Tietosuojaseloste - Kasvupolut

Tieto­suo­ja­se­loste

 

1. Rekis­te­rin­pi­täjä

Yritys: Tulevaisuuden Kasvupolut Oy

Y‑tunnus: 0655067–9

Osoite: Vihi­kari 10, 90440 Kempele

Puhelin: 044 592 3515

  

2. Rekis­te­ri­asioista vastaava henkilö:

Nimi: Antti Karjula, toimi­tus­joh­taja

Sähkö­pos­tio­soite: antti.​karjula@​kasvupolut.​fi

  

3. Kenen tietoja kerä­tään?

 • Asiak­kaat
 • Poten­ti­aa­liset asiak­kaat

  

4. Henki­lö­tie­tojen käyt­tö­tar­koitus

Henki­lö­tie­toja käsi­tel­lään rekis­te­röidyn asia­kas­suh­teen perus­teella

 • projek­ti­hal­linnon yllä­pi­tä­mi­seen ja kehittämiseen
 • konsult­ti­toi­miston palve­lujen myyn­tiin ja mark­ki­noin­tiin
 • ylei­seen asiak­kaille tiedot­ta­mi­seen
 • Henki­lö­tie­toja käsi­tel­lään asiak­kaan suos­tu­muksen perus­teella tilaus­vah­vis­tuk­sessa

Asiak­kuuk­sien hallin­ta­re­kis­terin tietoja saa käyttää vain siihen käyt­tö­tar­koi­tuk­seen, joka sille on määri­telty. Tietoja voidaan käyttää kuitenkin rekis­te­rin­pi­täjän muissa omissa rekis­te­reissä sekä oman toiminnan suun­nit­telu- ja tilas­toin­ti­tar­pei­siin.

   

5. Mitä tietoja kerä­tään?

Asia­kas­re­kis­teri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteys­tiedot

 • yrityksen nimi
 • yhteys­hen­kilö
 • sähkö­posti
 • puhe­lin­nu­mero
 • osoite
 • y‑tunnus

Asia­kas­tiedot

 • tiedot oste­tuista tuot­teista / palve­luista
 • Asiak­kaiden henki­lö­tie­toja

  

6. Henki­lö­tie­tojen säily­ty­saika

Henki­lö­tie­toja säily­te­tään asia­kas­suh­teen yllä­pi­tä­misen ajan. Asiak­kuuden päätyttyä pois­tamme henki­lö­tiedot tai sovit­taessa säily­tämme tietoa pitem­pään.

  

7. Sään­nön­mu­kaiset tieto­läh­teet

Rekis­te­riin talle­tet­tavat tiedot saadaan pääosin asiak­kaan suos­tu­muk­sella häneltä itsel­tään (HetiL 8 § 1 ja 2 kohdat) ja hänen toimek­sian­toon liit­ty­vistä asia­kir­joista (HetiL 8 § 5 kohta). Rekis­teriä päivi­te­tään asiak­kaalta ja projek­tien eri vaiheissa saaduilla tiedoilla.

Asia­kas­tiedot saadaan sään­nön­mu­kai­sesti:

 • asiak­kaalta itsel­tään verk­ko­lo­mak­keen kautta
 • asiak­kaalta itsel­tään asia­kas­suh­teen syntyessä

  

8. Oikeu­tesi

Sinulla on seuraavat oikeudet. Pyynnöt ohja­taan osoit­tee­seen: laskut@​kasvupolut.​fi

 • Tarkas­tusoi­keus ja oikeus vaatia tiedon korjaa­mista
  Sinulla on oikeus tarkastaa hallus­samme olevat henki­lö­tie­tosi. Mikäli havaitset tiedoissa puut­teita voit pyytää meitä täyden­tä­mään ne otta­malla yhteyttä yllä­ole­vaan osoit­tee­seen.
 • Vastus­ta­mi­soi­keus
  Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henki­lö­tie­tojen käsit­telyä, jos koet meidän käyt­tä­neen niitä väärin.
 • Poisto-oikeus
  Sinulla on oikeus pyytää pois­ta­maan sinusta kerätty henki­lö­tieto tai voit pyytää pois­ta­maan ne henki­lö­tiedot, jotka koet tarpeet­to­miksi asia­kas­suh­teen hoita­mista varten.
 • Suora­mark­ki­noin­ti­kielto
  Sinulla on oikeus kieltää käyt­tä­mästä henki­lö­tie­to­jasi suora­mark­ki­noin­tiin, etämyyn­tiin, mark­kina- ja mieli­pi­de­tut­ki­muk­siin, profi­loin­tiin, henki­lö­mat­rik­ke­liin tai suku­tut­ki­muk­seen.
 • Vali­tusoi­keus
  Sinulla on oikeus tehdä valitus tieto­suo­ja­val­tuu­te­tulle, jos koet toimin­tamme olevan risti­rii­dassa tieto­suo­ja­lain­sää­dännön kanssa.

  

9. Tietojen luovu­tukset

Tietoja voidaan luovuttaa Tulevaisuuden Kasvupolut Oy:n toimesta kolman­nelle osapuo­lelle tarpeen mukaan. Tällaisia tilan­teita ovat mark­ki­noin­ti­kam­panjat sekä alihan­kinta. Tietojen omistus siirtyy kolman­nelle osapuo­lelle, eikä kolman­nella osapuo­lella ole oikeutta laajem­paan käyt­töön. Varmis­tamme, että palve­lun­tar­joa­jamme noudat­tavat tieto­suo­ja­lain­sää­däntöä. Käytämme näitä palve­lun­tar­joajia:

 • Visma Severa
 • Procountor

  

10. Tietojen siirto EU:n ulko­puo­lelle

Henki­lö­tie­toja ei siir­retä EU:n tai Euroopan talous­a­lueen ulko­puo­lelle.

  

11. Rekis­terin suojauksen peri­aat­teet

Aineistot ovat sähköi­sessä muodossa sala­sa­nojen takana. Sala­sanat vaih­de­taan sään­nöl­lisin välia­join. Asiak­kaan tietoihin pääsee asiaa hoitavat yrityksen henkilöt.

   

12. Eväs­teet

Tämä sivusto käyttää eväs­teitä. Eväste (cookie) on pieni teks­ti­tie­dosto, jonka selainta tallentaa käyt­täjän lait­teelle. Eväs­teiden avulla tunnis­tamme seuraavia asioita ja pystymme niiden avulla seuraa­maan sivuston analy­tiikkaa, joka auttaa meitä paran­ta­maan toimin­taamme:

 • IP ‑osoite
 • kellon­aika
 • vieraillut sivut
 • selain­tyyppi
 • mistä verkko-osoit­teesta käyt­täjä on tullut verk­ko­si­vuille
 • maakoh­taiset käyt­tä­jä­tiedot sivuston suojauksen tukena

   

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste