TULE ELEGALLE TÖIHIN!

🔴 PALKKAAMME MYYJIÄ JA MYYNTIPÄÄLLIKÖITÄ!

Elega Oy on valta­kun­nal­linen keit­tiön päivi­tyk­seen erikois­tunut yritys ja toimia­lansa mark­kin­ajoh­taja. Kalus­teet valmis­tamme itse Haapa­jär­vellä, missä sijaitsee oma huip­pu­te­hokas tehdas. Työl­lis­tämme Suomessa ja Ruot­sissa noin 120 henkilöä. Meillä on jo yli 60.000 tyyty­väistä asia­kasta ja 26 vuoden kokemus alalta. 
Kodin uudis­ta­minen helpolla, nopealla ja edul­li­sella tavalla on kasvava ilmiö ja se avaa mahdol­li­suuksia palkata uutta työvoimaa.

 

Lue lisää Elegasta ja tällä hetkellä haet­ta­vina olevista työpai­koista osoit­teessa: www.elega.fi/tyopaikat/

🔴  MYYNTIEDUSTAJIA koko maahan

Tarjoamme sinulle:
✅Erit­täin laaduk­kaan ja laajan tuote­va­li­koiman
✅Ainut­laa­tuisen palve­lu­kon­septin, jossa tekninen mitta­hen­kilö tekee puoles­tasi kalus­te­mi­toi­tukset ja -tilaukset
✅Kattavan koulu­tuksen ja kaikki tarvit­tavat työvä­li­neet (tieto­kone, puhelin, myyn­ti­ma­te­ri­aalit)
✅ Aktii­visen tiimin­ve­täjän tuke­maan työtäsi
✅Mahdol­li­suuden ansaita hyvin
✅Posi­tii­visen, kannus­tavan ja työtäsi arvos­tavan työym­pä­ristön

Odotamme sinulta:
✅oikeaa asen­netta tavoit­teel­li­seen myyn­ti­työhön
✅olet tuloshakuinen, itse­näinen, vastuun­tun­toinen ja aktii­vinen
✅sinulla on oma auto käytös­säsi

Aikai­sempi kokemus myynnin alalta on eduksi, mutta ei vält­tä­mätön. Tärkeää on halu oppia uutta, asenne ja into­himo työtä kohtaan. Annamme täyden koulu­tuksen työhön, ja jokai­selle mahdol­li­suuden koulu­tusajan palk­kaan (takuu­palkka +bonus +kilo­met­ri­kor­vaus).

Elegalla voit myös valita yrit­tä­jä­so­pi­muksen, mikäli sinulla on yritys valmiina tai olet sitä perus­ta­massa.
Hae nopeasti, sillä valinta tehdään, kun sopiva henkilö löytyy.

Lue lisää Elegasta ja täytä paikan­ha­ku­kaa­vake osoit­teessa: www.elega.fi/tyopaikat

Lisää työpaik­koja:

KYMPPIKATTO etsii teräs­miehiä myyn­ti­hom­miin!

HAEMME TERÄSMIEHIÄ!  Palk­kaamme useita  HUIPPUMYYJIÄ  tai sellai­seksi haluavia ja kyke­neviä ydin­a­lueil­lemme — Turku — Kaarina — Paimio — Mynä­mäki — Nousiainen — Rusko — Lieto Kymppi-Katto on Suomessa lyömät­tömän vahva brandi. Tunne­tusti parhaat tuot­teet: katto-,…

lue lisää

Haluatko ansaita 5000 €/kk? Ilmanvaihto­saneeraus hakee myyjiä!

Suomen Ilmanvaihto­saneeraus Oy palkkaa nyt myyn­ti­näl­käisiä ja vuoro­vai­ku­tus­tai­toisia henki­löitä kodin ilman­vaih­to­lait­teiden myyn­ti­työhön. Jokainen voi menestyä myyn­ti­työssä, jos asenne on oikea. Myyn­tityö tarjoaa myynnin ammat­ti­lai­selle valtavat mahdol­li­suudet toimia…

lue lisää