TULE ELEGALLE TÖIHIN - katso avoimet työpaikat! - Kasvupolut

TULE ELEGALLE TÖIHIN!

🔴 PALKKAAMME MYYJIÄ JA MYYNTIPÄÄLLIKÖITÄ!

Elega Oy on valta­kun­nal­linen keit­tiön päivi­tyk­seen erikois­tunut yritys ja toimia­lansa mark­kin­ajoh­taja. Kalus­teet valmis­tamme itse Haapa­jär­vellä, missä sijaitsee oma huip­pu­te­hokas tehdas. Työl­lis­tämme Suomessa ja Ruot­sissa noin 120 henkilöä. Meillä on jo yli 60.000 tyyty­väistä asia­kasta ja 26 vuoden kokemus alalta. 
Kodin uudis­ta­minen helpolla, nopealla ja edul­li­sella tavalla on kasvava ilmiö ja se avaa mahdol­li­suuksia palkata uutta työvoimaa.

 

Lue lisää Elegasta ja tällä hetkellä haet­ta­vina olevista työpai­koista osoit­teessa: www.elega.fi/tyopaikat/

🔴  MYYNTIEDUSTAJIA koko maahan

Tarjoamme sinulle:
✅Erit­täin laaduk­kaan ja laajan tuote­va­li­koiman
✅Ainut­laa­tuisen palve­lu­kon­septin, jossa tekninen mitta­hen­kilö tekee puoles­tasi kalus­te­mi­toi­tukset ja -tilaukset
✅Kattavan koulu­tuksen ja kaikki tarvit­tavat työvä­li­neet (tieto­kone, puhelin, myyn­ti­ma­te­ri­aalit)
✅ Aktii­visen tiimin­ve­täjän tuke­maan työtäsi
✅Mahdol­li­suuden ansaita hyvin
✅Posi­tii­visen, kannus­tavan ja työtäsi arvos­tavan työym­pä­ristön

Odotamme sinulta:
✅oikeaa asen­netta tavoit­teel­li­seen myyn­ti­työhön
✅olet tuloshakuinen, itse­näinen, vastuun­tun­toinen ja aktii­vinen
✅sinulla on oma auto käytös­säsi

Aikai­sempi kokemus myynnin alalta on eduksi, mutta ei vält­tä­mätön. Tärkeää on halu oppia uutta, asenne ja into­himo työtä kohtaan. Annamme täyden koulu­tuksen työhön, ja jokai­selle mahdol­li­suuden koulu­tusajan palk­kaan (takuu­palkka +bonus +kilo­met­ri­kor­vaus).

Elegalla voit myös valita yrit­tä­jä­so­pi­muksen, mikäli sinulla on yritys valmiina tai olet sitä perus­ta­massa.
Hae nopeasti, sillä valinta tehdään, kun sopiva henkilö löytyy.

Lue lisää Elegasta ja täytä paikan­ha­ku­kaa­vake osoit­teessa: www.elega.fi/tyopaikat

Lisää työpaik­koja:

KOTOPRO OY hakee liike­toi­min­ta­joh­tajaa

KOTOPRO OY HAKEE NYT LIIKETOIMINTAJOHTAJAA KOTOPRO OY —  tarjoaa työn doku­men­toin­ti­rat­kai­suja yli toimia­la­ra­jojen. Koto­pron työn doku­men­toin­ti­pal­velut tuovat läpi­nä­ky­vyyttä, yhtei­söl­li­syyttä ja ajan­säästöä yli toimia­la­ra­jojen. Käyt­täjät voivat vapaasti luoda ja…

lue lisää

ILMANVAIHTOSANEERAUS OY hakee myyn­ti­pääl­li­köitä

SUOMEN ILMANVAIHTOSANEERAUS HAKEE ALUEMYYNTIPÄÄLLIKÖITÄ NELJÄLLE ALUEELLE Lue lisää: www.ilmanvaihtosaneeraus.fi/meille-toihin/ ✅ Tiesitkö, että Suomessa yli 600 000 koti­ta­loutta kärsii erilai­sista sisä ilmaon­gel­mista. Useissa tapauk­sissa ongelmat voidaan poistaa tai…

lue lisää

FINNHARVEST OY HAKEE TALOUSJOHTAJAA Kuopioon

FINNHARVEST OY hakee TALOUSJOHTAJAA Kuopioon Yhdessä teke­misen tahdolla ja suurella sydä­mellä operoiva kahdeksan Piirosen veljeksen Finn­Har­vest Oy on kasvanut yhdeksi Suomen merkit­tä­vim­mistä metsä­ko­ney­ri­tyk­sistä. Yrityksen juuret ovat syvällä Savossa, Heinä­ve­dellä…

lue lisää

Rakka Asunnot Oy hakee TALOUSPÄÄLLIKKÖÄ

RAKKA ASUNNOT OY HAKEE TALOUSPÄÄLLIKKÖÄ Rakka Asunnot Oy on keskit­tynyt laaduk­kaiden rivi­talo- ja pari­ta­lo­ko­tien raken­ta­mi­seen pääkau­pun­ki­seu­dulle. Rakka Asunnot on voimak­kaasti kasvava yritys, jonka liike­vaihto vuonna 2019 on noin 10 miljoonaa. Yrityksen arvot ovat…

lue lisää

VESNOM OY palkkaa lisää myyn­tie­dus­tajia!

VESNOM OY PALKKAA LISÄÄ MYYNTIEDUSTAJIA Ouluun, Kajaa­niin, Kokko­laan, Vaasaan ja Seinä­joelle Vesnom Oy on vuonna 2010 perus­tettu omako­ti­ta­lojen lämmitys-, vesi- ja viemä­ri­re­mont­teihin sekä ener­giays­tä­väl­li­siin lämmön­läh­tei­siin keskit­tynyt palve­lu­yritys. Olemme…

lue lisää

ILMANVAIHTOSANEERAUS hakee lisää myyn­ti­voimaa

HAEMME NYT MYYNTIEDUSTAJIA, ASIAKASHANKKIJOITA JA AJANVARAAJIA OULUUN JA JYVÄSKYLÄÄN! Minulla on Sinulle tärkeää asiaa. Haluatko tehdä työtä ravin­to­ketjun huipulla? Etsimme nyt lisää innok­kaita MYNNTIEDUSTAJIA, ASIAKASHANKKIJOITA JA AJANVARAAJIA Oulun sekä Jyväs­kylän…

lue lisää

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste