TULE ELEGALLE TÖIHIN!

🔴 PALKKAAMME MYYJIÄ JA MYYNTIPÄÄLLIKÖITÄ!

Elega Oy on valta­kun­nal­linen keit­tiön päivi­tyk­seen erikois­tunut yritys ja toimia­lansa mark­kin­ajoh­taja. Kalus­teet valmis­tamme itse Haapa­jär­vellä, missä sijaitsee oma huip­pu­te­hokas tehdas. Työl­lis­tämme Suomessa ja Ruot­sissa noin 120 henkilöä. Meillä on jo yli 60.000 tyyty­väistä asia­kasta ja 26 vuoden kokemus alalta. 
Kodin uudis­ta­minen helpolla, nopealla ja edul­li­sella tavalla on kasvava ilmiö ja se avaa mahdol­li­suuksia palkata uutta työvoimaa.

🔴 Palk­kaamme nyt MYYNTIPÄÄLLIKÖN Uudel­le­maalle ja Rova­nie­melle.

Sinun tehtä­vä­näsi on aktii­vi­sella ja esimer­kil­li­sellä otteella rekry­toida, rakentaa, kouluttaa ja johtaa myyn­ti­tiimiä.
Omaat itse koke­muksen myyn­nistä ja asia­kas­han­kin­nasta, sekä pystyt omalla esimer­kil­läsi opet­ta­maan ja johta­maan tiimi­läisiä.

Sinulta löytyy myös aimo annos rohkeutta ja perik­sian­ta­mat­to­muutta. Olet luova ja oival­tava tsemp­pari!

Jos tunnistat näistä itsesi laita hake­musta tule­maan tai soita ja kysy lisää! Tiedustelut Pauli Niini­koski 0400169500

Lue lisää Elegasta ja täytä paikan­ha­ku­kaa­vake osoit­teessa: www.elega.fi/tyopaikat/

🔴 Palk­kaamme nyt MYYNTIEDUSTAJIA Uudel­le­maalle, Pirkan­maalle ja Etelä-Pohjan­maalle

Tarjoamme sinulle:
✅Erit­täin laaduk­kaan ja laajan tuote­va­li­koiman
✅Ainut­laa­tuisen palve­lu­kon­septin, jossa tekninen mitta­hen­kilö tekee puoles­tasi kalus­te­mi­toi­tukset ja -tilaukset
✅Kattavan koulu­tuksen ja kaikki tarvit­tavat työvä­li­neet (tieto­kone, puhelin, myyn­ti­ma­te­ri­aalit)
✅ Aktii­visen tiimin­ve­täjän tuke­maan työtäsi
✅Mahdol­li­suuden ansaita hyvin
✅Posi­tii­visen, kannus­tavan ja työtäsi arvos­tavan työym­pä­ristön

Odotamme sinulta:
✅oikeaa asen­netta tavoit­teel­li­seen myyn­ti­työhön
✅olet tuloshakuinen, itse­näinen, vastuun­tun­toinen ja aktii­vinen
✅sinulla on oma auto käytös­säsi

Aikai­sempi kokemus myynnin alalta on eduksi, mutta ei vält­tä­mätön. Tärkeää on halu oppia uutta, asenne ja into­himo työtä kohtaan. Annamme täyden koulu­tuksen työhön, ja jokai­selle mahdol­li­suuden koulu­tusajan palk­kaan (takuu­palkka +bonus +kilo­met­ri­kor­vaus).

Elegalla voit myös valita yrit­tä­jä­so­pi­muksen, mikäli sinulla on yritys valmiina tai olet sitä perus­ta­massa.
Hae nopeasti, sillä valinta tehdään, kun sopiva henkilö löytyy.

Lue lisää Elegasta ja täytä paikan­ha­ku­kaa­vake osoit­teessa: www.elega.fi/tyopaikat

Lisää työpaik­koja: