Suomen Ilmanvaihto­saneeraus etsii nyt Suomen parhaita MYYJIÄ JA MYYNTIPÄÄLLIKÖITÄ

Tiesitkö, että Suomessa on tilas­tojen mukaan arviolta yli 600.000 kotia, joiden sisäilman laatu ei täytä ilman­vaihdon suosi­tusar­voja?

Suomen Ilmanvaihto­saneeraus on kehit­tänyt kiin­teis­töjen ongel­miin täysin uuden­laisia ratkai­suja, jotka paran­tavat merkit­tä­västi omako­ti­ta­lojen ilman­vaihtoa ja sen laatua.
Pääasiak­kai­tamme ovat vanhojen omako­ti­ta­lojen omis­tajat, joiden kodeissa on paino­voi­mainen ilman­vaihto.

ETSIMME NYT koko Suomeen posi­tii­vi­sella asen­teella varus­tet­tuja omako­ti­ta­lojen ilman­vaih­to­myyjiä sekä myyn­ti­ver­koston kehit­tä­misen ammat­ti­laisia.

TARJOAMME sinulle laaduk­kaan pereh­dyt­tä­misen sekä ainut­laa­tuisen ilman­vaih­to­kon­septin, joka tarjoaa lois­tavan ansainnan. Tarjoamme dynaa­misen ja kasvu­ha­kuisen työyh­teisön, jonka keskeinen tavoite on tuottaa asiak­kail­lemme arvoa ja pitää kiinni asia­kas­lu­pauk­ses­tamme.

HAKEMINEN:
Lähetä hakemus ja CV 28.8.2017 mennessä sähkö­pos­tilla osoit­tee­seen jani.​kanerva@​kasvupolut.​fi

Tiedustelut työnan­ta­jay­ri­tyk­sestä tai työteh­tä­västä:
Torsti Park­kila Puh: 044–994 4051. Sähkö­posti: torsti.​parkkila@​ilmanvaihtosaneeraus.​fi

Lue koko ilmoitus täältä»

Lisää työpaik­koja: