Talous- ja hallintojohtajaksi LÄMPÖPARTIOLLE? Haku 30.6.2020 mennessä - Kasvupolut

Meillä Lämpö­par­tiolla haluamme aina pitää yllä hyvää teke­misen meininkiä ja se myös näkyy. Nyt porukan ja yrityksen kasva­minen on johtanut tarpee­seen saada toimi­tus­joh­ta­jal­lemme Vesalle niin sanottu oikea käsi, eli TALOUS- JA HALLINTOJOHTAJA.

Talous- ja hallin­to­joh­ta­jaksi hake­valta edel­ly­tämme mielel­lään KTM-tutkintoa tai vastaavaa korkea­kou­lu­tut­kintoa. Tieten­kään pelkkä tutkinto ei vielä valintaa ratkaise, vaan sinulta pitäisi löytyä myös hyvä paineen­sie­to­kyky ja taitoa nopei­siin ja itse­näi­siin päätök­siin. Aiemmat näytöt talous­joh­tajan työstä luetaan myös eduksi. Ehkä kruu­nu­jenkin kanssa pelaa­minen onnistuu eurojen lisäksi? Arvos­tamme erit­täin paljon myös englannin ja ruotsin kieli­tai­toasi.

Työs­säsi Lämpö­par­tiolla vastaat sekä omakoti- että talo­yh­tiö­puolen talouden orga­ni­soi­mi­sesta, johta­mi­sesta ja kehit­tä­mi­sestä. Voit työs­ken­nellä joko Kokkolan, Oulun tai Vantaan toimis­tol­tamme käsin. Myöskin töiden aloi­tusa­jan­kohta on sovit­ta­vissa.

Lisä­tiedot ja muut kysy­mykset suoraan toimi­tus­joh­ta­jal­lemme Vesa Malm­ber­gille p. 040 9600 604.

»Lue lisää Lämpö­par­tion netti­si­vuilta ja lähetä hake­muk­sesi 30.6.2020 mennessä. 

Mikäs se Lämpö­partio sitten on?

Lämpö­partio on ener­gia­re­mont­teja tekevä yritys. Toimi­pis­tei­tämme on tällä hetkellä kuudes­sa­toista kaupun­gissa Suomessa sekä Ruot­sissa. Näillä paik­ka­kun­nilla toimii jo lähes 100 paikal­lista Lämpö­par­tio­laista. Me uskomme, että ener­gia­re­montti maksaa itsensä takaisin paitsi rahana, myös tule­ville suku­pol­ville kestä­väm­pänä ja puhtaam­pana ratkai­suna. Lämpö­par­tiolla haluam­mekin olla omalta osal­tamme autta­massa ihmisiä raken­ta­maan ener­gia­te­hok­kaampi maailma.

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste