuu. Pienen yrityksen päivät kuluvat arki­ru­tii­nien pyörit­tä­mi­seen, eikä kiireessä ensim­mäi­senä tule mieleen stra­te­giatyö. Kuitenkin pienissä yrityk­sissä piilee valtavia mahdol­li­suuksia. Kysymys on siitä, miten nämä mahdol­li­suudet osataan hyödyntää ja toteuttaa poten­ti­aa­linen kasvu.

Pienten yritysten herät­tely ja innos­ta­minen tapahtuu siten, että kaive­taan yrit­tä­jien pimen­nossa olevat haaveet esiin ja tehdään niistä totta. Kun yrit­täjä saa tukea ja osaa­mista yrityksen hallit­tuun kasvuun, syntyy Suomeen uusia menes­tys­ta­ri­noita. Tätä nimi­te­tään hienom­malla termillä stra­te­gia­työksi.

Edellä mainittu yrit­täjä ei siis nähnyt stra­te­giaa tarpeel­li­sena, koska ei ymmär­tänyt sen hyödyl­li­syyttä. Tässä onkin iso haaste – miten saada suoma­laiset yrit­täjät haavei­le­maan suurem­masta ja auttaa heitä teke­mään haaveista totta? Tiedä vaikka stra­te­gia­työn avulla tämäkin aiemmin mainittu yritys olisi tänään kymmenen kertaa suurempi?

  Jari Järns­tedt
Kirjoit­taja toimii kasvu­val­men­ta­jana Tulevaisuuden Kasvu­po­luilla

Tarvit­setko apua myynnin kehittämiseen?
Tutustu näihin:

Lataa maksuton opas: ”Miten pääset eroon kroo­ni­sesta myyjä­pu­lasta?”

Myyn­ti­kou­lutus 27.4.2018: ”Myynnin osaa­mi­sella lisää kaup­poja”

Tutustu valmen­nuk­siin: Myynti 2.0 ja Kent­tä­myynti 2.0 valmen­nus­pa­ketit

Koke­muksia Kasvupolkujen myyn­ti­val­men­nuk­sista ja kehit­tä­mis­oh­jel­mista
http://www.kasvupolut.fi/kokemuksia/

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste