SVAPA OY hakee rakennesuunnittelijoita Raaheen - haku 8.3. mennessä - Kasvupolut

SVAPA OY HAKEE NYT KAHTA (2) RAKENNESUUNNITTELIJAA

SVAPA OY — suun­nit­telu ja valvon­ta­pal­velu, on raahe­lainen vuonna 1989 perus­tettu raken­nusalan konsul­tointi ja suun­nit­te­lu­toi­misto. Toimia­laamme ovat arkki­tehti- ja raken­ne­suun­nit­telu, raken­nut­ta­ja­pal­velut, työmaa­val­vonta, kuntoar­viot sekä muut raken­ta­mi­seen liit­tyvät palvelut. Toimimme sekä yksi­tyi­sellä että julki­sella sekto­rilla, uudis- ja korjaus­ra­ken­ta­misen hank­keissa.
Vahvuuk­siamme ovat laaja asian­tun­temus ja kokemus raken­ta­mi­sesta, osaava henki­löstö, pohjoisen ja paikal­listen olosuh­teiden tuntemus sekä moni­puo­liset refe­renssit.

TYÖTEHTÄVÄ
Vastuusi on rakenne- ja korjaus­suun­ni­tel­mien laati­minen, mutta hakijan koke­muk­sesta riip­puen tehtä­viin voi kuulua myös valvontaa sekä eri työmaa­pro­jek­tien johta­mista.

TYÖTEHTÄVÄN VAATIMUKSET
Sinulla on tehtä­vään sovel­tuva raken­nusin­si­nöörin koulutus sekä riit­tävä (4+2 v) suun­nit­te­lu­ko­kemus vaati­vien kohteiden suun­nit­telua varten. Hallitset nyky­ai­kaiset suun­nit­te­luoh­jelmat ja haluat tehdä työsi omatoi­mi­sesti, huolel­li­sesti ja vastuul­li­sesti.

TARJOAMME SINULLE
Vaki­tuisen, mielen­kiin­toisen ja vaih­te­levan työn nuorek­kaassa joukos­samme, ajan­mu­kaiset väli­neet ja ohjel­mistot sekä kilpai­lu­ky­kyisen palkan. Avus­tamme myös asunnon saami­sessa, mikäli muutat Raaheen. Oulusta pääsee kulke­maan töihin edul­li­sesti myös kimp­pa­kyy­deillä.

MEILLÄ VIIHDYT JA MENESTYT
Jos olet posi­tii­vinen, vastuun­tun­toinen, omatoi­minen ja jouk­kue­pe­laaja

YHTEENVETO
Työteh­tävä: Raken­ne­suun­nit­te­lija
Toimi­paikka: Raahe
Palk­kaus: Kiinteä kuukausi­palkka
Työsuhde: Vaki­tuinen ja koko­päi­vätyö

LISÄTIETOA SINULLE ANTAA
Tutustu Svapa Oy:n toimin­taan verk­ko­si­vuil­lamme www.svapa.fi ja kysy lisä­tie­toja myös puhe­li­mitse tai sähkö­pos­tilla:
toimi­tus­joh­taja Paavo Koskela p. 050 529 0012, paavo.​koskela@​svapa.​fi

HAKEMINEN
Lähetä vapaa­muo­toinen hake­muk­sesi ja CV sähkö­pos­tilla 8.3.2020 mennessä: paavo.​koskela@​svapa.​fi. Kirjoita vies­ti­kent­tään aiheeksi: ”HAKEMUS RAKENNESUUNNITTELIJAKSI

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste